Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr 111/XX/2012 Rady Gminy Rutki

z dnia 31 grudnia 2012r.

w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz.1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr175, poz.1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz.1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz.1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28 poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281 oraz z 2012 r. poz. 567) oraz art. 6r ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391) uchwala się, co następuje:

§ 1. Określa się szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Rutki i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

§ 2. Na terenie Gminy Rutki odpady komunalne zbierane są w sposób selektywny i obejmują następujące frakcje:

1) papier i tektura; 2 ) metal;

3) szkło;

4) tworzywa sztuczne;

5) opakowania wielomateriałowe;

6) odpady ulegające biodegradacji, w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji;

7) przeterminowane leki i chemikalia;

8) zużyte baterie i akumulatory,

9) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,

10) meble i inne odpady wielkogabarytowe,

11) odpady budowlane i rozbiórkowe,

12) zużyte opony

13) odpady zielone

14) odpady zmieszane(niesegregowane)

§ 3. Przedsiębiorca odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości zobowiązany jest dokonywać odbioru odpadów komunalnych, w każdej ilości, według ustalonego przez siebie harmonogramu, przy uwzględnieniu postanowień niniejszego paragrafu:

1) z obszarów zabudowy zagrodowej i jednorodzinnej:

a) odpady zmieszane - co najmniej raz w miesiącu;

b) zbierane selektywnie papier, szkło, metale, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe - co najmniej raz na dwa miesiące

c) odpady ulegające biodegradacji - co najmniej raz w miesiącu

d) pozostałe zbierane selektywnie - co najmniej dwa razy w roku

2) dla zabudowy wielorodzinnej

a) odpady zmieszane - co najmniej jeden raz na dwa tygodnie;

b) zbierane selektywnie papier, szkło, metale, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe - co najmniej raz na miesiąc;

c) odpady ulegające biodegradacji - co najmniej jeden raz na dwa tygodnie

d) pozostałe zbierane selektywnie - co najmniej dwa razy w rok

§ 4. Odpady budowlano-remontowe z prac prowadzonych we własnym zakresie zbiera się w kontenerach przeznaczonych do gromadzenia tego rodzaju odpadów, udostępnionych przez jednostkę wywozową i odbierane na indywidualne zgłoszenie w zależności od potrzeb.

§ 5. Meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z terenu nieruchomości zamieszkałej, odbierane będą przez przedsiębiorcę w czasie zbiórek prowadzonych akcyjnie, co najmniej dwa razy w roku. O terminie i sposobie odbioru odpadów mieszkańcy zostaną powiadomieni przez gminę.

§ 6. Zebrane selektywnie odpady należy przekazywać jednostce wywozowej zgodnie z harmonogramem lub dostarczyć je do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych przez ich wytwórców we własnym zakresie i na własny koszt.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rutki.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego z mocą obowiązującą od 1 lipca 2013 r.

Przewodniczący Rady


Janusz Staniszewski

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-01-25
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe