Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXXIII/177/13 Rady Miejskiej w Stawiskach

z dnia 18 stycznia 2013r.

w sprawie zmiany regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Stawiski

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz art.4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 391.) Rada Miejska w Stawiskach uchwala, co następuje:

§ 1. W regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Stawiski stanowiącym załącznik do Uchwały Nr XXX/154/12 Rady Miejskiej w Stawiskach z dnia 7 grudnia 2012 r. w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Stawiski, skreśla się:

1) w § 4 ust. 1 i ust. 6, § 24 i § 25, w § 26 ust. 4, w § 30 ust. 2;

2) w § 4 ust. 7 wyrazy ,,oraz systematycznego koszenia trawy i chwastów".

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Stawisk.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodnicząca Rady Miejskiej


Barbara Rzadka


Uzasadnienie

do uchwały w sprawie zmiany regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Stawiski.

Zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach utrzymanie czystości i porządku w gminach należy do obowiązkowych zadań własnych gminy, która zapewnia czystość i porządek na swoim terenie i tworzy warunki niezbędne do ich utrzymania. W ramach tych zadań, Rada Miejska w Stawiskach uchwaliła regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Stawiski stanowiący załącznik do uchwały nr Uchwały Nr XXX/154/12 Rady Miejskiej w Stawiskach z dnia 7 grudnia 2012 r. w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Stawiski. W regulaminie dokonano zapisów, które regulowane są odrębnymi ustawami i nie mogą być powielane w prawie miejscowym, jakim jest regulamin utrzymania czystości i porządku. na terenie gminy. Wobec tego w niniejszej uchwale dokonano skreślenia tych zapisów.

Biorąc powyższe pod uwagę, podjęcie uchwały jest uzasadnione.

Przewodnicząca Rady Miejskiej


Barbara Rzadka

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-01-25
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe