Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXV/156/12 Rady Miejskiej w Rajgrodzie

z dnia 28 grudnia 2012r.

w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 6n ust. 1 ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. Nr 391), art. 12 ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 152, poz. 897) oraz art. 40 ust. 1 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 214, poz. 1806; z 2005 r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675; z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134 poz. 777, Nr 217, poz. 1281, Nr 149, poz. 887; z 2012 poz. 567) uchwala się, co następuje:

§ 1.

1. Określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

2. Deklarację, o której mowa w ust. 1 właściciele nieruchomości obowiazani są złożyć w Urzędzie Miejskim w Rajgrodzie, ul. Warszawska 32.

§ 2.

1. Określa się termin złożenia pierwszej deklaracji do dnia 31 marca 2013 r.

2. Termin składnia kolejnej deklaracji w przypadku wystąpienia okoliczności mających wpływ na zmianę wysokości opłaty bądź powstanie lub wygaśniecie obowiązku uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi ustala się na 14 dni od dnia zaistnienia tych okoliczności.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Rajgrodu.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej


mgr Jan Duda


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXV/156/12
Rady Miejskiej w Rajgrodzie
z dnia 28 grudnia 2012 r.

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 3 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391 i poz. 951)

Składający: Formularz przeznaczony do właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Rajgród (właściciel nieruchomości w rozumieniu ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach)

Miejsce składania: Urząd Miejski w Rajgrodzie, ul. Warszawska 32, 19-206 Rajgród

A. ORGAN WŁAŚCIWY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI
Burmistrz Rajgrodu, ul. Warszawska 32, 19-206 Rajgród

B. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI

Okoliczności powodujące obowiązek złożenia deklaracji - zaznaczyć poprzez postawienie znaku "X"
PIERWSZA DEKLARACJA ZMIANA DANYCH

W razie zmiany danych podać datę powstania zmiany oraz jej uzasadnienie.

C. SKŁADAJĄCY DEKLARACJĘ - zaznaczyć poprzez postawienie znaku "X"

OSOBA FIZYCZNA
OSOBA PRAWNA
JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA NIEPOSIADAJĄCA OSOBOWOŚCI PRAWNEJ

IMIĘ I NAZWISKO (dotyczy osób fizycznych) / PEŁNA NAZWA (dotyczy osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej)*:

IDENTYFIKATOR PODATKOWY1): PESEL / NIP

D. ADRES ZAMIESZKANIA /ADRES SIEDZIBY*

Kraj:

Województwo:

Powiat:

Gmina:

Ulica:

Nr domu:

Nr Lokalu:

Miejscowość:

Kod pocztowy:

Poczta:

Nr telefonu:

Adres e-mail:

E. ADRES NIERUCHOMOŚCI NA TERENIE GMINY RAJGRÓD NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE

Miejscowość, nazwa ulicy:

Nr budynku:

F. FORMA WŁADANIA NIERUCHOMOŚCIĄ - zaznaczyć poprzez postawienie znaku "X"

WŁASNOŚĆ WSPÓŁWŁASNOŚĆ
UŻYTKOWANIE WIECZYSTE ZARZĄD LUB UŻYTKOWANIE
POSIADANIE2)…………………………

G. OŚWIADCZAM, ŻE:

gromadzę odpady w sposób selektywny i do ustalenia opłaty miesięcznej przyjmuję stawkę niższą
nie gromadzę odpadów w sposób selektywny i do ustalenia opłaty miesięcznej przyjmuję stawkę wyższą
na terenie mojej nieruchomości zagospodarowuję odpady zielone z powierzchni ………… poprzez kompostowanie

H. OBLICZENIE WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI


Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w części E faktycznie zamieszkuje …………… osób.
/należy podać liczbę mieszkańców/ 3)

Wysokość miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi iloczyn liczby osób zamieszkujących nieruchomość, o której mowa w części E niniejszej deklaracji oraz stawki opłaty ustalonej w drodze uchwały Rady Miejskiej w Rajgrodzie


SPOSÓB WYLICZENIA OPŁATY MIESIĘCZNEJ (liczba osób x stawka)

LICZBA OSÓB

STAWKA

KWOTA

WYKAZ OSÓB ZAMIESZKUJĄCYCH NIERUCHOMOŚĆ

Lp.

Imię i nazwisko

I. OŚWIADCZENIE I PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ / OSOBY REPREZENTUJĄCEJ SKLADAJĄCEGO DEKLARACJĘ *

Oświadczam, że dane zawarte w niniejszej deklaracji są zgodne ze stanem prawnym i faktycznym. Jestem świadomy odpowiedzialności karnej wynikającej z art 233§1 Kodeksu karnego za zeznanie nieprawdy lub zatajenie prawdy.

Zgodnie z art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Urząd Miejski w Rajgrodzie danych dotyczących mojej osoby w celu przeprowadzenia postępowania administracyjnego (dotyczy osób fizycznych).

………………………… …….. ………………………………..
/miejscowość, data/ /czytelny podpis/

* niepotrzebne skreślić


Pouczenie

Niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2012 r. poz. 1015).

Wyjaśnienia:

1) identyfikatorem podatkowym jest: PESEL - w przypadku podatników będących osobami fizycznymi objętymi rejestrem PESEL nieprowadzących działalności gospodarczej lub niebędących zarejestrowanymi podatnikami podatku od towarów i usług; NIP - w przypadku pozostałych podmiotów podlegających obowiązkowi ewidencyjnemu,

2) podać tytuł będący podstawą do władania daną nieruchomością (np. dzierżawa, najem, posiadanie bez tytułu prawnego),

3) miejscem zamieszkania jest miejsce, w którym osoba przebywa z zamiarem stałego pobytu, niezależnie od miejsca zameldowania oraz niezależnie od czasowych nieobecności związanych z wypoczynkiem, urlopem, leczeniem medycznym.

Dodatkowe informacje:

1) Obowiązek złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi powstaje
w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych.

2) W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy złożyć nową deklarację w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana.

3) Zgodnie z art. 6o ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, w razie niezłożenia deklaracji wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, albo uzasadnionych wątpliwości, co do danych zawartych w złożonej deklaracji, Burmistrz określa, w drodze decyzji, wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, biorąc pod uwagę uzasadnione szacunki, w tym średnią ilość odpadów komunalnych powstających na nieruchomości o podobnym charakterze.

4) Stawkę opłaty od osoby niższą dla segregujących i wyższą dla niesegregujących ustali Rada Miejska
w Rajgrodzie. Stawki będą podawane do publicznej wiadomości.

5) W razie stwierdzenia, że właściciel nieruchomości nie uiścił opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub uiścił ją w wysokości niższej od należnej, Burmistrz Rajgrodu określa w drodze decyzji, wysokość zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

6) W sprawach dotyczących opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi stosuje się przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa, z tym, że uprawnienia organów podatkowych przysługują Burmistrzowi Rajgrodu.

Przewodniczący Rady Miejskiej


mgr Jan Duda

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-01-25
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe