reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXIII/120/12 Rady Gminy Wizna

z dnia 20 grudnia 2012r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Wizna na rok 2013

Na podstawie Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. "d" oraz lit. "i" ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art.242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240).

Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 11. 400. 706,- zł, z tego :

- bieżące w wysokości 10. 956. 529 ,- zł,

- majątkowe w wysokości 444.177 ,- zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Wydatki budżetu gminy w wysokości 11. 788. 402,- zł, z tego :

- bieżące w wysokości 9.799. 272,- zł,

- majątkowe w wysokości 1. 989.130 ,- zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. W budżecie tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości - 100.000,- zł,

2) celowe w wysokości - 27.000 ,- zł, z przeznaczeniem na:

a) wydatki bieżące dotyczące zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 27.000,- zł.

§ 4. 1. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2013 w wysokości 1.392.524,- zł zgodnie z załącznikiem Nr 3

2. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 277. 599 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 4

§ 5. 1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 387.696,- zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie - 387.696 ,- zł,

§ 6. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 962.031,- zł , oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 574.335,- zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 .

§ 7. Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 1.000.000 ,- zł;

§ 8. 1. Ustala się dochody w kwocie 47.000 ,- zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 44.500 ,- zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 2.500 ,- zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

3. Ustala się dochody w kwocie 2.800 ,- zł i wydatki w kwocie 91.000 ,- zł związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska.

4. Ustala się dochody w kwocie 215.000 ,- zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami oraz wydatki w kwocie 432.950 ,- zł na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami zgodnie z art.6r ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

§ 9. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 10. Upoważnia się Wójta Gminy do :

1. Zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych zgodnie z limitami ustalonymi w § 7

2. a) Zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,

b) Przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,

3. Dokonywania zmian w planie wydatków w zakresie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy - z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,

4. Dokonywania zmian w planie wydatków inwestycyjnych, polegających na przenoszeniu planowanych wydatków między zadaniami z wyłączeniem rozszerzania ich zakresu rzeczowego oraz wprowadzania nowych zadań,

5. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 11. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 roku i podlega publikacjiw Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego .


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIII/120/12
Rady Gminy Wizna
z dnia 20 grudnia 2012 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIII/120/12
Rady Gminy Wizna
z dnia 20 grudnia 2012 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXIII/120/12
Rady Gminy Wizna
z dnia 20 grudnia 2012 r.
Zalacznik3.pdf

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXIII/120/12
Rady Gminy Wizna
z dnia 20 grudnia 2012 r.
Zalacznik4.pdf

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXIII/120/12
Rady Gminy Wizna
z dnia 20 grudnia 2012 r.
Zalacznik5.pdf

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXIII/120/12
Rady Gminy Wizna
z dnia 20 grudnia 2012 r.
Zalacznik6.pdf

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Partnerski

Artykuł partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

KOGNITARIAT

Biuro podatkowo-finansowe

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama