Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXIV/176/12 Rady Miejskiej w Czyżewie

z dnia 20 grudnia 2012r.

w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Czyżew

Tekst pierwotny

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15, art. 40 ust.1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 1) ) oraz art. 7 ust. 3a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r., poz. 391) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się wymogi jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych na terenie gminy Czyżew, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Traci moc uchwała Nr XLI/222/10 z dnia 14 października 2010 r. w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Czyżew-Osada.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Czyżewa.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Witold Sienicki

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458 oraz z 2009r. Nr 52, poz.420 i Nr 157, poz. 1241, z 2010r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz.675, z 2011r. Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281 oraz z 2012r. poz. 567.


Załącznik do Uchwały Nr XXIV/176/12
Rady Miejskiej w Czyżewie
z dnia 20 grudnia 2012 r.

Wymagania jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych na terenie Gminy Czyżew

§ 1. 1. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych z terenu Gminy Czyżew powinien:

1) prowadzić działalność w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych, zgodnie z zapisem w Krajowym Rejestrze Sądowym bądź wpisem do ewidencji działalności gospodarczej przedsiębiorcy;

2) posiadać oznakowane pojazdy asenizacyjne, które spełniać będą wymagania obowiązujących przepisów, w tym rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 listopada 2002 r. w sprawie wymagań dla pojazdów asenizacyjnych (Dz. U. z 2002 r. Nr 193, poz. 1617);

3) posiadać zaplecze techniczno - biurowe umożliwiające prowadzenie niniejszej działalności;

4) utrzymywać sprzęt w należytym stanie higieniczno-sanitarnym;

5) zapewnić odpowiedni standard bezpieczeństwa i higieny świadczonych usług;

6) posiadać dokumentację potwierdzającą gotowość odbioru nieczystości ciekłych przez stację zlewną;

7) złożyć odpowiedni wniosek o uzyskanie zezwolenia zgodnie w wymogami wynikającymi z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

2. Powyższe wymagania powinny zostać potwierdzone następującymi dokumentami:

1) odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub wypis z ewidencji działalności gospodarczej,

2) tytuł prawny do nieruchomości, na której znajduje się baza transportowa oraz zaplecze techniczno-biurowe,

3) dokumenty potwierdzające posiadanie pojazdów asenizacyjnych,

4) dokument potwierdzający gotowość przyjęcia nieczystości ciekłych przez stację zlewną.

§ 2. Przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Czyżew są zobowiązani stosować się do wymogów określonych w uchwale XXIII/157/12 Rady Miejskiej w Czyżewie z dnia 23 listopada 2012 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Czyżew.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Witold Sienicki

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-01-24
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe