Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XVII/101/12 Rady Gminy Janów

z dnia 28 grudnia 2012r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Janów na rok 2013

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. "d" oraz lit. "i" ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759 , z 2005r. Nr 72, poz. 1141 i Nr 175, poz. 1457 i z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337 , z 2007r Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173 , poz. 1218 , z 2008r Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458 , z 2009 Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz.1241 oraz z 2010 r Nr 28, poz.142 i 146, Nr 470 ,poz.230 i Nr 106, poz.675 z 2011 r. Nr 21, poz.113, Nr 117, poz.679, Nr 134, poz.777 i Nr 140, poz.887), oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art.242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 i z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz.620, Nr 123, poz.835 i Nr 152, poz.1020 Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz.1726oraz z 2011 r. Nr 185, poz.1092, Nr 201, poz.1183 , Nr 234, poz.1386 i Nr 240, poz.1429)Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu w wysokości 13 333 135 zł, z tego :

1) bieżące w wysokości 12 024 849 zł,

2) majątkowe w wysokości 1 308 286 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 uchwały.

§ 2. Wydatki budżetu w wysokości 12 415 816 zł, z tego :

1) bieżące w wysokości 10 898 376 zł,

2) majątkowe w wysokości 1 517 440 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 uchwały.

§ 3. W budżecie tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości - 77 000 zł,

2) celową w wysokości - 23 000 zł, z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe.

§ 4. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2013 zgodnie z Załącznikiem Nr 3 uchwały.

§ 5. Dochody majątkowe w wysokości 869 959 zł przeznacza się na spłatę pożyczki zaciągniętej w Bnaku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie inwestycji "Budowa przyzagrodowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Janów".Po uwzględnieniu spłaty pożyczki faktyczna nadwyżka budżetu wynosi 47 360 zł, którą przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów.

§ 6. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 485 500 zł, oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 1 402 819 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 4 uchwały.

§ 7. Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 2 000 000 zł;

2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów - w kwocie 485 500zł.

§ 8. 1. Ustala się dochody w kwocie 35 175 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 35 175 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 2 000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

3. Ustala się dochody w kwocie 8 000 zł i wydatki w kwocie 8 000 zł związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska,

4. Ustala się wydatki w kwocie 8 000 zł na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

§ 9. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy zgodnie z Załącznikiem Nr 5 uchwały.

§ 10. Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych: dochody - 402 000 zł; wydatki - 402 000 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 6 uchwały.

§ 11. Upoważnia się Wójta do :

1. Zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań , określonych w § 7 uchwały.

2. Zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

3. Przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

4. Dokonywania zmian w planie wydatków w zakresie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.

5. Dokonywania zmian w planie wydatków inwestycyjnych, polegających na przenoszeniu planowanych wydatków między zadaniami z wyłączeniem rozszerzania ich zakresu rzeczowego oraz wprowadzania nowych zadań.

6. Przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków.

7. Przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków.

8. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 12. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 roku i podlega publikacjiw Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady


Stanisław Bakun


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVII/101/12
Rady Gminy Janów
z dnia 28 grudnia 2012 r.

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVII/101/12
Rady Gminy Janów
z dnia 28 grudnia 2012 r.

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVII/101/12
Rady Gminy Janów
z dnia 28 grudnia 2012 r.

ZADANIA INWESTYCYJNE W 2013 ROKU

infoRgrafika


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XVII/101/12
Rady Gminy Janów
z dnia 28 grudnia 2012 r.

infoRgrafika


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XVII/101/12
Rady Gminy Janów
z dnia 28 grudnia 2012 r.

DOTACJE UDZIELONE W 2013 ROKU Z BUDŻETU PODMIOTOM NALEŻĄCYM I NIE NALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Dział

Rozdział

Treść

Kwota dotacji

podmiotowej

przedmiotowej

celowej

1

2

3

4

5

6

Jednostki sektora finansów publicznych

Nazwa jednostki

170 000

600

60014

Powiat Sokólski

14 834

720

72095

Urząd Marszałkowski

921

92109

Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki w Janowie

213 342

921

92116

Biblioteka w Janowie

81 172

Razem

294 514

184 834

Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych

Nazwa zadania

Razem

294 514

0

184 834

WYJAŚNIENIE

1. Dotacja celowa dla Powiatu Sokólskiego- dotacja na wspólną inwestycję przebudowy drogi powiatowej w miejscowości Trofimówka - wkład Gminy Janów - 170 000 zł

2. Dotacja celowa dla Urzędu Marszałkowskiego- dotacja na współudział w zadaniu "Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego- część II, administracja samorządowa"- 14 834 zł

3. Dotacja podmiotowa dla Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki w Janowie i

Biblioteki - na bieżącą działalność - 294 514 zł.


Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XVII/101/12
Rady Gminy Janów
z dnia 28 grudnia 2012 r.

infoRgrafika

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-01-25
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe