reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXX/287/12 Rady Miejskiej w Łapach

z dnia 20 grudnia 2012r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Łapy na rok 2013

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9 lit. "d" oraz lit. "i" ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz.1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675; z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281; z 2012 r. poz. 567) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240; z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726; z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 291, poz. 1707, Nr 240, poz. 1429) Rada Miejska w Łapach uchwala, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu w wysokości 73.934.908 zł, z tego :

- bieżące w wysokości 49.553.465 zł,

- majątkowe w wysokości 24.381.443 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Wydatki budżetu w wysokości 76.004.111 zł, z tego :

- bieżące w wysokości 45.324.430 zł,

- majątkowe w wysokości 30.679.681 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. W budżecie tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości - 390.000 zł,

2) celową w wysokości - 900.000 zł z przeznaczeniem na bieżące wydatki oświatowe, w tym wypłatę jednorazowego dodatku uzupełniającego,

3) celową w wysokości - 110.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 4. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2013 zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 5. Deficyt budżetu w wysokości 2.069.203 zł, który zostanie pokryty przychodami z:

1) zaciagniętych kredytów i pożyczek w kwocie - 2.069.203 zł.

§ 6. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 10.936.266 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 8.867.063 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 7. Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 4.000.000 zł;

2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 2.069.203 zł;

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów - w kwocie 8.867.063 zł;

4) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - w kwocie 19.742.387 zł.

§ 8. 1. Ustala się dochody w kwocie 340.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 285.079 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 8.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

3. Ustala się wydatki w kwocie 46.921,- zł na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w mieście i gminie Łapy.

4. Ustala się dochody w kwocie 235.000 zł i wydatki w kwocie 235.000 zł związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska.

5. Ustala się dochody w kwocie 700.000 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami i wydatki w kwocie 700.000 zł na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami.

§ 9. Wyodrębnia się w budżecie kwotę 253.338,00 zł, do dyspozycji sołectw, z tego dla :

1. sołectwa Bokiny kwotę 10.952,91 zł,

2. sołectwa Daniłowo Duże kwotę 9.378,84 zł,

3. sołectwa Daniłowo Małe kwotę 5.793,46 zł,

4. sołectwa Gąsówka-Oleksin kwotę 6.646,08 zł,

5. sołectwa Gąsówka-Osse kwotę 12.483,26 zł,

6. sołectwa Gąsówka-Skwarki kwotę 9.816,08 zł,

7. sołectwa Gąsówka-Somachy kwotę 5.662,28 zł,

8. sołectwa Gąsówka Stara kwotę 5.837,18 zł,

9. sołectwa Gąsówka Stara Kolonia kwotę 14.691,33 zł,

10. sołectwa Łapy-Dębowina kwotę 15.019,26 zł,

11. sołectwa Łapy-Kołpaki kwotę 6.558,63 zł,

12. sołectwa Łapy-Korczaki kwotę 5.399,94 zł,

13. sołectwa Łapy-Łynki kwotę 8.154,56 zł,

14. sołectwa Łapy-Pluśniaki kwotę 7.192,63 zł,

15. sołectwa Łapy-Szołajdy kwotę 10.865,46 zł,

16. sołectwa Łupianka Nowa kwotę 6.165,11 zł,

17. sołectwa Łupianka Stara kwotę 14.800,64 zł,

18. sołectwa Płonka-Matyski kwotę 5.990,22 zł,

19. sołectwa Płonka Kościelna kwotę 14.407,12 zł,

20. sołectwa Płonka-Kozły kwotę 7.673,60 zł,

21. sołectwa Płonka-Strumianka kwotę 11.368,29 zł,

22. sołectwa Roszki-Włodki kwotę 5.990,22 zł,

23. sołectwa Roszki-Wodźki kwotę 7.608,01 zł,

24. sołectwa Uhowo I kwotę 21.862,10 zł,

25. sołectwa Uhowo II kwotę 15.696,99 zł,

26. sołectwa Wólka Waniewska kwotę 7.323,80 zł.

§ 10. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 11. 1. Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych: przychody - 1.203.600 zł, koszty - 1.293.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

2. Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych: dochody - 809.992 zł, wydatki - 809.992 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 12. Upoważnia się Burmistrza Łap do:

1. zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na:

a) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 4.000.000 zł;

b) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 2.069.203 zł;

c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów - w kwocie 8.867.063 zł;

d) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - w kwocie 19.742.387 zł.

2. a) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,

b) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,

3. dokonywania zmian w planie wydatków w zakresie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy - z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,

4. dokonywania zmian w planie wydatków w zakresie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy - z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,

5. przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków,

6. przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków,

7. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łap.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXX/287/12
Rady Miejskiej w Łapach
z dnia 20 grudnia 2012 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik nr 1

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXX/287/12
Rady Miejskiej w Łapach
z dnia 20 grudnia 2012 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik nr 2

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXX/287/12
Rady Miejskiej w Łapach
z dnia 20 grudnia 2012 r.
Zalacznik3.pdf

Załącznik nr 3

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXX/287/12
Rady Miejskiej w Łapach
z dnia 20 grudnia 2012 r.
Zalacznik4.pdf

Załącznik nr 4

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXX/287/12
Rady Miejskiej w Łapach
z dnia 20 grudnia 2012 r.
Zalacznik5.pdf

Załącznik nr 5

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXX/287/12
Rady Miejskiej w Łapach
z dnia 20 grudnia 2012 r.
Zalacznik6.pdf

Załącznik nr 6

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXX/287/12
Rady Miejskiej w Łapach
z dnia 20 grudnia 2012 r.
Zalacznik7.pdf

Załącznik nr 7

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości Twój StartUP

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »

reklama
reklama
reklama