Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XIX/93/12 Rady Miejskiej w Jedwabnem

z dnia 28 grudnia 2012r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 r

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 15 ust. 3 pkt. 3, 211, 212, 214, 215, 216, 217, 235, 236, 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) Rada Miejska w Jedwabnem uchwala co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w budżecie gminy na 2012 r. polegających na:
Zwiększeniu planu dochodów budżetowych o kwotę - 95 615,00 zł ;

- zgodnie z załącznikiem Nr 1 Zwiększeniu planu wydatków budżetowych kwotę - 26 615,00 zł;

- zgodnie z załącznikiem Nr 2 Zmniejszeniu planu wydatków budżetowych kwotę - 71 000,00 zł.

- zgodnie z załącznikiem Nr 2

§ 2. Budżet po dokonanych zmianach wynosi :

1. Dochody budżetu gminy ogółem - 18 168 823,00 zł, w tym:

1) dochody bieżące - 15 015 208,00 zł;

2) dochody majątkowe - 3 153 615,00 zł.

2. Wydatki budżetu gminy ogółem - 14 776 541,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące - 14 428 541,00 zł;

2) wydatki majątkowe - 348 000,00 zł.

§ 3. W Uchwale Nr XV/65/12 Rady Miejskiej w Jedwabnem z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Jedwabne na 2012 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. § 3 ust.2 otrzymuje brzmienie :

Ustala się nadwyżkę budżetu gminy w wysokości - 3 392 282,00 zł z przeznaczeniem na:

1) planowaną spłatę rat kredytów' w kwocie - 736 000,00 zł;

2) planowaną spłatę pożyczki zaciągniętej na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - 2 656 282,00 zł ''.

2. § 3 ust.3 otrzymuje brzmienie : ,, Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 0 zł oraz łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości - 3 392 282,00 zł , zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały ''.

§ 4. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych w 2012 r. z budżetu Gminy podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych, stanowiące załącznik nr 3do Uchwały Nr XVII/77/12 Rady Miejskiej w Jedwabnem z dnia 29 września 2012 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Jedwabne na 2012 r., otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Plan przychodów i wydatków dla samorządowego zakładu budżetowego, stanowiący załącznik nr 4 do Uchwały Nr XVII/77/12 Rady Miejskiej w Jedwabnem z dnia 29 września 2012 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Jedwabne na 2012 r., otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. Objaśnienia wprowadzonych zmian w budżecie Gminy na 2012 r. przedstawia załącznik
Nr 6 do uchwały.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Jedwabnego.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.".

Przewodniczący Rady Miejskiej


Kazimierz Załuska


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIX/93/12
Rady Miejskiej w Jedwabnem
z dnia 28 grudnia 2012 r.
Zalacznik1.pdf

Dochody

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIX/93/12
Rady Miejskiej w Jedwabnem
z dnia 28 grudnia 2012 r.
Zalacznik2.pdf

Wydatki


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIX/93/12
Rady Miejskiej w Jedwabnem
z dnia 28 grudnia 2012 r.

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDZETU GMINY NA 2012 R.

Lp.

§

Wyszczególnienie

Kwota

I.

Przychody - ogółem

0

w tym :

1.

2.

950

Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt.6 ustawy

0

3.

952

Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym

0

II.

Rozchody - ogółem

3 392 282,00

w tym :

1.

963

Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej


2 656 282,00


2.


992


Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów


736 000,00


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XIX/93/12
Rady Miejskiej w Jedwabnem
z dnia 28 grudnia 2012 r.

WYKAZ DOTACJI Z BUDŻETU GMINY NA 2012 R.

WYKAZ DOTACJI PODMIOTOWYCH Z BUDŻETU GMINY JEDWABNE DLA INSTYTUCJI KULTURY NA 2012 R.


Lp.


Dział


Rozdział


§


Kwota zł


Przeznaczenie

1.

921

92109

2480

219 000,00

Dotacja do działalności statutowej Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury w Jedwabnem

2.

921

92116

2480

136 000,00

Dotacja do działalności statutowej Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Jedwabne


Razem:

355 000,00

WYKAZ DOTACJI PRZEDMIOTOWYCH I CELOWYCH Z BUDŻETU GMINY JEDWABNE DLA KOMUNALNEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO W JEDWABNEM NA 2012 R.


Lp.


Dział


Rozdział


§


Kwota zł


Przeznaczenie

Dotacja przedmiotowa

1.

900

90017

2650

43 613,00

Dopłata do 1 t składowanych odpadów

Dotacja celowa

2.

900

90017

6210

20 000,00

Zakup wozu asenizacyjnego


Razem:

63 613,00

WYKAZ DOTACJI Z BUDŻETU GMINY - JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH


Lp.


Dz.


Rozdz.


§


Nazwa podmiotu


Kwota zł


Przeznaczenie


1.


926


92605


2820


Miejsko- Gminny Klub Sportowy VICTORIA 18-420 Jedwabne


20 000,00

Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XIX/93/12
Rady Miejskiej w Jedwabnem
z dnia 28 grudnia 2012 r.

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW KOMUNALNEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO W JEDWABNEM NA 2012 R

L.p.

WyszczególnienieStan środków obrotowych na początek roku


Przychody


WydatkiStan środków obroto -wych na koniec rokuRozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2011 r.
ogółem


w tym:
Ogółemw tym : wpłata do budżetu


Dotacje z budżetu

z tego :


§ 2650

§ 6210
na zakupy inwestycyjne

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

111.


Komunalny Zakład Budżetowy w Jedwabnem9 366,001 059 934,00

63 613,0043 613,0020 000,001 063 900,00-5 400,00X


Ogółem:


9 366,00


1 059 934,00

63 613,00


43 613,00


20 000,00


1 063 900,00


-


5 400,00


X


Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XIX/93/12
Rady Miejskiej w Jedwabnem
z dnia 28 grudnia 2012 r.

OBJAŚNIENIA ZMIAN W BUDŻECIE GMINY NA 2012 r.

1) W załączniku nr 1 do Uchwały dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu gminy w następującym zakresie:

a) zwiększa się dochody własne o kwotę - 95 615,00 zł, w tym:

- dochody bieżące - 74 187 ,00 zł,

- dochody majątkowe - 21 428,00 zł.

Na zwiększenie planowanych dochodów budżetowych składają się dochody w następujących działach :

W dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa zwiększa się plan dochodów o kwotę - 22 116,00 zł, z tego; z tytułu sprzedaży majątku gminy - 21 428,00 zł tj. sprzedaży 2 mieszkań - 10 318,00 zł oraz działki o numerze ewidencyjnym 750 o powierzchni 0,0312 ha, położonej w m. Jedwabne - 11 110,00 zł, z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych - 613,00 zł., z tytułu wpłat odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu najmu
i dzierżawy - 75,00 zł.

W dziale 750 - Administracja publiczna zwiększa się plan dochodów o kwotę - 210,00 zł.; z tytułu wpływów z usług - 200,00 zł, z tytułu wykonywania zadań z zakresu administracji rządowej - 10,00 zł.

W dziale 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem zwiększa się plan dochodów o kwotę - 11 145,00 zł. W rozdziale 75615 zwiększa się plan dochodów z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych - 700,00 zł. W rozdziale 75616 zwiększa się plan dochodów o kwotę - 9 045,00 zł, z tego: podatek od środków transportowych - 5 545,00 zł, wpływy z opłaty targowej - 2 200,00 zł, wpływy z różnych opłat - 200,00 zł, wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - 1 100,00 zł. W rozdziale 75621 zwiększa się plan dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych - 1 400,00 zł.

W dziale 758 - Różne rozliczenia, rozdział 75801 zwiększa się plan dochodów o kwotę 54 529,00 zł. tj. o wpływ na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST 5/4822/14g/BKU/12 z dnia 23 listopada dodatkowej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej na 2012 r.

W dziale 852 zwiększono plan dochodów o kwotę - 1000,00 zł. Z tytułu wpłat rodziny za pobyt podopiecznych w domu pomocy społecznej - 600,00 zł, z tytułu wykonywania zadań z zakresu administracji rządowej - 400,00 zł.

W dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększa się plan dochodów pochodzących z wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie - 6 615,00 zł.

2) W załączniku nr 2 do Uchwały dokonano zmian w planie wydatków w następującym zakresie:

a) zwiększono wydatki o kwotę - 26 615,00 zł,

z tego: wydatki majątkowe o kwotę - 20 000,00 zł,

b) zmniejszono wydatki na obsługę długu o kwotę - 71 000,00 zł.

W dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, zwiększono plan wydatków o kwotę - 26 615,00 zł., z tego: w rozdziale gospodarka odpadami na zakup usług - 6 615,00 zł tj. o wpływy pochodzące z opłat i kar za korzystanie ze środowiska. W rozdziale 90017 - Zakłady gospodarki komunalnej zwiększa się plan wydatków o kwotę - 20 000,00 zł. tj. o kwotę dotacji celowej, przeznaczonej na zakup wozu asenizacyjnego. Jedyny beczkowóz będący w posiadaniu zakładu budżetowego zepsuł się, nie nadaje się do użytku i stanowi zagrożenie dla ruchu drogowego.

W wyniku wprowadzonych zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy na 2012 r. zwiększono nadwyżkę budżetu gminy o kwotę - 140 000,00 zł z przeznaczeniem na spłatę kredytu. Po zmianach nadwyżka budżetu gminy stanowi kwotę - 3 392 282 zł. i została przeznaczona na spłatę kredytów - 736 000,00 zł oraz na spłatę pożyczki otrzymanej na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej. W załączniku nr 3 do uchwały przedstawione zostały zmiany w planie rozchodów budżetu na 2012 r.

W załączniku nr 4 - Wykaz dotacji przedmiotowych i celowych udzielonych z budżetu Gminy dla Komunalnego Zakładu budżetowego na 2012 r. dokonano zmian w tabeli Nr 2 polegających na wprowadzeniu kwoty dotacji celowej w kwocie - 20 000,00 zł. z przeznaczeniem na zakup wozu asenizacyjnego. Po wprowadzeniu dotacji celowej plan dotacji dla KZB na 2012 r. stanowi kwotę - 63 613,00 zł.

W załączniku Nr 5 - Plan przychodów i wydatków Komunalnego Zakładu Budżetowego w Jedwabnem na 2012 r. na wniosek Dyrektora Komunalnego Zakładu Budżetowego w Jedwabnem w sprawie zmian w planie przychodów i wydatków oraz ze względu na zwiększenie planu dotacji urealniono plan przychodów i kosztów KZB na 2012 r.

Powyższe zmiany posłużą prawidłowej realizacji budżetu Gminy Jedwabne w 2012 r.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-01-22
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe