Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XVII/100/12 Rady Gminy Janów

z dnia 28 grudnia 2012r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759 , z 2005r. Nr 72, poz. 1141 i Nr 175, poz. 1457 i z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337 , z 2007r Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173 , poz. 1218 , z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458 , z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz.1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz.142 i 146, Nr 40, poz.230 i Nr 106, poz.675 z 2011 r. Nr 21, poz.113 , Nr 117, poz.679, Nr 134, poz.777 , Nr 140, poz.887 i Nr 217, poz.1281 oraz z 2012 r. poz.567 ) oraz art. 211, art. 212 , art. 235, art. 236, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Dz. U. Nr 28 poz. 146 i Nr 96 , poz.620, Nr 123 , poz.835 , Nr 152, poz.1020, Nr 238, poz.1578 i Nr 257 , poz.1726 oraz z 2011 r. Nr 185 ,poz.1092, Nr 201, poz.1183, Nr 234, poz.1386 i Nr 240 poz.1429) Rada Gminy Janów postanawia, co następuje:

§ 1. Dokonuje się następujących zmian w budżecie gminy :

1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 262 958 zł , w tym:

1) na zadania bieżące - 54 294 zł,

2) na zadania majątkowe - 208 664 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały

2. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 176 084 zł , w tym:

1) na zadania bieżące - 26 084 zł,

2) na zadania majątkowe - 150 000zł , zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały

3. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 295 541 , w tym :

1) na zadania bieżące -295 541 zł

4. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 58 667 zł , w tym:

1) na zadania bieżące - 50 667 zł

2) na zadania majątkowe - 8 000 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 2. Zmienia się załącznik Nr 3 do uchwały Rady Gminy Janów w sprawie budżetu na 2012 rok dotyczący zadań inwestycyjnych na 2012 rok zgodnie z załącznikiem Nr 3 niniejszej uchwały.

§ 3. Zmienia się załącznik Nr 5 do uchwały Rady Gminy Janów w sprawie budżetu na 2012 rok dotyczący przychodów i rozchodów budżetu w 2012 roku zgodnie z załącznikiem Nr 4 niniejszej uchwały.

§ 4. Zmienia się załącznik Nr 7 do uchwały Rady Gminy Janów w sprawie budżetu na 2012 rok dotyczący planu dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych na 2012 rok zgodnie z załącznikiem Nr 5 niniejszej uchwały.

§ 5. 1. Budżet po zmianach wynosi:

1) plan dochodów budżetu gminy - 14 429 144 zł tego:

- bieżące w wysokości - 12 725 550 zł

- majątkowe w wysokości - 1 703 594 zł

2) plan wydatków budżetu gminy - 15 449 103 zł , z tego:

- bieżące w wysokości - 11 920 952 zł

- majątkowe w wysokości - 3 528 151 zł

2. Deficyt budżetu gminy w wysokości 1 019 959 zł zostanie pokryty

1) przychodami pochodzącymi z zaciągniętej pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzacych z Unii Europejskiej w wysokosci 869 959 zł ,

2) wonymi środkami w wysokości 150 000 zł.

§ 6. Objaśnienia do zmian w budżecie Gminy Janów na 2012 rok stanowi załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady


Stanisław Bakun


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVII/100/12
Rady Gminy Janów
z dnia 28 grudnia 2012 r.

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVII/100/12
Rady Gminy Janów
z dnia 28 grudnia 2012 r.

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVII/100/12
Rady Gminy Janów
z dnia 28 grudnia 2012 r.

ZADANIA INWESTYCYJNE W 2012 ROKU

infoRgrafika

infoRgrafika


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XVII/100/12
Rady Gminy Janów
z dnia 28 grudnia 2012 r.

infoRgrafika


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XVII/100/12
Rady Gminy Janów
z dnia 28 grudnia 2012 r.

infoRgrafika


Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XVII/100/12
Rady Gminy Janów
z dnia 28 grudnia 2012 r.

OBJAŚNIENIA

I. Plan dochodów

1. Pismo z PUW -FB-II.3111.39.2012.MS - przyznanie dotacji na zadanie Przebudowa drogi gminnej Nr 10391 0B

2. Pismo z Ministerstwa Finnasów ST5/4822/14g/BKU/12- zwiekszenie oświatowej subwencji ogólnej

3. Pismo z Ministerstwa Finnasów ST5/4822/1/DWX/12- zwiekszenie subwencji ogólnej

4. Zmniejszenie dochodów majątkowych z tytułu nie sfinanlizowania sprzedaży nieruchomości we wsi Kizielany

5. Zmniejszenie dochodów bieżących z tytułu opłaty eksploatacyjnej

II. Plan wydatków

1. Przesunięcia planu między paragrafami wydatków w w dziale Pomoc Społeczna na podstawie pisma od kierownika GOPS

2. Przesunięcia planu między paragrafami wydatków w dziale Oświata i wychowanie na podstawie pisma z księgowosci oświatowej

3. Wykreślono wydatki majątkowe przeznaczone na zakup gruntów na potrzeby poszerzenia drogi gminnej,

4. Dokonano przesunięć planu między paragrafami w rozdziale Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska,

5. Zwiększenie planu wydatków w dziale Transport na usługi remontowe i usługi związane z bieżącym utrzymaniem dróg gminnych

6. Zwiększono plan wydatków na podatek od nieruchomości za obiekty gminne,

7. Dokonano przesunięć między paragrafami planu wydatków bieżących w rozdziale Urzędy gmin,

8. Zwiększono plan wydatków na zakup paliwa oraz pokrycie kosztów delegacji w OSP ,

9. W związku z zaciągnięciem kredytu długoterminowego oraz pożyczki na wyprzedzające finansowanie - zwiększono wydatki na spłatę odsetek oraz prowizji od udzielonego kredytu i pozyczki,

10. Zwiększono wydaki bieżące w oświacie - w związku z otrzymaną rezerwą subwencji oświatowej

11. Zwiększono wydatki na paliwo do autobusów szkolnych ,

12. Dokonano przesunięć planu w ramach rozdziału Przeciwdziałanie alkoholizmowi,

13. Zmniejszono wydatki na stypendia uczniom za dobre wyniki w nauce

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-01-25
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe