Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XVII/104/2012 Rady Gminy Miastkowo

z dnia 31 grudnia 2012r.

w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miastkowo

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
(Dz. U. z 2012 r. poz. 391 i 951) po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łomży, uchwala się, co następuje:

§ 1. Uchwala się Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miastkowo, stanowiący załącznik do uchwały.

§ 2. Traci moc uchwała Nr XVI/91/2012 Rady Gminy Miastkowo z dnia 22 listopada 2012 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miastkowo.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego z mocą obowiązującą od 1 lipca 2013 r.

Przewodniczący Rady


Henryk Rupacz


Załącznik do Uchwały Nr XVII/104/2012
Rady Gminy Miastkowo
z dnia 31 grudnia 2012 r.

REGULAMIN
UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU NA TERENIE GMINY MIASTKOWO

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

§ 1. 1. Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Miastkowo, zwany dalej "Regulaminem", określa szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Miastkowo.

2. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o :

1) odpadach komunalnych - rozumie się przez to odpady stałe i płynne powstające w gospodarstwach domowych, a także odpady niezawierające odpadów niebezpiecznych pochodzące od innych wytwórców odpadów, które ze względu na swój charakter lub skład są podobne do odpadów powstających w gospodarstwach domowych;

2) właścicielach nieruchomości - rozumie się przez to właścicieli, współwłaścicieli, użytkowników wieczystych i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, oraz inne podmioty władające nieruchomością;

3) gospodarstwie domowym - rozumie się przez to jedną osobę lub więcej osób razem zamieszkujących i wspólnie się utrzymujących;

4) odpadach ulegających biodegradacji - rozumie się przez to odpady komunalne, które ulegają rozkładowi tlenowemu lub beztlenowemu przy udziale mikroorganizmów;

5) odpadach wielkogabarytowych - rozumie się przez to odpady komunalne, które ze względu na swoje rozmiary lub masę nie mogą być umieszczone w typowych pojemnikach, z wyjątkiem zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego;

6) odpadach niebezpiecznych - rozumie się przez to odpady komunalne, które zawierają składniki niebezpieczne oraz posiadają właściwości niebezpieczne określone w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 roku o odpadach,
a w szczególności przeterminowane leki i baterie, akumulatory, świetlówki, resztki farb, lakierów, rozpuszczalników, olejów mineralnych i syntetycznych, opakowania po środkach ochrony roślin, nawozach, opakowania po aerozolach;

7) odpadach zmieszanych - rozumie się przez to odpady komunalne nie poddane selektywnemu zbieraniu;

8) odpadach segregowanych - rozumie się przez to selektywnie gromadzone komunalne odpady obejmujące
co najmniej następujące frakcje odpadów: papier, metal, tworzywa sztuczne, szkło i opakowania wielomateriałowe oraz odpady komunalne ulegające biodegradacji;

9) zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym - rozumie się przez to sprzęt wymieniony w załączniku
nr 1 do ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. Nr 180, poz. 1495, z póź. zm.), pochodzący z gospodarstw domowych lub z innych źródeł, który ze względu na charakter i ilość jest podobny do zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych, stanowiący odpady komunalne w rozumieniu przepisów o odpadach;

10) odpadach budowlanych - rozumie się przez to odpady pochodzące z budowy, remontów, demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej;

11) nieczystościach ciekłych - rozumie się przez to ścieki bytowe gromadzone przejściowo w zbiornikach bezodpływowych;

12) zwierzętach domowych - rozumie się przez to zwierzęta tradycyjnie przebywające wraz z człowiekiem w jego domu lub innym odpowiednim pomieszczeniu, utrzymywane przez człowieka w charakterze jego towarzysza;

13) zwierzętach gospodarskich - rozumie się przez to zwierzęta gospodarskie w rozumieniu przepisów o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich.

Rozdział 2.
Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miastkowo

§ 2. Właściciele nieruchomości obowiązani są do:

1) uprzątnięcia błota, śniegu, lodu, chwastów i innych zanieczyszczeń z chodnika położonego wzdłuż nieruchomości, niezwłocznie po ich pojawieniu się;

2) gromadzenia uprzątniętego błota, śniegu i lodu przy krawędzi chodnika z jezdnią, w sposób umożliwiający swobodne i bezpieczne poruszanie się pieszych;

3) usunięcia śliskości na chodniku położonym wzdłuż nieruchomości, niezwłocznie po pojawieniu się.

§ 3. Utrzymanie czystości i porządku na drogach publicznych należy do obowiązków zarządców dróg.

§ 4. Gmina obowiązana jest do:

1) zapobiegania zanieczyszczeniu ulic, chodników, placów i terenów otwartych;

2) utrzymania czystości i porządku na przystankach komunikacyjnych;

3) wywozu nieczystości zbieranych w koszach ulicznych.

§ 5. Mycie pojazdów mechanicznych poza myjniami może odbywać się wyłącznie na terenie zapewniającym odprowadzenie powstających ścieków do zbiorników bezodpływowych lub gromadzenie ich w sposób umożliwiający ich usunięcie zgodnie z przepisami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. W szczególności ścieki takie nie mogą być odprowadzane bezpośrednio do zbiorników wodnych lub do gruntu.

§ 6. Naprawy pojazdów mechanicznych poza warsztatami naprawczymi mogą odbywać się wyłącznie w miejscach, w których prace związane z naprawą pojazdów nie będą uciążliwe dla sąsiednich nieruchomości , oraz pod warunkiem, że nie będą powodowały zanieczyszczenia środowiska wodno - gruntowego, a sposób postępowania z odpadami powstającymi w wyniku naprawy będzie zgodny z przepisami szczególnymi.

Rozdział 3.
Zasady postępowania z odpadami komunalnymi

§ 7. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do zbierania powstałych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych wyłącznie do przeznaczonych do tego celu pojemników, o których mowa w § 12 i 13.

§ 8. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do selektywnego zbierania odpadów komunalnych i umieszczania poszczególnych frakcji odpadów komunalnych do pojemników i worków, według ich przeznaczenia, zgodnie z postanowieniami § 15 ust. 2.

§ 9. Obowiązek selektywnego zbierania odpadów komunalnych obejmuje następujące frakcje odpadów:

1) papier, tektura (makulatura, karton);

2) szkło;

3) metale;

4) tworzywa sztuczne;

5) opakowania wielomateriałowe;

6) odpady ulegające biodegradacji, w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji;

7) przeterminowane leki i chemikalia;

8) zużyte baterie i akumulatory;

9) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny;

10) meble i inne odpady wielkogabarytowe;

11) odpady budowlane i rozbiórkowe;

12) zużyte opony;

13) odpady zielone.

§ 10. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do gromadzenia nieczystości ciekłych w zbiornikach bezodpływowych lub przetwarzania ich w przydomowych oczyszczalniach ścieków.

Rozdział 4.
Wymagania dotyczące urządzeń przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych oraz gromadzenia nieczystości ciekłych

§ 11. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do wyposażenia nieruchomości w znormalizowane pojemniki do gromadzenia odpadów komunalnych.

§ 12. W celu realizacji obowiązku utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości stosuje się :

1) pojemniki 120 litrowe wykonane z tworzywa sztucznego z kółkami;

2) pojemniki 240 litrowe wykonane z tworzywa sztucznego z kółkami;

3) worki 120 litrowe wykonane z folii polietylenowej LDPE o grubości dostosowanej do ilości i rodzaju odpadów, wykluczającej rozerwanie się worka.

§ 13. W miejscach użytku publicznego (w szczególności chodniki, place, parki, zieleńce, przystanki autobusowe) odpady komunalne należy gromadzić w koszach ulicznych o minimalnej pojemności 60 l.

§ 14. 1. Ustala się minimalną pojemność urządzeń przeznaczonych do zbierania zmieszanych odpadów komunalnych:

1) w zabudowie jednorodzinnej urządzenia o pojemności 120 l na jedną gospodarstwo domowe, dla dużych gospodarstw domowych powyżej 6 osób dopuszcza się pojemnik 240 l;

2) w budynkach mieszkalnych wielolokalowych urządzenia o pojemności 120 l na jedno gospodarstwo domowe, dopuszcza się ustawienie pojemników o pojemności 240 l na dwie i więcej rodzin;

3) dla szkół wszelkiego typu , przedszkoli oraz placówek leczniczych urządzenie o pojemności 120 l na każdych czterdzieścioro uczniów, pacjentów i pracowników;

4) dla lokali handlowych i gastronomicznych, co najmniej jeden pojemnik 120 l na lokal, z tym, że dla lokali gastronomicznych powinien przypadać pojemnik o objętości 120 l na każdych sześć miejsc konsumpcyjnych;

5) przy lokalach handlowych, jeśli prowadzona jest działalność spożywcza i lokalach gastronomicznych należy dodatkowo, na zewnątrz lokalu ustawić dostateczną liczbę koszy na odpady;

6) dla zakładów rzemieślniczych, usługowych i produkcyjnych w odniesieniu do pomieszczeń biurowych
i socjalnych - pojemnik 120 l na każdych 10 pracowników, ale co najmniej jeden pojemnik 120 l na zakład.

2. Odpady komunalne, które są zbierane w sposób selektywny, należy gromadzić w workach wyłącznie do tego celu przeznaczonych, o ujednoliconych kolorach i pojemnościach uwzględniając następujące normy:

1) białe- 120 l, z przeznaczeniem na papier;

2) żółte - 120 l, z przeznaczeniem na tworzywa sztuczne i opakowania wielomateriałowe, a także drobny metal;

3) niebieskie - 120 l, z przeznaczeniem na szkło.

3. Dopuszcza się zbieranie i gromadzenie odpadów ulegających biodegradacji na przydomowych kompostownikach na terenie nieruchomości, na której powstały, przy czym nie może to powodować uciążliwości dla użytkowników sąsiednich nieruchomości.

§ 15. 1. Pojemniki i worki na odpady komunalne należy ustawiać w miejscach łatwo dostępnych, zarówno dla ich użytkowników, jak i dla pracowników przedsiębiorcy odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, w sposób nie powodujący uciążliwości dla mieszkańców i osób trzecich.

2. Właściciele nieruchomości mają obowiązek utrzymywać pojemniki na odpady w takim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym, aby korzystanie z nich nie stanowiło zagrożenia dla zdrowia ich użytkowników,
a w szczególności mają obowiązek utrzymywania ich w czystości oraz co najmniej raz na kwartał ich dezynfekowania.

3. Kosze uliczne, o których mowa § 14 należy utrzymywać w stanie technicznym uniemożliwiającym wydostawanie się odpadów pod wpływem wiatru, deszczu i innych czynników zewnętrznych.

§ 16. Zabrania się wrzucania do pojemników i worków na odpady komunalne;

1) śniegu, lodu, gorącego popiołu, żużlu, gruzu budowlanego oraz szlamów;

2) substancji toksycznych, żrących i wybuchowych, baterii, świetlówek, akumulatorów i innych odpadów niebezpiecznych oraz odpadów przemysłowych i medycznych.

Rozdział 5.
Częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów komunalnych oraz nieczystości ciekłych

z terenu nieruchomości

§ 17. Właściciele nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a na których powstają odpady komunalne, zobowiązani są zawrzeć umowę na odbieranie odpadów komunalnych z przedsiębiorcą wpisanym do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, prowadzonym przez Wójta Gminy Miastkowo.

§ 18. Właściciele nieruchomości wyposażonych w zbiorniki bezodpływowe (szamba), zobowiązani są do zawarcia umowy na opróżnianie szamb i transport nieczystości ciekłych z przedsiębiorcą posiadającym zezwolenie Wójta Gminy Miastkowo na prowadzenie działalności z zakresu opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych.

§ 19. Odpady komunalne odbierane są nie rzadziej niż:

1) odpady zmieszane (niesegregowane) i biodegradowalne - 1 raz na dwa tygodnie;

2) odpady selektywnie zebrane:

a) szkło- raz na kwartał,

b) tworzywa sztuczne i opakowania wielomateriałowe oraz drobny metal - raz na miesiąc,

c) papier - dwa razy w roku.

§ 20. 1. W przypadku wskazanym w § 18 odbiór odpadów komunalnych selektywnie zebranych i zmieszanych następuje według harmonogramu ustalonego w umowie zawartej pomiędzy właścicielem nieruchomości a przedsiębiorcą, przy czym odbiór odpadów komunalnych dopuszczalny jest wyłącznie od poniedziałku do soboty oraz ma następować nie rzadziej niż raz na miesiąc.

2. W przypadku podmiotów handlowo-usługowych prowadzących działalność poza budynkami wprowadza się obowiązek codziennego usuwania odpadów.

3. W przypadku nieruchomości, na których organizowane są imprezy masowe, wprowadza się obowiązek niezwłocznego usuwania odpadów po zakończeniu imprezy.

§ 21. Opróżnianie zbiorników bezodpływowych następuje na zasadach wskazanych w umowie zawartej pomiędzy właścicielem nieruchomości a przedsiębiorcą, przy czym nieczystości ciekłe muszą być usuwane nie rzadziej niż raz na rok, wyłącznie od poniedziałku do soboty. Częstotliwość wywozu nieczystości ciekłych powinna uniemożliwić wypływ nieczystości ze zbiorniku wynikający z jego przepełnienia.

§ 22. W celu ułatwienia odbioru odpadów komunalnych właściciele nieruchomości umieszczają pojemniki
i worki wypełnione odpadami przy drodze dojazdowej do nieruchomości.

Rozdział 6.
Zasady postępowania z odpadami problemowymi

§ 23. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do wydzielania z odpadów komunalnych:

1) przeterminowanych leków i chemikaliów;

2) zużytych baterii i akumulatorów;

3) zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego;

4) mebli i innych odpadów wielkogabarytowych;

5) odpadów budowlanych i rozbiórkowych;

6) zużytych opon;

7) innych odpadów niebezpiecznych.

§ 24. 1. Przeterminowane leki należy gromadzić w specjalnych pojemnikach ustawionych w aptekach i placówkach służby zdrowia.

2. Przeterminowane chemikalia należy przekazywać do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Miastkowie.

§ 25. Zużyte baterie należy gromadzić w specjalnych pojemnikach ustawionych w placówkach oświatowych oraz w obiektach użyteczności publicznej.

§ 26. Zużyte akumulatory odbierane będą w punktach handlowych i serwisowych prowadzących sprzedaż
i wymianę akumulatorów, jak również w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Miastkowie, zlokalizowanym przy ul. Długiej 7.

§ 27. Odpady w postaci zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego odbierane będą:

1) w punktach sprzedaży detalicznej, przy zakupie sprzętu tego samego rodzaju, co zużyty sprzęt, w ilości nie większej niż ilość kupionego, nowego sprzętu;

2) w czasie zbiórek prowadzonych okresowo - dwa razy w roku. O terminie i sposobie odbioru odpadów mieszkańcy zostaną powiadomieniu przez gminę, z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem;

3) w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Miastkowie, przy ulicy Długiej 7.

§ 28. 1. Odpady budowlane i rozbiórkowe powstałe w wyniku robót niewymagających pozwolenia na budowę lub zgłoszenia do organu administracji architektoniczno-budowlanej odbierane będą w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Miastkowie.

2. Odpady budowlane i rozbiórkowe z innych robót nie będą odbierane od właścicieli nieruchomości w ramach pobieranej przez gminę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Odpady te należy gromadzić
w specjalnych pojemnikach uniemożliwiających pylenie, zamówionych odpłatnie przez prowadzącego remont.

§ 29. Meble i inne odpady wielkogabarytowe pochodzące z terenu nieruchomości odbierane będą w czasie zbiórek prowadzonych okresowo - dwa razy w roku. O terminie i sposobie odbioru odpadów mieszkańcy zostaną powiadomieniu przez gminę, z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem. Można je także przekazywać do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Miastkowie.

§ 30. Odbiór innych odpadów niebezpiecznych prowadzony będzie również okresowo. Sposób przeprowadzenia i ogłoszenia jak w § 29.

§ 31. Zużyte opony należy przekazywać do zakładów serwisowych prowadzących sprzedaż i wymianę opon bądź też do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Miastkowie, przy ul. Długiej 7.

§ 32. Odpady zielone, powstające na nieruchomościach zamieszkałych, niezagospodarowane we własnym zakresie można przekazywać do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.

Rozdział 7.
Inne wymagania wynikające z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami

§ 33. Odpady komunalne zmieszane odebrane od właścicieli nieruchomości będą przekazywane do Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Czartorii.

§ 34. Powstające w gospodarstwach domowych odpady ulegające biodegradacji powinny być w pierwszej kolejności wykorzystywane przez mieszkańców we własnym zakresie, poprzez ich kompostowanie
w przydomowych kompostownikach. Jest to ważny element przy wyliczeniu wypełnienia limitu ograniczenia ilości odpadów biodegradowalnych kierowanych do składowania.

Rozdział 8.
Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe

§ 35. Osoby utrzymujące lub sprawujące opiekę nad zwierzętami domowymi zobowiązane są do zachowania środków ostrożności, mających na celu ochronę zdrowia i życia ludzi, wyeliminowania zagrożeń i uciążliwości dla otoczenia.

§ 36. Do obowiązków osób utrzymujących lub sprawujących opiekę nad zwierzętami domowymi, a w szczególności psami, należy:

1) dokonywanie okresowych szczepień przeciw wściekliźnie;

2) powiadomienie lekarza weterynarii o zachorowaniu zwierzęcia na chorobę zakaźną;

3) stały i skuteczny dozór nad psami i innymi zwierzętami domowymi;

4) wyposażenie psa w obrożę;

5) niewprowadzanie zwierząt domowych i gospodarskich na teren placów zabaw i gier, piaskownic dla dzieci;

6) usuwanie zanieczyszczeń pozostawionych przez psy i inne zwierzęta w obiektach i na terenach przeznaczonych do użytku publicznego, a w szczególności na chodnikach, jezdniach, placach, terenach zieleni, itp.

Rozdział 9.
Wymagania utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej

§ 37. 1. Na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej zakazuje się produkcji towarowej zwierząt gospodarskich, z zastrzeżeniem ust.2.

2. Dopuszcza się prowadzenie małych przydomowych hodowli zwierząt gospodarskich z zachowaniem niżej określonych wymagań :

1) zwierzęta gospodarskie powinny być utrzymywane wyłącznie w pomieszczeniach zamkniętych, przeznaczonych do chowu zwierząt gospodarskich o odpowiednim stanie technicznym i sanitarnym;

2) utrzymywanie zwierząt gospodarskich nie może powodować uciążliwości, w tym zapachowych dla innych użytkowników nieruchomości lub użytkowników nieruchomości sąsiednich oraz obniżać standardów sanitarnych;

3) nieruchomość, w której utrzymywane są zwierzęta gospodarskie należy zabezpieczyć przed wydostaniem się z niej zwierząt;

4) zanieczyszczenia spowodowane przez zwierzęta w miejscach publicznych należy niezwłocznie usuwać.

Rozdział 10.
Obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji oraz terminy jej przeprowadzenia

§ 38. W przypadku wystąpienia na terenie nieruchomości gryzoni, właściciele nieruchomości zobowiązani
są niezwłocznie przeprowadzić obowiązkową deratyzację.

§ 39. Koszty przeprowadzenia deratyzacji obciążają właścicieli nieruchomości.

Rozdział 11.
Postanowienia końcowe

§ 40. 1. Kontrolę stosowania przepisów niniejszego Regulaminu sprawuje Wójt Gminy Miastkowo.

2. Właściciele nieruchomości i wszystkie osoby zobowiązane do stosowania Regulaminu zobowiązani
są wobec osób uprawnionych do kontroli do:

1) umożliwienia wstępu na teren nieruchomości w celu wykonania czynności kontrolnych;

2) udzielenia informacji związanych z realizacją obowiązków nałożonych Regulaminem;

3) okazania dokumentów i udostępnienia danych potwierdzających wykonanie przepisów niniejszego Regulaminu.

§ 41. Kto nie wykonuje obowiązków określonych w niniejszym Regulaminie podlega karze grzywny na podstawie art. 10 ust. 2a ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-01-23
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe