Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXXVIII/458/13 Rady Miasta Białystok

z dnia 15 stycznia 2013r.

w sprawie nadania nazwy ulicy, położonej w Białymstoku na osiedlu Nr 18 - Nowe Miasto

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162 poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281 oraz z 2012 r. poz. 567) uchwala się, co następuje:

§ 1. Ulicy, położonej w Białymstoku na osiedlu Nr 18 - Nowe Miasto, obejmującej działki o numerach geodezyjnych: 558/1, 560/5, 560/7, 561/3, 562/7, 563/4, 564/4, 564/6, 565/5, 566/3, 567/5, 589/3, 592/3, 593/6, 594/6 oraz części działek o numerach: 555/3, 557/1, 558/2 i 568/5, oznaczonej kolorem żółtym na mapie stanowiącej załącznik do niniejszej uchwały, nadaje się nazwę - Św. Kingi .

§ 2. Traci moc uchwała Nr XL/528/2001 Rady Miejskiej Białegostoku z dnia 28 maja 2001 r. w sprawie nadania nazwy ulicy położonej w osiedlu "Ścianka - Bażantarnia".

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Białegostoku.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

PRZEWODNICZĄCY RADY


Włodzimierz Leszek Kusak


Załącznik do Uchwały Nr XXXVIII/458/13
Rady Miasta Białystok
z dnia 15 stycznia 2013 r.

infoRgrafika

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-01-25
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe