Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXX/249/12 Rady Miejskiej w Wasilkowie

z dnia 27 grudnia 2012r.

w sprawie zmian do budżetu gminy na 2012 rok

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9 lit. "d" oraz lit. "i" ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz.U. Nr 142, poz. 1591, zm.: z 2002 r. Dz.U. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806 z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568 z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281) art. 121, ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, Nr 219, poz. 1706; z 2010 r. Nr 96, poz. 620, Nr 108, poz. 685, Nr 152, poz. 1020, Nr 161, poz. 1078, Nr 226, poz. 1475, Nr 238, poz. 1578; z 2011r. Nr 171, poz. 1016, Nr 178, poz. 1061, Nr 197, poz. 1170) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 235, art. 236, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240; z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726; z 2011r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 257, poz. 1726) Rada Miejska w Wasilkowie uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków polegających na tym, że:

1. Zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 10.800,-

- zgodnie z załącznikiem Nr 1

2. Zwiększa się i zmniejsza się plan wydatków o kwotę 123.466,-

- zgodnie z załącznikiem Nr 2

§ 2. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1.

Plan dochodów ogółem 36.452.523 zł, z tego:

-

dochody bieżące w wysokości 32.819.124 zł,

-

dochody majątkowe w wysokości 3.633.399 zł,

2.

Plan wydatków ogółem 38.462.447 zł, z tego:

-

wydatki bieżące w wysokości 33.453.506 zł,

-

wydatki majątkowe w wysokości 5.008.941 zł.

§ 3. Deficyt budżetu gminy w wysokości 2.009.924 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych w wysokości 2.009.924 zł,

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wasilkowa.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Jarosław Aleksander Zalejski


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXX/249/12
Rady Miejskiej w Wasilkowie
z dnia 27 grudnia 2012 r.

Zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy na 2012 rok

Klasyfikacja

Zwiększenie dochodów

Zwiększenie wydatków

Objaśnienia paragrafów

Rodzaj zadania

Dział

Rozdział

§

853

85395

2007

9.180

Zwiekszenie dochodów i wydatków na realizowany projekt POKL przez Szkołę Podstawową w Studziankach

własne

2009

1.620

4017

4.165

4019

735

4117

595

4119

105

4127

255

4129

45

4247

850

4249

150

4307

3.230

4309

570

4367

85

4369

15

OGÓŁEM
w tym:

10.800

10.800

×

×

-bieżące

10.800

10.800

-majątkowe


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXX/249/12
Rady Miejskiej w Wasilkowie
z dnia 27 grudnia 2012 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy na 2012 rok

Klasyfikacja

Zwiększenie wydatków

Zmniejszenie wydatków

Objaśnienia paragrafów

Rodzaj zadania

Dział

Rozdział

§

010

01010

4260

20.000

Zwiększenie wydatków bieżących w infrastrukturze wodociągowej i sanitacyjnej wsi.

własne

6050

4.500

Zwiekszenie wydatków inwestycyjnych w infrastrukturze wodociągowej i sanitacyjnej wsi.

710

71004

4300

20.000

Zmniejszenie wydatków przeznaczonych na plany zagospodarowania przestrzennego.

754

75412

4210

20.000

Zwiekszenie wydatków na utrzymanie bieżące ochotniczych straży pożarnych.

757

75704

8020

60.000

Zmniejszenie wydatków przeznaczonych na rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji.

801

80101

4170

1.466

Zmniejszenie i zwiększenie wydatków bieżących w szkołach podstawowych zgodnie z prośbą Dyrektorów Szkół.

80103

4010

39.000

4110

1.400

4120

1.600

854

85401

3020

300

4010

548

39.000

4110

615

1.400

4120

3

1.600

900

90015

4260

35.500

Zwiekszenie wydatków na oświetleniu ulicznym gminy.

OGÓŁEM
w tym:

123.466

123.466

×

×

- bieżące

118.966

123.466

- majątkowe

4.500

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-01-28
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe