Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXII/259/2012 Rady Gminy Juchnowiec Kościelny

z dnia 28 grudnia 2012r.

zmieniającą uchwałę w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego Gminy Juchnowiec Kościelny w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu

Tekst pierwotny

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15, art.40 art. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591; z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, Poz.1271, Nr 214, poz.1806; z 2003r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568; z 2004r.Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203; z 2005r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz.1457, z 2006r. Nr 17, poz.128, Nr 181, Poz.1337; z 2007r. Nr 48, poz.327, Nr 138, poz.974, Nr 173, poz.1218; z 2008r. Nr.180, poz.1111, Nr 223, poz.1458; z 2009r. Nr 52, poz.420, Nr 157, poz.1241; z 2010r. Nr 28, poz.142 i poz.146, Nr 40, poz.230, Nr 106, poz.675;z 2011r.Nr 117, poz.679, Nr 134, poz.777, Nr 21, poz.113, Nr 217, poz.1281; z 2012r. poz.567) art.27 i art.28 ustawy z dnia 25 czerwca 2010r. o sporcie (Dz.U. Nr. 127, poz. 857, Nr 151, poz.1014, Nr 171, poz.1016, Nr 185, poz.1092, Nr 208, poz.1240 i 1241; 2012r. poz.490) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr VIII/74/11 Rady Gminy Juchnowiec Kościelny z dnia 1 sierpnia 2011r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego Gminy Juchnowiec Kościelny w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu (Dz.Urz.Woj.Podl. z 2011r. Nr 209, poz.2540) wprowadza się następującą zmianę:

1) w §4 ust.1 pkt 3 otrzymuje brzmienie: "pokrycie kosztów organizowania zawodów sportowych lub uczestnictwa w takich zawodach (transport, ubezpieczenie, badania lekarskie, obsługę lekarską, koszt sędziów, zakup wody mineralnej, zakup dyplomów, pucharów uczestnikom, oraz wyżywienie i zakwaterowanie dzieciom i młodzieży szkół podstawowychi gimnazjów)".

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Juchnowiec Kościelny.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady


Bożena Ewa Jakończuk

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-01-25
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe