Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Zarządzenie nr 2/2013 Starosty Monieckiego

z dnia 11 stycznia 2013r.

w sprawie ustalenia miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej na terenie Powiatu Monieckiego w 2013 roku

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 6 pkt. 15 i art. 60 ust. 2 pkt. 2 Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175 poz. 1362, Nr 202 poz.1551, Nr 157 poz. 1241, Nr 219 poz. 1706, Nr 221 poz. 1738; z 2010 r. Nr 28 poz. 146, Nr 40 poz. 229, Nr 81 poz. 527, Nr 125 poz. 842, Nr 217 poz. 1427; z 2011 r. Nr 81 poz. 440, Nr 106 poz. 622, Nr 149 poz. 887; z 2012 r. poz. 579, poz. 823, poz. 1544 i poz. 1548) zarządzam co następuje:

§ 1. Ustala się średni miesięczny koszt utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej na terenie Powiatu Monieckiego na 2013 rok w następujących wysokościach:

1) Dom Pomocy Społecznej w Mońkach w wysokości 2.759,00 zł (słownie złotych: dwa tysiące siedemset pięćdziesiąt dziewięć 00/100);

2) Dom Pomocy Społecznej "Dom Kombatanta" w Mocieszach w wysokości 2.942,00 zł (słownie złotych: dwa tysiące dziewięćset czterdzieści dwa 00/100).

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie od następnego miesiąca przypadającego po miesiącu, w którym zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Starosta Moniecki


Joanna Kulikowska

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-01-24
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe