Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Zarządzenie nr 6/2013 Starosty Powiatu Białostockiego

z dnia 17 stycznia 2013r.

w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w Domu Dziecka w Supraślu prowadzonym przez Powiat Białostocki w 2013 roku

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 196 ust. 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastepczej (Dz. U. Nr 149 poz. 887 z późn. zm.) zarządzam co następuje:

§ 1. Ustalam średnie miesięczne wydatki przeznaczone na utrzymanie dziecka w Domu Dziecka w Supraślu w 2013r. w wysokości - 3.113 zł (słownie: trzy tysiące sto trzynaście złotych) .

§ 2. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Starosta


Wiesław Pusz

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-01-23
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe