Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Aneks nr 1/13 Wójta Gminy Hajnówka

z dnia 17 stycznia 2013r.

zawarty pomiędzy Miastem Hajnówka reprezentowanym przez Burmistrza Miasta Hajnówka - Jerzego Siraka, zwanym w dalszej części porozumienia "Przejmującym" z jednej strony, a Gminą Hajnówka reprezentowaną przez Wójta Gminy Hajnówka - Olgę Rygorowicz, zwaną w dalszej treści porozumienia "Przekazującym"z drugiej strony

Tekst pierwotny

Działając na podstawie art.7 ust. 1 pkt 8 i art.74 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220 i Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz.1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759; z 2005r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz.1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; 2010r. Nr 28, poz. 142 i poz.146 i Nr 106, poz.675 ;z 2011r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr134, poz.777, Nr149, poz.887 i Nr 217, poz.1281 oraz z 2012r., poz. 567) w porozumieniu nr 1/09 z dnia 30 czerwca 2009r. w sprawie prowadzenia zadań publicznych z zakresu wychowania i nauczania dzieci z terenu Gminy Hajnówka w publicznych przedszkolach dla których Miasto Hajnówka jest organem prowadzącym. ( Dz. Urz. Woj. Podl. Nr 154, poz.1687, z 2010 r. Nr 82, poz.1258, z 2011r. Nr 229, poz. 2717, z 2012r., poz.672) wprowadza się następujące zmiany:

§ 1. pkt 2otrzymuje brzmienie:

Od 1 stycznia w następnych latach kwotę z roku poprzedniego powiększa się o wysokość prognozowanego średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ustalanego przy opracowaniu projektu ustawy budżetowej na dany rok".

§ 2. Aneks sporządzono w 4 jednobrzmiących egzemplarzach, po 2 dla każdej ze stron.

§ 3. Aneks wchodzi z życie z dniem 01.01.2013r..

§ 4. .Aneks podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przejmujący :

Przekazujący :

Burmistrz Miasta Hajnówka


Jerzy Sirak

Wójt Gminy


Olga Rygorowicz

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-01-23
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe