Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXV/158/12 Rady Miejskiej w Rajgrodzie

z dnia 28 grudnia 2012r.

w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 7 ust. 3a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391), art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 567) oraz rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14 marca 2012 r. w sprawie szczegółowego sposobu określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych (Dz. U. z 2012 r. poz. 299) uchwala się, co następuje:

§ 1.

Ustala się wymagania, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Rajgród, w brzmieniu jak załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Rajgrodu.

§ 3.

Traci moc uchwała Nr VI/35/11 Rady Miejskiej w Rajgrodzie z dnia 20 maja 2011 r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Rajgród (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego Nr 165, poz. 1925).

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej


mgr Jan Duda


Załącznik do Uchwały Nr XXV/158/12
Rady Miejskiej w Rajgrodzie
z dnia 28 grudnia 2012 r.

Wymagania, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Rajgród

§ 1.

Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Rajgród powinien spełniać następujące wymagania:

1) prowadzić działalność w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych zgodnie z zapisem w Krajowym Rejestrze Sądowym bądź wpisem do ewidencji działalności gospodarczej przedsiębiorcy;

2) złożyć wniosek o udzielenie zezwolenia, zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach;

3) posiadać zaplecze techniczno-biurowe, odpowiednie do ilości sprzętu oraz zatrudnionych pracowników i spełniające wymagania wynikające z przepisów prawa, a także utwardzony plac o powierzchni umożliwiającej parkowanie pojazdów asenizacyjnych oraz garaż, na co najmniej 1 pojazd asenizacyjny;

4) posiadać tabor samochodowy przeznaczony do opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, w ilości m.in. 2 szt. o pojemnościach od 2500 l do 10000 l, posiadający możliwość opróżnienia zbiornika bezodpływowego, ze względu na trudności z dojazdem, z odległości 10 m, który ponadto:

a) spełnia warunki techniczne określone w ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137),

b) spełnia standardy techniczne określone w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 listopada 2002 r. w sprawie wymagań dla pojazdów asenizacyjnych (Dz. U. Nr 193, poz. 1617),

c) jest oznakowany w sposób trwały i widoczny, umożliwiający identyfikację przedsiębiorcy świadczącego usługi;

5) posiadać miejsce do mycia pojazdów, o których mowa w pkt 4 lub umowę z podmiotem uprawnionym do wykonywania tej usługi,

6) posiadać sprzęt do zabiegów sanitarnych i porządkowych związanych ze świadczonymi usługami;

7) prowadzić działalność w sposób uniemożliwiający zanieczyszczenie miejsc odbioru i trasy przewozu nieczystości ciekłych oraz prowadzenia działalności w sposób nie powodujący nadmiernego hałasu;

8) przekazywać nieczystości ciekłe do stacji zlewnej w Rajgrodzie lub innej stacji zlewnej, od której przedsiębiorca otrzyma potwierdzenie gotowości odbioru nieczystości ciekłych.

§ 2.

Wymagania określone w niniejszej uchwale nie zwalniają przedsiębiorcy od spełnienia innych wymagań wynikających z przepisów odrębnych.

Przewodniczący Rady Miejskiej


mgr Jan Duda

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-01-25
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe