Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXX/154/12 Rady Miejskiej w Stawiskach

z dnia 7 grudnia 2012r.

w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Stawiski

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz art.4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r., poz. 391.), po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kolnie, Rada Miejska w Stawiskach uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Stawiski, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Stawisk.

§ 3. Traci moc uchwała nr 162/XLIX/06 Rady Miejskiej w Stawiskach z dnia 26 kwietnia 2006 r. w sprawie ustalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Stawiski.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodnicząca Rady Miejskiej


Barbara Rzadka


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXX/154/12
Rady Miejskiej w Stawiskach
z dnia 7 grudnia 2012 r.

REGULAMIN
UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU
NA TERENIE GMINY STAWISKI

Rozdział 1.
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1. 1. Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Stawiski, zwany dalej Regulaminem, określa szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Stawiski, zwanej dalej Gminą, w tym:

1) Wymagania w zakresie utrzymania porządku i czystości na terenie nieruchomości i na terenach służących do użytku publicznego, obejmujące:

a) prowadzenie we wskazanym zakresie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, w tym powstających w gospodarstwach domowych przeterminowanych leków i chemikaliów, zużytych baterii i akumulatorów, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, mebli i innych odpadów wielkogabarytowych, odpadów budowlanych i rozbiórkowych oraz zużytych opon, a także odpadów zielonych;

b) uprzątanie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z części nieruchomości służących do użytku publicznego;

c) mycie i naprawę pojazdów samochodowych poza myjniami i warsztatami naprawczymi.

2) Rodzaj i minimalną pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych, warunki rozmieszczania tych pojemników i ich utrzymywania w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym przy uwzględnieniu:

a) średniej ilości odpadów komunalnych wytwarzanych w gospodarstwach domowych bądź w innych źródłach;

b) liczby osób korzystających z tych pojemników.

3) Częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego.

4) Inne wymagania wynikające z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami.

5) Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe mające na celu ochronę przed zagrożeniem i uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku.

6) Wymagania utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej, w tym także zakaz ich utrzymywania na określonych obszarach lub w poszczególnych nieruchomościach.

7) Wyznaczania obszarów podlegających obowiązkowej deratyzacji i terminów jej przeprowadzania.

2. Regulamin obowiązuje właścicieli nieruchomości.

§ 2. Ilekroć w niniejszym Regulaminie mowa jest o:

1) ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391);

2) nieruchomości - są to części powierzchni ziemskiej stanowiące odrębny przedmiot własności (grunty), jak również budynki trwale z gruntem związane lub części takich budynków;

3) właścicielach nieruchomości - zgodnie z treścią art. 2 ust. 1 pkt 4 ustawy, rozumie się przez to także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne, osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu a także inne podmioty władające nieruchomością;

4) odpadach - zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243 ze zm.) oznaczają każdą substancję lub przedmiot należący do jednej z kategorii, określonych w załączniku nr 1 do ustawy, których posiadacz pozbywa się, zamierza pozbyć się lub do pozbycia ich jest obowiązany;

5) zbieraniu odpadów - zgodnie z art. 3 ust. 3 pkt 23 ustawy o odpadach, rozumie się przez to każde działanie, w szczególności umieszczenie w pojemnikach, segregowanie i magazynowanie odpadów, które ma na celu przygotowanie ich do transportu do miejsc odzysku lub unieszkodliwiania;

6) Planie Gospodarki Odpadami Województwa Podlaskiego na lata 2012-2017 (dalej WPGO 2012-2017) - należy rozumieć przez to dokument przyjęty przez Sejmik Województwa Podlaskiego Uchwałą Nr XX/233/12 z dnia 21 czerwca 2012 r;

7) punkcie selektywnego zbierania - należy to rozumieć w znaczeniu art. 3 ust. 2 pkt 6 ustawy, z tym że punkty takie mogą być stacjonarne i mobilne, punktem mobilnym jest także samochód, odbierający wyselekcjonowane odpady sprzed domów;

8) odpadach komunalnych - zgodnie z zapisem art. 3 ust. 3 pkt 4 ustawy o odpadach rozumie się przez to odpady powstające w gospodarstwach domowych, z wyłączeniem pojazdów wycofanych z eksploatacji, a także odpady nie zawierające odpadów niebezpiecznych pochodzące od innych wytwórców odpadów, które ze względu na swój charakter lub skład są podobne do odpadów powstających w gospodarstwach domowych;

9) odpadach wielkogabarytowych - należy przez to rozumieć jeden z rodzajów odpadów komunalnych wymienionych w ustawie, charakteryzujący się tym, że jego składniki ze względu na swoje rozmiary i masę, nie mogą być umieszczone w typowych pojemnikach przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych; do odpadów wielkogabarytowych nie zalicza się wszelkiego rodzaju odpadów z budów i remontów oraz odpadów, których waga jednostkowa przekracza 50 kg;

10) odpadach ulegających biodegradacji - zgodnie z treścią art. 3 ust. 3 pkt 7 ustawy odpadach rozumie się przez to odpady, które ulegają rozkładowi tlenowemu lub beztlenowemu przy udziale mikroorganizmów; zgodnie z WPGO 2012-2017 do odpadów komunalnych ulegających biodegradacji zalicza się:

a) papier i tekturę,

b) odzież i tekstylia z materiałów naturalnych,

c) odpady z terenów zielonych,

d) odpady kuchenne i ogrodowe,

e) drewno,

f) odpady wielomateriałowe,

g) frakcję drobną <10 mm;

11) odpady komunalne drobne - należy przez to rozumieć odpady komunalne pozostałe po segregacji "u źródła";

12) odpadach niebezpiecznych - należy przez to rozumieć zgodnie z treścią art. 3 ust. 2 ustawy o odpadach w odniesieniu do frakcji składających się na odpady komunalne, a więc, np.: baterie, akumulatory, świetlówki, resztki farb, lakierów, rozpuszczalników, środków do impregnacji drewna, olejów mineralnych i syntetycznych, benzyn, leków, opakowania po środkach ochrony roślin i nawozach, opakowania po aerozolach, zużyte opatrunki pochodzące z domu;

13) odpadach opakowaniowych - należy przez to rozumieć opakowania z papieru i tektury, opakowania wielomateriałowe, opakowania z tworzyw sztucznych, opakowania ze szkła, metalu;

14) zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym - rozumie się przez to sprzęt wymieniony w załączniku nr 1 do ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, pochodzący z gospodarstw domowych lub z innych źródeł, który ze względu na charakter i ilość jest podobny do zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych, stanowiący odpady komunalne w rozumieniu przepisów o odpadach;

15) nieczystościach ciekłych - rozumie się przez to ścieki gromadzone przejściowo w zbiornikach bezodpływowych zgodnie z treścią art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy;

16) zbiornikach bezodpływowych - rozumie się przez to instalacje i urządzenia przeznaczone do gromadzenia nieczystości ciekłych w miejscu ich powstawania zgodnie z treścią art. 2 ust. 1 pkt 5 ustawy;

17) stacjach zlewnych - rozumie się przez to instalacje i urządzenia zlokalizowane przy kolektorach sieci kanalizacyjnej lub przy oczyszczalniach ścieków służące do przyjmowania nieczystości ciekłych dowożonych pojazdami asenizacyjnymi z miejsc gromadzenia, zgodnie z treścią art. 2 ust. 1 pkt 3 ustawy;

18) przedsiębiorcach - należy przez to rozumieć podmiot realizujący zadania w zakresie odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz prowadzący działalność w zakresie wymienionym w art. 7 ustawy, na którą konieczne jest uzyskanie zezwolenia;

19) zwierzętach domowych - należy to rozumieć zgodnie z treścią art. 4 ust. 17 ustawy z dnia 21 sierpnia 1992 roku o ochronie zwierząt, odpowiadający treści Europejskiej Konwencji Ochrony Zwierząt Towarzyszących mówiącej, że jest to każde zwierzę utrzymywane lub przeznaczone do utrzymywania przez człowieka, w szczególności w jego otoczeniu domowym, dla osobistej przyjemności i dla towarzystwa;

20) zwierzętach gospodarskich - należy przez to rozumieć zwierzęta z gatunku: koniowate, bydło, jeleniowate, drób, świnie, owce, kozy, pszczołę miodną oraz zwierzęta futerkowe, zgodnie z treścią art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 29 czerwca 2007 r.o organizacji, hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich.

Rozdział 2.
WYMAGANIA W ZAKRESIE UTRZYMANIA PORZĄDKU I CZYSTOŚCI NA TERENIE NIERUCHOMOŚCI I NA TERENACH SŁUŻĄCYCH DO UŻYTKU PUBLICZNEGO

§ 3. 1. Gmina ustanawia selektywne zbieranie odpadów komunalnych obejmujące co najmniej następujące frakcje odpadów:

1) odpady opakowaniowe (surowcowe), w tym:

a) papier i tektura.

b) tworzywa sztuczne.

c) metal,

d) szkło,

e) wielomateriałowe;

2) meble i inne odpady wielkogabarytowe;

3) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny;

4) przeterminowane leki i chemikalia;

5) zużyte baterie i akumulatory;

6) zużyte opony;

7) odpady zielone;

8) odpady budowlane i rozbiórkowe.

2. Zmieszane odpady komunalne nie powinny zawierać rodzajów odpadów wymienionych
w ust. 1.

3. Selektywna zbiórka odpadów komunalnych wskazanych w ust. l pkt. 1 prowadzona będzie w miejscu ich powstania. Zbiórka odpadów wskazanych w ust. l pkt. 2-8 prowadzona będzie w punkcie selektywnej zbiórki odpadów.

4. Szczegółowy zakres usług świadczonych przez ten punkt określa odrębna uchwała.

5. Wykonawca robót budowlanych jest zobowiązany do selektywnego gromadzenia odpadów budowlanych na terenie budowy.

6. Dla potrzeb selektywnej zbiórki odpadów stosuje się pojemniki odpowiadające ogólnym warunkom określonym w niniejszym Regulaminie lub worki do tego przeznaczone.

7. Obok obowiązku wynikającego z art. 5 ust. 1 ustawy dotyczącego wyposażenia nieruchomości w pojemniki dopuszcza się stosowanie worków do selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

8. Selektywna zbiórka odpadów powinna być prowadzona z zachowaniem ogólnych warunków usuwania odpadów określonych w niniejszym Regulaminie.

9. Szczegółowe warunki odbioru odpadów z selektywnej zbiórki ustala Gmina, która jest zobowiązana do:

1) przekazywania odebranych od właścicieli nieruchomości selektywnie zebranych odpadów komunalnych do instalacji odzysku i unieszkodliwiania odpadów, zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami, o której mowa w art. 7 ustawy o odpadach;

2) przekazywania odebranych od właścicieli nieruchomości zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania do regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych, zgodnie z Planem Gospodarki Odpadami Województwa Podlaskiego na lata 2012-2017.

§ 4. 1. Właściciele nieruchomości oraz wykonawcy robót budowlanych (na terenie budów) są zobowiązani do utrzymania czystości i porządku oraz należytego stanu sanitarnohigienicznego nieruchomości oraz znajdujących się na nich urządzeń.

2. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do oczyszczania ze śniegu, lodu, błota i innych zanieczyszczeń chodników bezpośrednio położonych wzdłuż nieruchomości oraz części nieruchomości służących do użytku publicznego, a w przypadku gołoledzi usuwania śliskości.

3. Obowiązek, o którym mowa w ust. 2 nie dotyczy właścicieli nieruchomości, na których dopuszczony jest płatny postój lub parkowanie pojazdów samochodowych.

4. Piasek użyty w celu zapobiegania śliskości chodników należy usunąć niezwłocznie po ustaniu przyczyny jego zastosowania.

5. Zakazuje się zgarniania śniegu, lodu i błota lub innych zanieczyszczeń z chodnika na jezdnię. Dopuszcza się możliwość pryzmowania śniegu i lodu na skraju chodnika od strony jezdni w sposób nie powodujący zakłóceń w ruchu pieszych lub pojazdów z zachowaniem możliwości odpływu wód roztopowych.

6. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do uprzątnięcia sopli lodowych oraz nawisów śnieżnych z dachów budynków przylegających do ogólnodostępnych chodników, zagrażających bezpieczeństwu przechodniów.

7. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do gromadzenia odpadów jedynie w przeznaczonych do tego pojemnikach (w tym kompostownikach) oraz systematycznego koszenia trawy i chwastów.

§ 5. 1. Mycie pojazdów samochodowych poza myjniami może odbywać się pod warunkiem:

1) mycia jedynie nadwozia samochodu;

2) mycia na wydzielonych, utwardzonych częściach nieruchomości oraz przy użyciu środków ulegających biodegradacji;

3) odprowadzania powstających ścieków do kanalizacji sanitarnej, zbiornika bezodpływowego lub kanalizacji deszczowej.

2. Naprawa pojazdów samochodowych poza warsztatami samochodowymi może odbywać się wyłącznie pod warunkiem:

1) nie zanieczyszczania środowiska i gromadzenia powstających odpadów w urządzeniach do tego przeznaczonych;

2) dokonywania doraźnych napraw w obrębie nieruchomości związanych z bieżącą eksploatacją pojazdu pod warunkiem, że czynności te nie będą powodować zanieczyszczenia wód i gleby oraz uciążliwości dla użytkowników nieruchomości sąsiednich.

Rozdział 3.
RODZAJ I MINIMALNA POJEMNOŚĆ POJEMNIKÓW PRZEZNACZONYCH DO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH NA TERENIE NIERUCHOMOŚCI ORAZ NA DROGACH PUBLICZNYCH, WARUNKI ROZMIESZCZANIA TYCH URZĄDZEŃ I ICH UTRZYMYWANIA W ODPOWIEDNIM STANIE SANITARNYM, PORZĄDKOWYM I TECHNICZNYM

§ 6. 1. Właściciel nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy, zapewni wyposażenie nieruchomości w szczelne, zamykane, o odpowiedniej wytrzymałości pojemniki, spełniające wymagania Polskich Norm bądź posiadające deklarację zgodności wystawioną przez producenta, przeznaczone wyłącznie do gromadzenia odpadów komunalnych.

2. Pojemność pojemników służących do gromadzenia odpadów powinna zapewniać gromadzenie odpadów z terenu nieruchomości przez okres między kolejnymi wywozami, jednak nie może być mniejsza niż 120 litrów.

3. Do selektywnego zbierania odpadów komunalnych dopuszcza się stosowanie worków.

4. Wykonawca robót budowlanych jest zobowiązany do wyposażenia terenu budowy w WC, w pojemniki na odpady, utwardzenia wyjazdu z budowy i dbałości o czystość sąsiadujących chodników, ulic i innych miejsc ogólnodostępnych, poprzez systematyczne usuwanie zanieczyszczeń powstałych w związku z prowadzoną budową oraz wskazania terenu, gdzie wywożony jest nadmiar ziemi z wykopów i posiadania odpowiedniego dokumentu potwierdzającego zgodę właściciela tegoż terenu.

5. Na drogach publicznych oraz na terenie nieruchomości, na których znajdują się obiekty służące do użytku publicznego, w szczególności na wewnętrznych drogach osiedlowych, na skwerach i w parkach należy ustawiać trudnopalne pojemniki lub kosze uliczne o pojemności 60 litrów. Powinny być one wyposażone we wkłady blaszane lub worki foliowe ułatwiające opróżnianie.

6. Pojemniki lub kosze, o których mowa w ust. 5 rozmieszcza się w szczególności przy oznakowanych przejściach dla pieszych, na głównych skrzyżowaniach dróg, przystankach komunikacyjnych oraz w miejscach o dużym natężeniu ruchu pieszego.

7. Pojemniki lub kosze uliczne powinny posiadać konstrukcję uniemożliwiającą wydostawanie się odpadów pod wpływem wiatru, deszczu i innych czynników zewnętrznych.

8. Pojemniki na odpady komunalne drobne służą wyłącznie do gromadzenia tego rodzaju odpadów. Częstotliwość ich opróżniania, uzależniona od liczby zamieszkałych osób, masy odpadów wytwarzanych i zbieranych w sposób selektywny, zostanie określona odrębną uchwalą.

9. Dla potrzeb selektywnej zbiórki odpadów zaleca się stosowanie pojemników odpowiadających ogólnym warunkom określonym w Regulaminie oraz rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z odpadami opakowaniowymi, utrzymanych w następującej kolorystyce:

1) szkło i opakowania szklane bezbarwne należy zbierać do worka koloru białego oznakowanego napisem "SZKŁO BEZBARWNE";

2) szkło i opakowania szklane kolorowe należy zbierać do worka koloru zielonego oznakowanego napisem "SZKŁO KOLOROWE";

3) papier i tekturę (w tym opakowania, gazety, czasopisma, itd.) należy zbierać do worka koloru niebieskiego oznakowanego napisem "PAPIER";

4) tworzywa sztuczne białe i kolorowe, drobny metal i opakowania z metalu oraz opakowania wielomateriałowe należy zbierać do worka koloru żółtego oznakowanego napisem "METALE, TWORZYWA SZTUCZNE";

5) pozostałe drobne odpady selektywnie odbierane należy zbierać do worków bezbarwnych, przeźroczystych,

6) odpady ulegające biodegradacji należy zbierać do worków koloru fioletowego.

§ 7. 1. Pojemniki do gromadzenia odpadów należy ustawiać w miejscach łatwo dostępnych zarówno dla ich użytkowników jak i pracowników przedsiębiorstw, w sposób nie powodujący nadmiernych uciążliwości i utrudnień dla mieszkańców nieruchomości lub osób trzecich. Miejsca winny spełniać warunki techniczne określone w przepisach odrębnych z zakresu prawa budowlanego.

2. Pojemniki do gromadzenia odpadów należy ustawić w granicach nieruchomości w miejscu wydzielonym, zabezpieczonym przed zbieraniem się wody, błota i innych zanieczyszczeń.

3. Właściciel nieruchomości zapewnia przedsiębiorcy, swobodny dostęp do pojemników do gromadzenia odpadów, umożliwiając ich opróżnienie bez narażania na szkodę ludzi, budynków bądź pojazdów. Częstotliwość i szczegółowy sposób określony zostanie w odrębnej uchwale.

§ 8. 1. Właściciele nieruchomości oraz wykonawcy robót budowlanych są zobowiązani utrzymywać pojemniki do gromadzenia odpadów w należytym stanie porządkowym, sanitarnym i technicznym, aby korzystanie z nich mogło odbywać się bez przeszkód i zagrożeń dla zdrowia użytkowników.

2. Miejsce ustawienia pojemników należy utrzymywać w czystości.

3. Zabrania się gromadzenia w pojemnikach i kontenerach na odpady komunalne śniegu, lodu, gorącego popiołu i żużlu, gruzu, szlamów, substancji toksycznych, żrących i wybuchowych, a także odpadów z działalności gospodarczej.

4. Obowiązki określone w ust. 1-3 stosuje się odpowiednio także do pojemników na odpady, ustawionych w pasach drogowych, na przystankach komunikacyjnych oraz innych terenach użytku publicznego.

§ 9. Odpady wielkogabarytowe gromadzi się w wyznaczonych miejscach na terenie nieruchomości w sposób nieutrudniający korzystanie z tej nieruchomości przez osoby trzecie, nienaruszający estetyki otoczenia i umożliwiający swobodny dostęp firmie wywozowej,

§ 10. Gromadzenie odpadów powstałych w wyniku prowadzenia prac budowlanych może odbywać się wyłącznie w specjalnie przygotowanych przez wykonawcę robót budowlanych, odrębnych pojemnikach i kontenerach, których ustawienie nie może powodować utrudnienia w korzystaniu z nieruchomości przez innych użytkowników.

§ 11. W przypadku nieruchomości, na których organizowane są imprezy masowe, wprowadza się obowiązek niezwłocznego usuwania odpadów po zakończeniu imprezy oraz z terenów przyległych, jeżeli występuje taka potrzeba (zanieczyszczenie spowodowane imprezą).

§ 12. Ustawianie i opróżnianie ulicznych pojemników na odpady, w sposób niedopuszczający do przepełnienia, zapewniają na terenach:

1) osiedli mieszkaniowych - zarządcy lub właściciele nieruchomości;

2) obiektów użyteczności publicznej - zarządcy tych obiektów;

3) dróg publicznych - zarządcy tych dróg;

4) przystanków komunikacji publicznej - zarządzający tymi przystankami, bądź Gmina - na przystankach komunikacyjnych będących własnością Gminy oraz które są położone na jej obszarze przy drogach publicznych bez względu na kategorię tych dróg.

§ 13. Ustala się następujące zasady wyposażenia nieruchomości w pojemniki na odpady komunalne:

1) na terenie nieruchomości zamieszkałej musi być co najmniej jeden pojemnik o pojemności minimum 1201. Średnia ilość pojemników powinna odpowiadać iloczynowi liczby mieszkańców przez przyjęty wskaźnik w WPGO przy zachowaniu częstotliwości odbioru odpadów wskazanej w niniejszym regulaminie;

2) na nieruchomościach obejmujących budynki budownictwa wielorodzinnego, łączna ilość wytworzonych odpadów może się różnić o 1/10 w stosunku do ilości wyliczonej zgodnie z zasadami określonymi w pkt. 1;

3) jeżeli ilość pojemników lub kontenerów na odpady ustawionych na nieruchomości zgodnie z zasadami przyjętymi w niniejszym Regulaminie jest niewystarczająca, należy ustawić dodatkowe lub o większej pojemności.

Rozdział 4.
CZĘSTOTLIWOŚĆ I SPOSÓB POZBYWANIA SIĘ ODPADÓW KOMUNALNYCH I NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH Z TERENU NIERUCHOMOŚCI ORAZ TERENÓW PRZEZNACZONYCH DO UŻYTKU PUBLICZNEGO

§ 14. 1. Określa się szczegółowy sposób postępowania z odpadami komunalnymi:

1) odpady komunalne zmieszane lub zebrane selektywnie wymienione w §3 ust. l pkt 1, powstające na terenie nieruchomości muszą być gromadzone w pojemnikach lub workach, odpowiadających wymaganiom określonym w niniejszym Regulaminie, a w terminach odbioru odpadów udostępniane przedsiębiorcy odpowiadającemu za ich odbiór;

2) meble lub inne odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, chemikalia gromadzone w odpowiednich pojemnikach, zużyte opony pochodzące z pojazdów o dopuszczalnej masie do 3,5t, powstające w gospodarstwach domowych, należy przekazywać do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zwanego dalej PSZOK;

3) przeterminowane leki powstające w gospodarstwach domowych należy przekazywać PSZOK;

4) zużyte baterie i akumulatory należy przekazywać do PSZOK;

5) powstające na terenie nieruchomości odpady roślinne oraz powstające odpady w wyniku pielęgnacji parków, cmentarzy, trawników, powinny być gromadzone oddzielnie i przekazywane w całości do Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych. Z obowiązku tego zwolnieni są właściciele nieruchomości dokonujący kompostowania we własnym zakresie;

6) odpady budowlane i rozbiórkowe powstające w gospodarstwach domowych należy przekazywać do PSZOK;

2. Jeżeli na terenie nieruchomości powstają także odpady inne niż komunalne, to muszą one być gromadzone w sposób wyodrębniony, zgodnie z zasadami określonymi w odrębnych przepisach.

§ 15. Odpady niebezpieczne, w tym medyczne lub weterynaryjne, powstające w związku z prowadzoną na terenie danej nieruchomości działalnością, nie mogą być gromadzone w pojemnikach służących gromadzeniu odpadów komunalnych. Szczegółowe zasady postępowania z tymi odpadami określają odrębne przepisy.

§ 16. 1. Odpady w postaci zwłok zwierzęcych nie mogą być gromadzone wraz z odpadami komunalnymi. Zasady postępowania w tym zakresie określają przepisy odrębne.

2. Odpady z wypadków powstające podczas prowadzenia akcji ratowniczej lub gaśniczej nie mogą być gromadzone wraz z odpadami komunalnymi. Zasady gospodarowania nimi określają przepisy odrębne.

3. Odpady o których mowa w ust. 1 i 2 powinny być transportowane przez jednostki posiadające odpowiednie zezwolenia wymagane przepisami ustawy o odpadach i niezwłocznie przekazywane do punktu ich unieszkodliwiania.

§ 17. 1. Nieczystości ciekłe, które nie są odprowadzane do sieci kanalizacyjnej bądź przydomowej oczyszczalni ścieków muszą być gromadzone w zbiornikach bezodpływowych odpowiadających wymaganiom wynikającym z odrębnych przepisów.

2. Właściciele nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych są obowiązani zawrzeć umowę z przedsiębiorcą oraz do okazywania jej osobom upoważnionym do kontroli a także dowodów uiszczania opłat za te usługi.

3. Ilość nieczystości ciekłych ustala się na podstawie zużycia wody określonego wg wskazań wodomierza, a w przypadku jego braku w oparciu o przeciętne normy zużycia wody wynikające z odrębnych przepisów.

4. Mieszkańcy zużywający wodę na potrzebę gospodarstwa rolnego i w związku z tym nie odprowadzający jej do zbiorników bezodpływowych, zobowiązani są do zainstalowania odrębnych liczników do pomiaru zużycia wody na potrzeby bytowe.

§ 18. 1. W celu zapewnienia właściwego stanu sanitarno - higienicznego, częstotliwość usuwania stałych odpadów komunalnych wynosi:

1) z obszarów zabudowy zagrodowej i jednorodzinnej, zgodnie z zawartą umową, jednak nie rzadziej niż:

a) odpady zmieszane - co dwa tygodnie,

b) zbierane selektywnie papier i tektura, szkło, tworzywa sztuczne - raz na miesiąc.

c) odpady ulegające biodegradacji - co dwa tygodnie,

d) pozostałe zbierane selektywnie - dwa razy do roku;

2) z obszarów zabudowy wielorodzinnej, zgodnie z zawartą umową, jednak nie rzadziej niż:

a) odpady zmieszane - dwa razy w tygodniu,

b) zbierane selektywnie papier i tektura, szkło, tworzywa sztuczne - co dwa tygodnie,

c) odpady ulegające biodegradacji - co dwa tygodnie,

d) pozostałe zbierane selektywnie - co kwartał;

3) opróżnianie koszy ulicznych oraz z parków, przystanków następuje raz w tygodniu.

2. Częstotliwość wywozu nieczystości ciekłych ze zbiorników bezodpływowych do stacji zlewnej wynika z zużycia wody i pojemności zbiornika. Właściciel nieruchomości nie może dopuścić do przepełnienia zbiornika i zanieczyszczenia powierzchni ziemi i wód podziemnych.

3. Zabrania się wylewania nieczystości ciekłych na teren posesji, jak i na pobliskie tereny, w tym również użytku publicznego, a także ich wprowadzania do gruntu, rowków, rzek, zbiorników wodnych oraz wykorzystywania ich w rolnictwie o ile przepisy prawa nie stanowią inaczej.

Rozdział 5.
WYMAGANIA WYNIKAJĄCE Z WOJEWÓDZKIEGO PLANU GOSPODARKI ODPADAMI

§ 19. Gospodarka odpadami na terenie Gminy opiera się na wskazanym w Wojewódzkim Planie Gospodarowania Odpadami na lata 2012-2017 - zachodnim regionie gospodarki odpadami.

§ 20. Odpady komunalne z terenu Gminy odebrane przez przedsiębiorcę powinny być przekazywane do Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych wskazanej w uchwale w sprawie wykonania WPGO, tj. do Zakładu Przetwarzania i Utylizacji Odpadów Komunalnych w Czartorii.

§ 21. W przypadku wystąpienia awarii Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych, uniemożliwiającej odbieranie zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych lub pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania od podmiotów odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości odpady te powinny być przekazywane do instalacji przewidzianych do zastępczej obsługi regionu, wskazanych w uchwale w sprawie wykonania WPGO, tj. Zakładu Przetwarzania i Utylizacji Odpadów Komunalnych w Czerwonym Borze.

Rozdział 6.
OBOWIĄZKI OSÓB UTRZYMUJĄCYCH ZWIERZĘTA DOMOWE

§ 22. 1. Osoby utrzymujące lub sprawujące opiekę nad zwierzętami domowymi są zobowiązane do zachowania środków ostrożności mających na celu ochronę zdrowia i życia ludzi, wyeliminowania zagrożeń i uciążliwości dla otoczenia.

2. Do obowiązków osób utrzymujących lub sprawiających opiekę nad psami i innymi zwierzętami domowymi należy:

1) stały i skuteczny dozór nad psami i innymi zwierzętami domowymi; zwolnienie od tego obowiązku może nastąpić tylko wówczas, gdy zwierzęta te znajdują się na terenie ogrodzonym, w sposób uniemożliwiający ich opuszczenie;

2) w miejscach publicznych - prowadzenie psów na uwięzi;

3) prowadzenie psów agresywnych - w tym wszystkich psów ras wymienionych w przepisach odrębnych tj. w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie wykazu psów uznawanych za agresywne oraz mieszańców z tymi rasami - na uwięzi oraz w założonych kagańcach;

4) podczas wyprowadzania psów w miejscach, gdzie nie stwarza to zagrożenia oraz w miejscach mało uczęszczanych, dopuszcza się czasowe uwolnienie psa z uwięzi, gdy opiekun psa ma możliwość sprawowania bezpośredniej kontroli nad jego zachowaniem; wyjątek ten nie dotyczy psów wymienionych w pkt. 3. Na wezwanie funkcjonariuszy Policji opiekun psa zobowiązany jest do założenia psu uwięzi;

5) niezwłoczne usuwanie zanieczyszczeń spowodowanych przez zwierzęta na terenach publicznych i częściach nieruchomości przeznaczonych do użytku publicznego oraz wyrzucanie nieczystości zwierząt do pojemników na odpady komunalne;

3. Obowiązki określone w ust. 2 nie dotyczą osób utrzymujących zwierzęta domowe wykorzystywane do celów specjalnych, tzn. których profesjonalna tresura oraz używanie odbywa się na podstawie odrębnych przepisów regulujących szczegółowe zasady działania jednostek Polskich Sił Zbrojnych, Policji, Straży Granicznej i innych formacji podległych Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji, służb kontroli celnej, ratownictwa, oraz regulujących zasady szkolenia i wykorzystania psów - przewodników osób niewidomych, niedowidzących i niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich.

§ 23. Zabrania się pozostawiania psa bez dozoru, jeżeli zwierzę to nie jest należycie uwiązane lub nie znajduje się w pomieszczeniu zamkniętym lub na terenie należycie zabezpieczonym.

§ 24. Właściciele ras psów uznawanych za agresywne zobowiązani są do posiadania zezwoleń na utrzymywanie psa takiej rasy.

§ 25. Właściciele psów zobowiązani są do poddawania ich szczepieniom przeciwko wściekliźnie.

Rozdział 7.
ZASADY UTRZYMYWANIA ZWIERZĄT GOSPODARSKICH NA TERENACH WYŁĄCZONYCH Z PRODUKCJI ROLNICZEJ

§ 26. 1. Wprowadza się zakaz utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej:

1) o zabudowie wielorodzinnej;

2) przeznaczonych do użytku publicznego;

3) skoncentrowanego budownictwa jednorodzinnego na działkach o powierzchni do 600 m2.

2. Na pozostałych terenach nie wymienionych w ust. 1 dozwolone jest utrzymywanie zwierząt gospodarskich na własny użytek z zachowaniem niżej określonych wymagań:

1) utrzymywanie zwierząt w sposób nieuciążliwy dla otoczenia, szczególnie w zakresie emisji hałasu, odorów i innych zanieczyszczeń;

2) pomieszczenia, w których zwierzęta są przetrzymywane spełniają warunki prawem przewidziane, w tym sanitarne i techniczne;

3) gromadzenie i usuwanie nieczystości powstałych podczas utrzymania zwierząt w sposób niepowodujący zanieczyszczeń wód powierzchniowych i podziemnych oraz sąsiednich nieruchomości;

4) zabezpieczenia nieruchomości przed wydostaniem się z niej zwierząt;

5) niezwłocznego usuwania zanieczyszczeń spowodowanych przez zwierzęta w miejscach publicznych.

3. Pszczoły należy trzymać w ulach ustawionych w odległości nie mniejszej niż 10 m od granicy nieruchomości w taki sposób, aby wylatujące i przylatujące pszczoły nie zakłóciły korzystania i nie stanowiły uciążliwości dla właścicieli nieruchomości.

4. Zwierzęta pozostawione bez opieki wobec których nie zastosowano wyżej wymienionych podlegają schwytaniu i dowiezieniu do schroniska, z którym Gmina ma podpisaną stosowną umowę. Właściciele, którzy w nienależyty sposób sprawują opiekę nad swoimi zwierzętami ponoszą koszty ich schwytania, dowozu do schroniska, utrzymania i ewentualnego leczenia.

Rozdział 8.
WYZNACZANIE OBSZARÓW PODLEGAJĄCYCH OBOWIĄZKOWEJ DERATYZACJI I TERMINÓW JEJ PRZEPROWADZANIA

§ 27. Właściciele nieruchomości zabudowanych budynkami wielorodzinnymi zobowiązani są do przeprowadzania w miarę potrzeb, deratyzacji na terenie nieruchomości. Obowiązek ten w odniesieniu do właścicieli budynków jednorodzinnych może być realizowany w miarę potrzeb.

§ 28. W przypadku wystąpienia populacji gryzoni stwarzającej zagrożenie sanitarne, Burmistrz Stawisk w uzgodnieniu z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym określi w drodze zarządzenia obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji oraz termin jej przeprowadzenia.

§ 29. Koszty przeprowadzenia deratyzacji ponoszą właściciele nieruchomości.

Rozdział 9.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 30. 1. Nadzór nad realizacją obowiązków wynikających z niniejszego Regulaminu sprawuje Burmistrz Stawisk poprzez działania uprawnionych pracowników Urzędu Miejskiego w Stawiskach oraz Policji.

2. Kto nie wykonuje obowiązków określonych niniejszym Regulaminem podlega sankcjom karnym określonym w ustawie.

Przewodnicząca Rady Miejskiej


Barbara Rzadka


Uzasadnienie

do uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku
na terenie Gminy Stawiski

Zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391) utrzymanie czystości i porządku w gminach należy do obowiązkowych zadań własnych gminy, która zapewnia czystość i porządek na swoim terenie i tworzy warunki niezbędne do ich utrzymania. W ramach tych zadań, rada gminy uchwala regulamin utrzymania czystości i porządku na swoim terenie. Regulamin określa szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Stawiski, w tym wymagania dotyczące: uprzątania błota, śniegu, lodu z części nieruchomości służących do użytku publicznego, mycia i napraw pojazdów poza myjniami i warsztatami naprawczymi, obowiązków osób utrzymujących zwierzęta domowe oraz utrzymania zwierząt gospodarskich. Reguluje również system gospodarowania odpadami komunalnymi, w szczególności w zakresie selektywnego zbierania i odbierania odpadów komunalnych. Uchwalając niniejszy Regulamin Gmina Stawiski tworzy ramy prawne dla systemu zbierania i odbierania wszystkich rodzajów odpadów komunalnych, w tym również powstających w gospodarstwach domowych przeterminowanych leków i chemikaliów, zużytych baterii i akumulatorów, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, mebli i innych odpadów wielkogabarytowych, odpadów budowlanych i rozbiórkowych oraz zużytych opon i odpadów zielonych.

W ten sposób Gmina Stawiski zapewnia objęcie wszystkich mieszkańców Gminy Stawiski zorganizowanym systemem odbierania wszystkich rodzajów odpadów komunalnych i realizuje swoje obowiązki ustawowe, w szczególności takie jak zapewnienie warunków funkcjonowania systemu selektywnego zbierania i odbierania odpadów komunalnych, aby było możliwe: ograniczenie składowania odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, wydzielenie odpadów niebezpiecznych odpadów komunalnych, osiągnięcie poziomów odzysku i recyklingu.

W świetle powyższego, podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.

Przewodnicząca Rady Miejskiej


Barbara Rzadka

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-01-25
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe