Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXIV/139/2012 Rady Gminy Bielsk Podlaski

z dnia 28 grudnia 2012r.

w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806, Nr 153, poz. 1271; z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010r. Nr 28, poz.142, Nr 28, poz. 146, Nr 106, poz. 675, Nr 40, poz. 230; z 2011r. Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 21, poz. 113, Nr 217, poz. 1281, Nr 149, poz. 887; z 2012r. poz. 567) oraz art. 6 l ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (j.t. Dz. U. z 2012r. poz. 391), uchwala się, co następuje:

§ 1. Uchwała określa terminy, częstotliwość i tryb uiszczania na rzecz Gminy Bielsk Podlaski opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na zamieszkałych nieruchomościach z terenu administracyjnego Gminy Bielsk Podlaski.

§ 2. 1. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciele zamieszkałych nieruchomości uiszczają na rzecz Gminy Bielsk Podlaski łącznie za okres trzech miesięcy kalendarzowych, w terminach:

a) za I kwartał kalendarzowy - do 31 stycznia danego roku,

b) za II kwartał kalendarzowy - do 30 kwietnia danego roku,

c) za III kwartał kalendarzowy - do 31 lipca danego roku,

d) za IV kwartał kalendarzowy - do 31 października danego roku.

2. Termin wniesienia pierwszej opłaty, o której mowa w ust. 1, za okres od dnia 1 lipca 2013 roku do dnia 30 września 2013 roku, upływa w dniu 31 lipca 2013 roku.

§ 3. Opłatę, o której mowa w § 2 uiszcza się bez wezwania, przelewem na rachunek bankowy Gminy Bielsk Podlaski: 70 8063 0001 0010 0706 2138 0001 lub gotówką w kasie Urzędu Gminy Bielsk Podlaski, ul. Mickiewicza 46.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bielsk Podlaski.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady


mgr inż. Walenty Gałuszewski

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-01-28
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe