Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XX/109/13 Rady Miejskiej w Jedwabnem

z dnia 17 stycznia 2013r.

w sprawie określenia wysokości i sposobu pobierania dziennych stawek opłaty targowej

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 19 pkt 1 lit. a i pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 z późn. zm.) Rada Miejska w Jedwabnem uchwala, co następuje:

§ 1. Stawki dzienne opłaty targowej od osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej dokonujacych sprzedaży na targowisku wynoszą:

1. Od sprzedaży każdej sztuki

- bydło

10,00 zł

- konie

15,00 zł

- cielęta, kozy, owce

5,00 zł

- drób, gołębie

0,50 zł

- prosięta

2,00 zł

2. Od sprzedazy Towarów z samochodu, platwormy, przyzcepy, naczepy, wozu konnego:

- płodów rolnych (zboże, ziemniaki, warzywa,owoce)

12,00 zł

- artykułów przemysłowych (narzędzia, art. Stalowe i elektryczne, odzież, tekstylia, obuwie)

12,00 zł

- maszyny i osprzęt rolniczy

17,00 zł

- artykuły spożywcze (garmażeryjne, ryby, mięso, wędliny)

12,00 zł

3. Sprzedaż złota i biżuterii

17,00 zł

4. Sprzedaż pasz, nawozów mineralnych, materiałów budowlanych, instalacyjnych, części zamiennych do maszyn, ciągników i samochodów z samochodów ciężarowych:

- bez przyczepy

15,00 zł

- z przyczepą

18,00 zł

5. Za zajęcie 1m2powierzchni od sprzedaży towarów wyłożonych na placu nie więcej niż wynosi ustawowa górna stawka dzienna w kwocie 757,79 zł

2,50 zł

6. Sprzedaż w barach obwoźnych

20,00 zł

§ 2. Opłatę targową pobiera sie bezpośrednio od sprzedającego w dniu sprzedaży.

§ 3. Zarządza się pobór opłaty targowej na targowisku przez inkasenta, którym jest Komunalny Zakład Budżetowy w Jedwabnem, wynagrodzenie za inkaso wynosi 85% pobranych opłat.

§ 4. Z dniem wejścia uchwały w życie tracą moc:

1) Uchwała Nr. XXI/134/04 Rady Miejskiej w Jedwabnem z dnia 22 sierpnia 2004 r. W sprawie okreslenia wysokości i sposobu pobierania dziennych stawek opłaty targowej -ogłoszona w Dz,Urz. Województwa Podlaskiego Nr. 127, poz. 1729

2) Uchwała Nr. XXIII/143/04 Rady Miejskiej w Jedwabnem z dnia 15 października 2004 r. Zmieniajaca uchwałę w sprawie okreslenia wysokości i sposobu pobierania dziennych stawek opłaty targowej -ogłoszona w Dz,Urz. Województwa Podlaskiego Nr. 162, poz. 2161

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Jedwabnego

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzedowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Kazimierz Załuska

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-01-23
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe