Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XIX/153/12 Rady Gminy Czeremcha

z dnia 28 grudnia 2012r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Czeremcha na rok 2012

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c,d,e oraz pkt. 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 217,art. 235, art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu Gminy Czeremcha w wysokości 2 100,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 .

§ 2. Zmniejsza się dochody budżetu Gminy Czeremcha w wysokości 100 000,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 .

§ 3. Zmniejsza się wydatki budżetu Gminy Czeremcha w wysokości 176 078,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 .

§ 4. Zwiększa się wydatki budżetu Gminy Czeremcha w wysokości 78 178,00,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 5. Budżet Gminy Czeremcha po dokonanych zmianach wynosi

Plan dochodów 10 455 956 zł z czego :

Dochody majątkowe w wysokości 432 812,00 zł

Dochody bieżące w wysokości 10 023 144,00 zł

Plan wydatków 10 939 061 zł czego:

Wydatki majątkowe w wysokości 1 645 612,00 zł

Wydatki bieżące w wysokości 9 293 449 zł

Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2012
zgodnie z załącznikiem nr 2. Zestawienie planowanych kwot dotacji
udzielanych z budżetu zgodnie z załącznikiem Nr 3

§ 6. Deficyt budżetu gminy w wysokości 483 105,00 zł sfinansowany będzie kredytem w wysokości 483 105,00 zł.

§ 7. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem pojęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodnicząca Rady


mgr Nadzieja Sulima


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIX/153/12
Rady Gminy Czeremcha
z dnia 28 grudnia 2012 r.

infoRgrafika

infoRgrafika


infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

Przewodnicząca Rady


mgr Nadzieja Sulima


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIX/153/12
Rady Gminy Czeremcha
z dnia 28 grudnia 2012 r.

infoRgrafika

infoRgrafika

Przewodnicząca Rady


mgr Nadzieja Sulima


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIX/153/12
Rady Gminy Czeremcha
z dnia 28 grudnia 2012 r.

infoRgrafika

Przewodnicząca Rady


mgr Nadzieja Sulima

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-01-25
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe