Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Porozumienie nr OR.PZD.032.1.60.2012 Powiatu Siemiatyckiego

z dnia 24 grudnia 2012r.

w sprawie powierzenia Gminie Mielnik prowadzenia zadań publicznych Powiatu Siemiatyckiego w zakresie zimowego utrzymania odcinków dróg powiatowych przebiegających w granicach administracyjnych Gminy Mielnik, w okresie od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 6 i art. 5 ust.2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity: Dz. U. Nr 142 z 2001 r., poz. 1592 z późn. zm) oraz art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. Nr 142 z 2001 r., poz. 1591, z późn. zm.) w związku z art. 20 pkt 4 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. Nr 19 z 2007 r., poz. 115 z późn. zm.) - zostaje zawarte porozumienie następującej treści:

§ 1. 1. Przekazujący powierza, a Przejmujący przejmuje obowiązki w zakresie zimowego utrzymania nawierzchni dróg powiatowych na terenie Gminy Mielnik o łącznej długości 52,439 km w okresie od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r . - według standardów nie niższych niż określone w załączniku nr 2 , stanowiącym integralną część niniejszego porozumienia. Poprzez zimowe utrzymanie dróg rozumie się odśnieżanie dróg powiatowych na terenie Gminy Mielnik.

2. Wykaz dróg położonych w granicach Gminy Mielnik objętych akcją zimową, określa załącznik nr 1 stanowiący integralną część niniejszego porozumienia.

§ 2. 1. Na realizację zadania określonego w § 1 Przejmujący otrzyma od Przekazującego w okresie obowiązywania porozumienia środki finansowe w wysokości 30 000,00 zł (słownie: trzydzieści tysięcy złotych 00/100).

2. Należność za realizację zadania określonego w § 1 będzie opłacona przez Przekazującego na podstawie wniosku o płatność, składanego przez Przejmującego za pośrednictwem Powiatowego Zarządu Dróg w Siemiatyczach, w terminie do 5 dnia miesiąca następującego po miesięcznym okresie prowadzenia zimowego utrzymania dróg.

3. Do wniosku o płatność Przejmujący dołączy kopie faktur wystawionych przez wykonawców wraz z dokumentami wymienionymi w § 5 ust.3 i 4.

4. Środki, o których mowa w ust. 1, będą przekazywane na konto Przejmującego w terminie 15 dni od daty złożenia wniosku o płatność. Warunkiem przekazania środków jest przedłożenie przez Przejmującego dokumentów wymienionych w ust. 2.

§ 3. 1. Przejmujący przejmuje odpowiedzialność za prowadzenie akcji odśnieżania w ramach zimowego utrzymania dróg (ZUD) oraz parkingów.

2. Przejmujący zobowiązuje się do zaspokojenia roszczeń osób trzecich wynikających z niewykonania lub nienależytego wykonania zadania, o którym mowa w § 1.

§ 4. 1. Przekazujący ma prawo do kontrolowania sposobu wykorzystania dotacji celowej, a w szczególności kontrolowania terminowości realizacji zadania i prawidłowości wykorzystania środków finansowych. Przejmujący zapewni Przekazującemu wgląd w realizację zadania.

2. Jeżeli na podstawie sprawozdania z realizacji zadania lub czynności kontrolnych przeprowadzonych przez przedstawiciela Przekazującego zostanie stwierdzone, że Przejmujący wykorzystał całość lub część dotacji niezgodnie z przeznaczeniem, bez zachowania obowiązujących przepisów w tym zakresie, lub pobrał całość lub część dotacji w sposób nienależny albo w nadmiernej wysokości, Przejmujący jest zobowiązany do zwrotu tych środków, odpowiednio w całości lub części, wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, w terminach i na rachunek wskazany przez Przekazującego. Odsetki zostaną naliczone od dnia przekazania nieprawidłowo wykorzystanej lub pobranej dotacji.

3. W przypadku gdy Przejmujący nie dokona zwrotu nieprawidłowo wykorzystanej lub pobranej dotacji w wyznaczonym terminie zwrotu, Przekazujący podejmie czynności zmierzające do odzyskania należnej dotacji, z wykorzystaniem dostępnych środków prawnych. Koszty tych czynności obciążą Przejmującego.

§ 5. 1. Osobami wyznaczonymi do koordynowania współpracy między stronami porozumienia są:

- ze strony Przekazującego: Jerzy Czapiuk ,

- ze strony Przejmującego: Dariusz Romaniuk.

2. Strony zobowiązują się do monitoringu i kontroli stanu dróg, których zimowe utrzymanie zostało Przejmującemu powierzone.

3. W celu udokumentowania należytego wykonania zadania Przejmujący zobowiązuje się do przedstawienia, po upływie każdego miesiąca realizacji porozumienia, raportu o przejezdności przejętych do zimowego utrzymania odcinków dróg powiatowych określonych w niniejszym porozumieniu, potwierdzonego przez upoważnionego pracownika Powiatowego Zarządu Dróg w Siemiatyczach nadzorującego zimowe utrzymanie dróg.

4. W celu udokumentowania pracy sprzętu Przejmujący zobowiązuje się do przedstawienia Przekazującemu zestawienia wykorzystanego w danym miesiącu sprzętu wraz z kopiami kart drogowych lub raportów, potwierdzonymi przez dyżurnych zimowego utrzymania dróg Powiatowego Zarządu Dróg w Siemiatyczach.

5. Potwierdzenia kart drogowych lub raportów przez dyżurnych PZD Siemiatycze będą odbywać się na bieżąco lub maksymalnie po tygodniowym okresie prowadzenia zimowego utrzymania dróg.

§ 6. 1. Porozumienie zostaje zawarte na czas określony tj. od dnia 01.01.2013 r. do dnia 31.12.2013 r.

2. W razie istotnego naruszenia prawa lub postanowień niniejszego porozumienia przez którąkolwiek ze stron, druga strona może porozumienie to wypowiedzieć z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia z podaniem szczegółowego uzasadnienia pod warunkiem uprzedniego, bezskutecznego wyznaczenia odpowiedniego terminu do usunięcia skutków naruszenia prawa lub porozumienia.

3. Każda ze stron może rozwiązać niniejsze porozumienie bez podania przyczyn w drodze pisemnego wypowiedzenia z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia.

§ 7. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszego porozumienia wymagają zawarcia aneksu w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 8. Przekazujący upoważnia Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Siemiatyczach do prowadzenia i załatwiania wszystkich spraw wynikających z treści niniejszego porozumienia.

§ 9. W sprawach nie uregulowanych postanowieniami niniejszego porozumienia mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego i ustawy o drogach publicznych.

§ 10. Porozumienie zostaje zawarte w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z przeznaczeniem:

- 1 egzemplarz dla Gminy Mielnik,

- 1 egzemplarz dla Powiatu Siemiatyckiego,

- 1 egzemplarz dla Powiatowego Zarządu Dróg w Siemiatyczach.

§ 11. Niniejsze porozumienie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Załączniki:

1. Załącznik nr 1. "Wykaz odcinków dróg powiatowych przebiegających w granicach Gminy Mielnik",

2. 2. Załącznik nr 2. "Standardy zimowego utrzymania dróg zamiejskich dotyczące dróg powiatowych powiatu siemiatyckiego w sezonie 2012/2013 r. ".

Przejmujący: Przekazujący:

Wójt Gminy Mielnik


Adam Tobota


Skarbnik Gminy Mielnik


Łarysa Kierkowicz

Starosta


Mikołaj Mantur


Wicestarosta


Zenon Sielewonowski


Skarbnik Powiatu


Walentyna Kwiatkowska


Załącznik Nr 1 do Porozumienia Nr OR.PZD.032.1.60.2012
Powiatu Siemiatyckiego
z dnia 24 grudnia 2012 r.

WYKAZ ODCINKÓW DRÓG POWIATOWYCH PRZEBIEGAJĄCYCH W GRANICACH GMINY MIELNIK

objętych Porozumieniem Nr OR.PZD.032.1.60.2012 z dnia 24 grudnia 2012 r. dotyczącym powierzenia zadań związanych z odśnieżaniem wymienionych odcinków dróg powiatowych w ramach zimowego utrzymania dróg powiatowych w okresie od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r.

lp.

nr drogi

nazwa drogi

lokalizacja odcinków drogi

nazwa odcinka drogi

lokalizacja odcinka

długość odcinka z podziałem na standardy ZUD

standard ZUD

zestawienie długości odcinków według standardów ZUD

początek

koniec

długość odcinka

od km

do km

km

standard V

standard VI

poza ZUD

km

km

km

km

km

km

1.

1768B

Siemichocze - Wilanowo - droga 1769B

3,805

4,940

1,135

granica gminy Mielnik - Wilanowo

3,805

4,940

1,135

V

1,135

4,940

7,747

2,807

Wilanowo - Koterka

4,940

7,747

2,807

poza ZUD

2,807

2.

1769B

droga 640 - Tokary - Klukowicze - Zubacze - Stawiszcze

0,011

6,511

6,500

droga 640 - granica gminy Nurzec Stacja

0,011

6,511

6,500

V

6,500

3.

1770B

Wilanowo - droga 1769B

0,005

3,290

3,285

Wilanowo - Tokary

0,005

3,290

3,285

V

3,285

4.

1771B

Radziwiłłówka - droga 1765B ( Augustynka )

0,010

4,010

4,000

Radziwiłłówka - granica gminy Nurzec Stacja

0,010

4,010

4,000

V

4,000

5.

1781B

droga 640 - Maćkowicze - Osłowo - Sutno - Niemirów

0,016

20,922

20,906

Kudelicze - Niemirów

0,016

20,922

20,906

V

20,906

6.

1784B

Radziwiłłówka - Mielnik

0,011

4,880

4,869

Radziwiłłówka - Mielnik

0,011

4,880

4,869

V

4,869

7.

1785B

Mielnik - Mętna - Adamowo

0,021

6,921

6,900

Mielnik - Adamowo

0,021

6,921

6,900

V

6,900

8.

1786B

Mielnik - Wajków

0,012

4,856

4,844

Mielnik - Wajków

0,012

4,856

4,844

V

4,844

DŁUGOŚĆ DRÓG I POSZCZEGÓLNYCH ODCINKÓW RAZEM :

55,246

SUMA DŁUGOŚCI ODCINKÓW RAZEM :

55,246

52,439

0,000

2,807

Przekazujący:

Starosta

Mikołaj Mantur

Wicestarosta

Zenon Sielewonowski

Przejmujący:

Wójt Gminy Mielnik

Adam Tobota


Załącznik Nr 2 do Porozumienia Nr OR.PZD.032.1.60.2012
Powiatu Siemiatyckiego
z dnia 24 grudnia 2012 r.

Wyciąg z Załącznika do Zarządzenia nr 46 Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 25 października 1994 r.

STANDARDY ZIMOWEGO UTRZYMANIA DRÓG ZAMIEJSKICH

DOTYCZĄCE DRÓG POWIATOWYCH POWIATU SIEMIATYCKIEGO W SEZONIE 2012 / 2013

STANDARD

OPIS STANU UTRZYMANIA DROGI
DLA DANEGO STANDARDU

DOPUSZCZALNE ODSTĘPSTWA OD STANDARDU

PO USTANIU OPADÓW ŚNIEGU

OD STWIERDZENIA WYSTĘPOWANIA ZJAWISK

1

2

3

4

V


Jezdnia odśnieżona .

W miejscach zasp odśnieżony co najmniej jeden pas ruchu z wykonaniem mijanek .

Jezdnia posypana na odcinkach decydujących o możliwości ruchu .


luźny - do 16 godz. ,
zajeżdżony - występuje ,
nabój śnieżny - występuje ,
zaspy - występują do 24 godz. ,


Dopuszcza się przerwy w komunikacji do 24 godz.

W miejscach wyznaczonych :

gołoledź - 8 godz.
śliskość pośniegowa występuje .

VIJezdnia zaśnieżona .

Prowadzi się interwencyjne
odśnieżanie w zależności od potrzeb .

Jezdnie posypane po odśnieżaniu w
miejscach wyznaczonych przez
zarządcę drogi .


luźny - występuje ,
zajeżdżony - występuje ,
nabój śnieżny - występuje ,
zaspy - występują do 48 godz. ,

W miejscach wyznaczonych występują wszystkie rodzaje śliskości po odśnieżaniu .

Przekazujący:

Starosta

Mikołaj Mantur

Wicestarosta

Zenon Sielewonowski

Przejmujący:

Wójt Gminy Mielnik

Adam Tobota

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-01-23
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe