Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXV/160/12 Rady Miejskiej w Rajgrodzie

z dnia 28 grudnia 2012r.

w sprawie przyjęcia Gminnego programu opieki nad zabytkami gminy Rajgród na lata 2013- 2016

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458., z 2009 r. Nr 52, poz. 420), art. 87 ust. 3 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2003r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 238, poz. 2390, z 2006 r. Nr 50, poz. 362, Nr 126, poz. 875, z 2007 r. Nr 192, poz. 1394, z 2009 r. Nr 31, poz. 206 Nr 97, poz. 804, z 2010 r. Nr 75, poz. 474, Nr 130, poz. 871.) Rada Miejska w Rajgrodzie uchwala, co następuje:

§ 1.

Przyjmuje się "Gminny program opieki nad zabytkami gminy Rajgród na lata 2013 - 2016", stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Rajgrodu.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej


mgr Jan Duda


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXV/160/12
Rady Miejskiej w Rajgrodzie
z dnia 28 grudnia 2012 r.

GMINNY PROGRAM OPIEKI NAD ZABYTKAMI GMINY RAJGRÓD na lata 2013 - 2016

I Postanowienia ogólne

1. Wstęp

Dziedzictwo kulturowe to dorobek materialny i duchowy poprzednich pokoleń, to także dorobek naszych czasów. Najczęściej utożsamiamy dziedzictwo kulturowe z archeologią, architekturą i sztuką. Pamiętać należy o nieodnawialności źródeł informacji o życiu i działalności naszych przodków oraz o potrzebie zachowania tych źródeł dla przyszłych pokoleń.

Świadomość potrzeby ratowania i ochrony zabytków jest coraz powszechniejsza. Dbanie o ich należyty stan i atrakcyjny wygląd jest naszym obywatelskim obowiązkiem. Zabytki nigdy nie będą atrakcyjne, jeżeli będą zaniedbane. To urok zadbanych zabytków tworzy niepowtarzalny charakter danego miejsca, w którym mieszkańcom żyje się przyjemniej i gdzie chętniej przyjeżdżają turyści. Gminny program opieki nad zabytkami jest dokumentem o charakterze uzupełniającym do aktów planowania w gminie: planów zagospodarowania przestrzennego i Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. Służy inicjowaniu i koordynowaniu prac z dziedziny ochrony zabytków i krajobrazu kulturowego oraz upowszechnianiu i promowaniu dziedzictwa kulturowego. Celem jest zachowanie naszego dziedzictwa kulturowego dla przyszłych pokoleń.

2. Podstawy prawne uchwalenia programu

1) art. 7 ust.1 pkt 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami) stanowiący, ze: "Zaspakajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty należy do zadań własnych gminy. W szczególności zadania własne obejmują sprawy kultury, w tym ochrony zabytków i opieki nad zabytkami",

2) art. 87 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz .U. Nr 163 poz. 1568) stanowiący, że:

- Burmistrz sporządza na okres 4 lat gminny program opieki nad zabytkami,

- gminny program opieki nad zabytkami przyjmuje rada miejska po uzyskaniu opinii wojewódzkiego konserwatora zabytków,

- gminny program opieki nad zabytkami ogłaszany jest w wojewódzkim dzienniku urzędowym,

- z realizacji gminnego programu opieki nad zabytkami Burmistrz sporządza co 2 lata sprawozdanie, które przedstawia radzie miejskiej.

3. Cele uchwalenia programu

Program opieki nad zabytkami gminy Rajgród tworzy podstawę dla działań związanych z ochroną dóbr kultury na lata 2013-2016.

Podstawę do opracowania programu stanowi gminna ewidencja zabytków. Dokument ten stanowi swego rodzaju bazę dla dalszych działań z zakresu dziedzictwa kulturowego. Właściwe określenie zasobów zabytkowych oraz wyszczególnienie obiektów o wysokich wartościach historycznych i architektonicznych jest warunkiem niezbędnym w formułowaniu priorytetów w zakresie ochrony dóbr kultury. Celem programu opieki nad zabytkami gminy Rajgród jest wzmocnienie ochrony i opieki nad obiektami zabytkowymi, a także dążenie do poprawy stanu technicznego zabytków poprzez wprowadzenie i realizację przez władze gminy rozwiązań systemowych, takich jak:

1) włączenie problematyki ochrony zabytków do bieżących zadań gminy Rajgród,

2) rozpoznanie koniecznych działań w celu utrzymania zabytków w dobrym stanie, poprawy stanu zachowania lub zahamowania procesów degradacji,

3) upowszechnianie wiedzy o miejscowych zabytkach,

4) stworzenie podstaw współpracy z właścicielami zabytków,

5) wykorzystanie zasobów zabytkowych i walorów gminy Rajgród,

6) podjęcie rozwiązań w celu podniesienia atrakcyjności zabytków na potrzeby społeczne, turystyczne i inwestycyjne,

7) prowadzenie działań w zakresie planowania przestrzennego oraz gospodarki nieruchomościami mających na celu przede wszystkim powstrzymanie degradacji obiektów i obszarów o wartościach zabytkowych i kulturowych oraz podjęcie działań w celu poprawy stanu ich zachowania,

8) monitorowanie stanu zachowania i sposobu wykorzystania zabytków.

II Obligatoryjne formy ochrony zabytków

1) Rejestr zabytków

Dla najcenniejszych zabytków znajdujących się na terenie województwa Wojewódzki Konserwator Zabytków ( WKZ ) prowadzi rejestr zabytków. Wpisu do rejestru dokonuje się na mocy decyzji WKZ wydanej z urzędu bądź na wniosek właściciela zabytku. Do rejestru może być wpisane również otoczenie zabytku, a także nazwa geograficzna, historyczna lub tradycyjna tego zabytku.

2) Wojewódzka Ewidencja Zabytków

Jest to spis wszystkich zabytkowych obiektów województwa objętych ochroną konserwatorską Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

3) Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego ( mpzp)

Kolejną formą ochrony obiektów i obszarów zabytkowych są zapisy o ochronie w planach zagospodarowania przestrzennego. W gminie Rajgród wszystkie projekty planów zostały uzgodnione z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków. Po uchwaleniu stały się obowiązującym prawem miejscowym.

4) Gminna Ewidencja Zabytków ( GEZ )

Jest bazą danych o zabytkach nieruchomych z terenu gminy, prowadzoną w formie zbioru kart adresowych. Włączone zostały do niej obiekty znajdujące się w wojewódzkiej ewidencji zabytków. Wpis do GEZ stanowi podstawę do objęcia tych obiektów ochroną. Ewidencja zabytków w gminie Rajgród nie jest dokumentem zamkniętym, jest systematycznie uzupełniana, aktualizowana i weryfikowana.

Przyjmuje się następujące kryteria wpisu do ewidencji gminnej:

- czas powstania obiektu - nie później niż lata 50 XX w.,

- stopień zachowania walorów zabytkowych,

- wpływ formy obiektu na ogólny charakter zabudowy miejscowości,

- wartość historyczna.

III. Zabytki nieruchome zlokalizowane na terenie miasta i gminy Rajgród, ujęte w Wojewódzkiej Ewidencji Zabytków oraz Gminnej Ewidencji Zabytków.

Lp

Nr rejestru

Obiekt

Data

Miejscowość

1

A-78
02.05.1980

Kościół paraf.

1865r.

Rydzewo

2

Dom

k. XIX w.

Rajgród ul. Warszawska 21

3

Dom

1892r.

Rajgród ul. Żabia 30

4

Dom

pocz. XX w.

Rajgród ul. Piaski 7

5

Dom

pocz. XIX w.

Rajgród ul. Szkolna 6

6

Dom

pocz. XX w.

Rajgród ul. Żabia 15

7

Dom

pocz. XX w.

Rajgród ul. Piaski 13

8

Dom

pocz. XX w.

Rajgród ul. Żabia 11

9

Dom

1913r.

Rajgród ul. Szkolna 23

10

Dom

1 poł. XIX w.

Rajgród ul. Szkolna 19

11

Dom

pocz. XX w.

Rajgród ul. Piaski 14

12

Dom

poł.XIX w.

Rajgród ul. Żabia 7

13

Dom

poł. XIX w.

Rajgród ul. Szkolna 44

14

Dom

pocz. XX w.

Rajgród ul. Piaski 17

15

Dom

1926r.

Rajgród ul. Warszawska 7

16

Dom

k. XIXw.

Rajgród ul. Warszawska 50

17

Budynek Urzędu Miejskiego

pocz. XX w.

Rajgród ul. Warszawska 32

18

Dom

k. XIX w.

Rajgród ul. Piaski 9

19

Stajnie

1912r.

Rajgród ul. Żabia 24

20

Dom

1912r.

Rajgród ul. Żabia 24

21

Dom

1860r.

Rajgród ul. Warszawska 14

22

Dom

pocz. XX w.

Rajgród ul. Warszawska 15

23

Dom

pocz. XX w.

Rajgród ul. Warszawska 8

24

Zajazd (Posterunek Policji)

4ćw.XIX w.

Rajgród ul. Warszawska 11

25

Dom

k. XIX w.

Rajgród ul. Piaski 12

26

Dom

pocz. XX w.

Rajgród ul. Warszawska 54

27

Dom

k.XIX w.

Rajgród ul. Warszawska 27

28

Dom

poł. XIX w.

Rajgród Pl. Tysiąclecia 4

29

Dom

poł. XIX w.

Rajgród Pl. Tysiąclecia 2/3

30

Dom

poł. XIX w.

Rajgród Pl. Tysiąclecia 5

31

Dom

1920-1930r.

Rajgród Pl. Tysiąclecia 10

32

Dom

ok. 1920r.

Rajgród Pl. Tysiąclecia 6

33

Dom

ok. 1830r.

Rajgród ul. Warszawska 4

34

Dom

ok. 1850r.

Rajgród ul. Warszawska 6

35

Dom

ok. 1900r.

Rajgród ul. Warszawska 38

36

Dom

pocz. XX w.

Rajgród ul. Warszawska 31

37

Dom

1947r.

Rajgród ul. Warszawska 36

38

Dom

k. XIX w.

Rajgród ul. Warszawska 45

39

A-202 11.10.1985

Kamienica

k. XIX w.

Rajgród ul. Warszawska 20

40

A-357
11.03.1988

Kaplica cmentarna

1826r.

Rajgród

41

A-395
11.08.1989

Kościół paraf.

1906-1912r.

Rajgród

42

A-230
08.09.1986

Dwór

k. XIX w.

Opartowo

43

A-381 24.01.1989

Młyn

1911r.

Wojdy

44

Kapliczka

2 pół. XIX w.

Kosiły

45

A-230
08.09.1986

Zespół dworsko -folwarczny

XIX/XX w.

Opartowo

46

A-231
09.09.1986

Zespól dworsko - folwarczny

XIX/XX w.

Wojdy

47

Dom mieszkalny

1912r.

Rajgród ul. Piaski 8

48

Dom mieszkalny

pocz. XX w.

Rajgród ul. Warszawska 23

49

Szkoła Podstawowa

1939r.

Rajgród ul. Szkolna 24

50

Dróżniczówka

k. XIX w.

Kosówka 48

51

Dworek

l. 20 XX w.

Rajgród ul. Rajgrodzik 8

52

Dom mieszkalny

1848 r.

Rajgród ul. Warszawska 27

53

Dróżniczówka

pół. XIX w.

Tama

54

Dom młynarza

l. 30 XX w.

Wojdy

55

A-231 09.09.1986

Czworak

l. 30 XX w.

Wojdy 21

56

Plebania

1936r.

Rydzewo

57

Dom mieszkalny

l. 30 XX w.

Rydzewo 9

58

Dom mieszkalny

1921 r.

Rydzewo 11

59

Dom mieszkalny

pocz. XX w.

Rydzewo 18

60

Plebania

1935-36r.

Rajgród, ul Piaski

61

A-149 07.03.1966r

Grodzisko ("Góra Zamkowa")

XI-XII w

Rajgród, ul. Szkolna


Cmentarze :

Lp.

Nr rejestru

Obiekt

Miejscowość

1

A-357
11.03.1988

Cmentarz rzymskokatolicki l najstarsza część

Rajgród, ul. Warszawska

2

Cmentarz rzymskokatolicki

Rajgród, ul. Warszawska

3

A-349
22.12.1987

Cmentarz przykościelny

Rydzewo

4

Cmentarz żydowski

Rajgród

5

A-266
09.03.1987

Cmentarz z l w. św. ż. niem.

Bełda

6

A-271
10.03.1987

Cmentarz z l w. św. ż. niem.

Czarna Wieś

7

A-270 10.03.1987

Cmentarz z l w. św. ż. niem.

Kosiły

8

A-417 30.12.1991

Mogiła powstańców z okr. powstania styczniowego 1864 r.

Rajgród, ul. Warszawska

9

A-418 30.12.1991

Mogiła powstańca z okr. powstania styczniowego 1863 r, Jana Narzymskiego

Rajgród ul. Warszawska 73

10

A-416 30.12.1991

Cmentarz z l w. św.

Tama

11

A-419 30.12.1991

Mogiła rodziny Nowickich z II w. św.

Tama las "Choinki"

12

A-425
30.12.1991

Cmentarz z II w. św.

Kosówka

13

Cmentarz powstańczy 1863r.

Grzędy

14

Mogiła zbiorowa ludności cywilnej z okresu II wojny św., 1943r.

Grzędy

15

Mogiła żołnierzy AK z okresu II wojny św., po 1944r.

Grzędy

16

3 mogiły zbiorowe z okresu II wojny św.,

Kosówka

17

Cmentarz z okresu l w. św.

Czarna Wieś

18

Mogiła 2 ofiar, ludności cywilnej z okresu II wojny światowej

Czarna Wieś

19

Mogiła zbiorowa ludności cywilnej z okresu II wojny światowej

Woźnawieś

Układy historyczne:

Historyczny układ urbanistyczny m. Rajgród, (nr rej. A-356 /15.04.1988),

Historyczny układ przestrzenny wsi Czarna Wieś.

Parki:

1. Ciszewo.

2. Łazarze - aleja dojazdowa.

3. Miecze.

4. Opartowo (nr rej. A-230/08.09.1986)

5. Podliszewo

6. Przestrzele.

7. Rydzewo.

8. Tworki.

9. Wojdy (nr rej. A-231/09.09.1986)

IV. Zadania w zakresie opieki nad zabytkami gminy Rajgród

1. Działania ogólne:

- okresowe przeglądy stanu zachowania obiektów zabytkowych,

- systematyczne prowadzenie prac porządkowych na terenie obiektów zabytkowych, których właścicielem jest gmina Rajgród,

- podejmowanie starań o dofinansowanie prac przy zabytkach gminy z budżetu państwa oraz programów unijnych,

- informowanie właścicieli obiektów zabytkowych o możliwościach pozyskania środków finansowych na odnowę zabytku,

- realizacja kierunków polityki przestrzennej wskazanych w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Rajgród,

- współpraca z opiekunami społecznymi (szkołami) obiektów objętych ochroną konserwatorską związanych z kultem religijnym (cmentarze wojenne) w zakresie prowadzenia bieżących prac pielęgnacyjnych i porządkowych.

2. Działania promocyjne i edukacyjne:

- udostępnianie oraz aktualizacja gminnej ewidencji zabytków na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Rajgrodzie,

- publikowanie materiałów dotyczących zabytków i opieki nad zabytkami w lokalnej prasie - "Rajgrodzkich Echach".

3. Działania z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego:

- wyznaczanie w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego terenów pod zabudowę mieszkaniową na zasadzie kontynuacji funkcji historycznych,

- utrzymanie cech budownictwa regionalnego w nowo projektowanej architekturze,

- przeciwdziałanie degradacji stanowisk archeologicznych.

V Finansowanie programu

1. Rada Miejska corocznie w uchwale budżetowej określi wysokość środków na realizację Programu.

2. Gmina ubiegać się będzie o pozyskanie funduszy na prace renowacyjne także ze źródeł zewnętrznych.

VI Postanowienia końcowe

1. Z realizacji Gminnego programu opieki nad zabytkami Burmistrz Rajgrodu sporządzi w roku 2014 i 2016 sprawozdania, które zostaną przedstawione Radzie Miejskiej w Rajgrodzie.

Przewodniczący Rady Miejskiej


mgr Jan Duda

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-01-25
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe