Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXIV/174/12 Rady Miejskiej w Czyżewie

z dnia 20 grudnia 2012r.

w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na obszarze Gminy Czyżew

Tekst pierwotny

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15, art. 40 ust.1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 1) ) art. 6n ust.1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r., poz. 391 2) ) oraz art.12 ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2011 r. Nr 152, poz. 897 3) ) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości w rozumieniu przepisu art. 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, zamieszkałych, położonych na obszarze Gminy Czyżew, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Deklarację, o której mowa w § 1, właściciele nieruchomości obowiązani są złożyć do Burmistrza Czyżewa w terminie:

1) do 31 marca 2013 r. - dla pierwszej deklaracji,

2) 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca,

3) 14 dni od dnia zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami,

4) 14 dni od daty wejścia w życie uchwały w sprawie zmiany wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

§ 3. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości wynikającą ze zmiany deklaracji, uiszcza się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana danych.

§ 4. W celu potwierdzenia danych zawartych w deklaracji właściciele nieruchomości obowiązani są dostarczyć oświadczenie o zamieszkaniu osoby zameldowanej a nie ujętej w deklaracji, w innej gminie, kraju lub w innym niż miejsce zameldowania lokalu, oświadczenie o uczących się dzieciach pozostających poza miejscem zamieszkania lub inne dokumenty.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Czyżewa.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Witold Sienicki

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458 oraz z 2009r. Nr 52, poz.420 i Nr 157, poz. 1241, z 2010r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz.675, z 2011r. Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281 oraz z 2012r. poz. 567.

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2012 r. poz. 951.

3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 171, poz. 1016 i Nr 224, poz. 1337.


Załącznik do Uchwały Nr XXIV/174/12
Rady Miejskiej w Czyżewie
z dnia 20 grudnia 2012 r.

Wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

Przewodniczący Rady Miejskiej


Witold Sienicki

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-01-24
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe