Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Aneks nr 1/2013 Prezydenta Miasta Białegostoku

z dnia 10 stycznia 2013r.

do Porozumienia w sprawie powierzenia wykonywania zadań powiatowej biblioteki publicznej Książnicy Podlaskiej im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku, zawartego dnia 15 listopada 2010 r

Tekst pierwotny

zawarty pomiędzy Województwem Podlaskim, w którego imieniu działa Zarząd Województwa Podlaskiego, zwany dalej "Organizatorem", reprezentowany przez Jarosława Zygmunta Dworzańskiego - Marszałka Województwa Podlaskiego oraz Jacka Piorunka - Członka Zarządu Województwa Podlaskiego, a Miastem Białystok, zwanym dalej "Miastem", reprezentowanym przez: Tadeusza Truskolaskiego - Prezydenta Miasta Białegostoku, przy kontrasygnacie Stanisławy Kozłowskiej - Skarbnika Miasta.

Na podstawie § 3 ust. 5 porozumienia wskazanego wyżej, strony ustalają, co następuje:

§ 1. W celu współfinansowania zadań związanych z funkcjonowaniem powiatowej biblioteki publicznej, której rolę spełnia Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku, Miasto przekaże Organizatorowi środki finansowe na 2013 rok w wysokości 2.680.000 zł (słownie: dwa miliony sześćset osiemdziesiąt tysięcy złotych), obejmujące wydatki inwestycyjne w wysokości 50.000 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych) w 12 ratach, na rachunek bankowy: Kredyt Bank S.A. II o/Białystok 53 1500 1344 1213 4006 7550 0000, które będą płatne w następujących wysokościach i terminach:

1) 219.000 zł - do dnia 20 stycznia 2013 r.,

2) 219.000 zł - do dnia 20 lutego 2013 r.,

3) 271.000 zł, w tym 50.000 zł na wydatki inwestycyjne - do dnia 20 marca 2013 r.,

4) 219.000 zł - do dnia 20 kwietnia 2013 r.,

5) 219.000 zł - do dnia 20 maja 2013 r.,

6) 219.000 zł - do dnia 20 czerwca 2013 r.,

7) 219.000 zł - do dnia 20 lipca 2013 r.,

8) 219.000 zł - do dnia 20 sierpnia 2013 r.,

9) 219.000 zł - do dnia 20 września 2013 r.,

10) 219.000 zł - do dnia 20 października 2013 r.,

11) 219.000 zł - do dnia 20 listopada 2013 r.,

12) 219.000 zł - do dnia 20 grudnia 2013 r.

§ 2. Aneks wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2013 roku i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

§ 3. Aneks został sporządzony w sześciu jednobrzmiących egzemplarzach, z których cztery otrzymuje Miasto, dwa Organizator.

Marszałek Województwa Podlaskiego


Jarosław Zygmunt Dworzański


Członek Zarządu Województwa Podlaskiego


Jacek Piorunek

Prezydent Miasta Białegostoku


Tadeusz Truskolaski


Skarbnik Miasta


Stanisława Kozłowska

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-01-23
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe