Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XX/156/12 Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim

z dnia 28 grudnia 2012r.

w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdów z dróg publicznych położonych na terenie Powiatu Bielskiego i ich przechowywanie na wyznaczonych parkingach strzeżonych oraz ustalenie wysokości kosztów powstałych mimo odstąpienia od usunięcia pojazdu

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 167, poz. 1759, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 92, poz. 753, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28 poz. 142 i poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 217, poz.1281, Nr 149, poz. 887) w związku z art. 130a ust. 6 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137) i obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 7 sierpnia 2012 r. w sprawie ogłoszenia obowiązujących w 2013 r. maksymalnych stawek opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym (M.P. z 2012 r., poz. 579) Rada Powiatu w Bielsku Podlaskim uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się obowiązującą na terenie Powiatu Bielskiego wysokość opłat za usunięcie pojazdów z dróg w trybie art. 130 a ust. 1-2 ustawy Prawo o ruchu drogowym:

a) rower lub motorower - 110 zł;

b) motocykl - 218 zł;

c) pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t - 478 zł;

d) pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t do 7,5 t - 597 zł;

e) pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 7,5 t do 16 t - 846 zł;

f) pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 16 t - 1.247 zł;

g) pojazd przewożący materiały niebezpieczne - 1.518 zł;

2. Ustala się obowiązującą na terenie Powiatu Bielskiego wysokość opłat za każdą dobę przechowywania pojazdów na parkingu strzeżonym wyznaczonym przez Starostę:

a) rower lub motorower - 17 zł;

b) motocykl - 24 zł;

c) pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t - 37 zł;

d) pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t do 7,5 t - 49 zł;

e) pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 7,5 t do 16 t - 71 zł;

f) pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 16 t - 132 zł;

g) pojazd przewożący materiały niebezpieczne - 196 zł;

§ 2. Ustala się koszty powstałe w związku z wydaniem dyspozycji usunięcia pojzadu, mimo ustania przyczyn jego usunięcia, a przybycia wyznaczonej jednostki na miejsce zdarzenia, o których mowa w art. 130a ust. 2a ustawy - Prawo o ruchu drogowym w wysokości 50 % opłat określonych w § 1 ust. 1 tej uchwały uwzględniając rodzaj pojazdu.

§ 3. Traci moc uchwała Nr XIII/93/11 Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie i parkowanie pojazdu (Dz.Urz. Woj. Podl. z 2012 r., poz. 239).

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie czternastu dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego z mocą obowiązującą od dnia 1.01.2013 r.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-01-25
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe