Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XVIII/112/12 Rady Gminy Nowinka

z dnia 27 grudnia 2012r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80 poz.717, Nr 162, poz.1568, z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz.1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz.1337, z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458,z 2009 r. Nr 52, poz.420, Nr 157 poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz.142, Nr 28, poz.146, Nr 40 poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011r.Nr 21, poz.113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz.1281), art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, Nr 219, poz. 1706, z 2010 r. Nr 96, poz.620, Nr 108, poz. 685, Nr 152, poz. 1020, Nr 161, poz.1078, Nr 226, poz.1475, Nr 238, poz. 1578, z 2011r, Nr 171, poz. 1016 Nr 178, poz. 1061, Nr 197, poz. 1170) oraz art.211, art.212, art.214, art. 215, art. 222, art. 235, art.236, art.237, art.242, art.258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz.620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz.1020, Nr 238, poz.1578, Nr 257, poz.1726 i zmiany z 2011 Nr 185, poz.1092, Nr 201, poz.1183, Nr 234, poz.1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707) - Rada Gminy Nowinka uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę 51.118,00 zł, zmniejszyć plan dochodów budżetowych o kwotę 538.486,00 zł - zgodnie z załącznikiem Nr 1

2. Zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 68.954,00 zł, zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 556.322,00 zł - zgodnie z załącznikiem Nr 2.

3. Plan dochodów budżetowych po naniesionych zmianach wynosi 21.744.905,00 zł z tego : dochody bieżące w kwocie 9.140.989,00 zł dochody majątkowe w 12.603.916,00 zł

4. Plan wydatków budżetowych po naniesionych zmianach wynosi 24.007.520,00 zł, z tego : wydatki bieżące w kwocie 9.008.013,00 zł wydatki majątkowe w kwocie 14.999.507,00 zł

§ 2. Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2012 - zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 3. Objaśnienia dokonanych zmian zawiera załącznik Nr 4 do uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego oraz wywieszeniu na tablicy informacyjnej w Urzędzie Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy


Waldemar Jedliński


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVIII/112/12
Rady Gminy Nowinka
z dnia 27 grudnia 2012 r.

Rodzaj:

Własne

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

700

Gospodarka mieszkaniowa

64 933,00

4 369,00

69 302,00

70005

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

64 933,00

4 369,00

69 302,00

0770

Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości

0,00

4 369,00

4 369,00

756

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

2 936 355,00

- 32 828,00

2 903 527,00

75615

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

640 713,00

- 1 946,00

638 767,00

2680

Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych

10 000,00

- 1 946,00

8 054,00

75616

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

869 787,00

720,00

870 507,00

0910

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

2 057,00

720,00

2 777,00

75618

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

725 241,00

- 31 602,00

693 639,00

0480

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu

62 323,00

685,00

63 008,00

0690

Wpływy z różnych opłat

641 000,00

- 32 287,00

608 713,00

758

Różne rozliczenia

3 683 634,00

39 094,00

3 722 728,00

75801

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

2 214 143,00

28 094,00

2 242 237,00

2920

Subwencje ogólne z budżetu państwa

2 214 143,00

28 094,00

2 242 237,00

75802

Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

0,00

2 926,00

2 926,00

2750

Środki na uzupełnienie dochodów gmin

0,00

2 926,00

2 926,00

75814

Różne rozliczenia finansowe

115 000,00

8 074,00

123 074,00

0920

Pozostałe odsetki

115 000,00

8 074,00

123 074,00

801

Oświata i wychowanie

19 123,00

700,00

19 823,00

80101

Szkoły podstawowe

4 900,00

700,00

5 600,00

0750

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

1 200,00

700,00

1 900,00

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

13 312 921,00

- 498 703,00

12 814 218,00

90001

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

13 097 242,00

- 498 703,00

12 598 539,00

0690

Wpływy z różnych opłat

2 000,00

5 550,00

7 550,00

6260

Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych

13 031 722,00

- 504 253,00

12 527 469,00

Razem:

21 009 318,00

- 487 368,00

20 521 950,00


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVIII/112/12
Rady Gminy Nowinka
z dnia 27 grudnia 2012 r.

Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2012 rok

Rodzaj:

Własne

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

600

Transport i łączność

194 548,00

- 1 240,00

193 308,00

60016

Drogi publiczne gminne

194 548,00

- 1 240,00

193 308,00

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

3 000,00

- 2 330,00

670,00

4120

Składki na Fundusz Pracy

500,00

- 400,00

100,00

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

25 000,00

- 20 900,00

4 100,00

4300

Zakup usług pozostałych

148 628,00

22 390,00

171 018,00

710

Działalność usługowa

95 820,00

2 440,00

98 260,00

71014

Opracowania geodezyjne i kartograficzne

46 820,00

2 440,00

49 260,00

4300

Zakup usług pozostałych

46 820,00

2 440,00

49 260,00

750

Administracja publiczna

1 375 666,00

10 000,00

1 385 666,00

75023

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

1 212 314,00

10 000,00

1 222 314,00

4300

Zakup usług pozostałych

123 076,00

10 000,00

133 076,00

754

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

53 555,00

2 000,00

55 555,00

75412

Ochotnicze straże pożarne

52 555,00

2 000,00

54 555,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

20 105,00

2 000,00

22 105,00

801

Oświata i wychowanie

3 495 241,00

0,00

3 495 241,00

80101

Szkoły podstawowe

1 741 396,00

0,00

1 741 396,00

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

175 611,00

28 094,00

203 705,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

146 579,00

- 28 094,00

118 485,00

851

Ochrona zdrowia

62 623,00

685,00

63 308,00

85154

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

62 323,00

685,00

63 008,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

4 696,00

685,00

5 381,00

852

Pomoc społeczna

478 612,00

0,00

478 612,00

85205

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

1 000,00

- 345,00

655,00

4300

Zakup usług pozostałych

500,00

- 345,00

155,00

85219

Ośrodki pomocy społecznej

185 713,00

345,00

186 058,00

3020

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

0,00

345,00

345,00

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

15 597 741,00

- 501 253,00

15 096 488,00

90001

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

15 343 229,00

- 504 253,00

14 838 976,00

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

15 341 529,00

- 504 253,00

14 837 276,00

90095

Pozostała działalność

139 000,00

3 000,00

142 000,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

80 000,00

3 000,00

83 000,00

Razem:

23 271 933,00

- 487 368,00

22 784 565,00


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVIII/112/12
Rady Gminy Nowinka
z dnia 27 grudnia 2012 r.

Wykaz wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2012

w złotych
Lp.
Dz.
Rozdz
§
Nazwa zadania inwestycyjnego
Łączne
Koszty
finansowe

Planowane wydatki

Jednostka
Organizacyjna
Realizująca program lub
Koordynująca wykonanie programu

Rok
Budżetowy
2012
(8+9+10+11)

Z tego źródła finansowania

Dochody
Własne jst

Wolne środki

Środki
Pochodzące
Z innych
Źródeł

Środki
Wymienione
W art. 5 ust. 1
Pkt 2 i 3 u.f.p.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1.

630

63003

6057

TURYSTYKA - Projekt na zagospodarowanie terenu rekreacyjno - wypoczynkowego nad jeziorem Blizno we wsi Ateny

92 553,00

89 553,00

28 908,00

60 645,00

Urząd Gminy Nowinka

6059

2.

710

71004

6050

Plany zagospodarowania przestrzennego

108 100,00

49 000,00

49 000,00

Urząd Gminy Nowinka

3.

900

90001

6050

Realizacja zadań z programu NFOŚiGW "Zrównoważony rozwój rejonu rzeki Rospuda" w tym:

23 082 360,00

14 837 276,00

47 192,00

2 262 615,00

12 527 469,00

Urząd Gminy Nowinka

3.1

Budowa mechaniczno-biologicznej oczyszczalni w Nowince

4 396 328,00

1 502 586,00

627 674,00

874 912,00

Urząd Gminy Nowinka

3.2

Budowa wodociągu i kanalizacji ciśnieniowej wraz z przyłączeniami w miejscowościach Kopanica i Tobołowo

3 528 760,00

2 222 716,00

580 865,00

1 641 851,00

Urząd Gminy Nowinka

3.3

Budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Nowinka, Szczebra, Szczeberka i Podnowinka

8 828 022,00

5 266 886,00

0

5 266 886,00


Urząd Gminy Nowinka

3.4

Budowa oczyszczalni przydomowych w miejscowościach Strękowizna, Olszanka, Pijawne Polskie, Gatne Pierwsze, Józefowo, Cisówek, Sokolne, Pijawne Ruskie, Osińska Buda, Szczepki, Juryzdyka, Barszczowa Góra

6 049 250,00

5 565 088,00

47 192,00

774 076,00

4 743 820,00

Urząd Gminy Nowinka

3.5

Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowościach Ateny, Walne, Danowskie, Krusznik, Monkinie, Krusznik-Zakąty

280 000,00

280 000,00

280 000,00

0

Urząd Gminy Nowinka

4.

900

90095

6050

Budowa przystanków autobusowych na terenie gminy

20 000,00

20 000,00

20 000,00

Urząd Gminy Nowinka

5.

750

75023 6060

Zakup programu do kosztorysowania Norma PRO - pierwsze stanowisko

3 678,00

3 678,00

3 678,00

Urząd Gminy Nowinka

OGÓŁEM

x

14 999 507,00

148 778,00

2 262 615,00

12 527 469,00

60 645,00


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XVIII/112/12
Rady Gminy Nowinka
z dnia 27 grudnia 2012 r.

Objaśnienie dokonanych zmian Zmiany w planie dochodów:

Zmiany w planie dochodów:

W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa plan zwiększono o kwotę 4.369,00 zł z tytułu sprzedaży nieruchomości położonej w m. Bryzgiel.

W dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej :

- plan został zmniejszony o kwotę 1.946,00 zł z tytułu utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych,

- plan został zwiększony o kwotę 720, 00 zł z tytułu pobranych odsetek od nieterminowych wpłat podatków,

- plan został zwiększony o kwotę 685, 00 zł z tytułu wpływu opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu,

- plan został zmniejszony o kwotę 32.287,00 zł z tytułu niewykonanych dochodów z opłaty adiacenckiej.

W dziale 758 Różne rozliczenia plan dochodów został zwiększony o kwotę 28.094,00 zł z tytuły otrzymanej z Ministerstwa Finansów zwiększonej subwencji oświatowej oraz otrzymanej uzupełnionej subwencji ogólnej dla jst i o 8 074, 00 zostały zwiększone dochody uzyskane z oprocentowania lokat terminowych.

W dziale 801 Oświata i wychowanie plan został zwiększony o kwotę 700, 00 zł z najmu i dzierżawy.

W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska plan zostaje zwiększony o kwotę 5.550,00 zł z tytułu pozyskanych opłat za przyłącza wodno-kanalizacyjne oraz plan zostaje zmniejszony o kwotę 504.253,00 zł z tytułu dotacji z WFOŚiGW na program "Zrównoważony rozwój rejonu rzeki Rospuda". Dotacja ta została przesunięta na 2013 rok.

Plan dochodów po naniesionych zmianach wynosi 21.744.905,00 zł.

Zmiany w planie wydatków:

W dziale 600 Transport i łączność w planie wydatków zastosowano przesunięcia ze składek na ubezpieczenie społeczne, fundusz pracy i wynagrodzenie bezosobowe na zakup usług pozostałych oraz kwotę 1240, 00 zł przesunięto na opracowania geodezyjne i kartograficzne.

W dziale 710 Działalność usługowa plan zwiększono o kwotę 2.440,00 zł z tytułu opracowań geodezyjnych i kartograficznych, dotyczy sporządzonych decyzji o warunkach zabudowy.

W dziale 750 Administracja publiczna plan zwiększono o kwotę 10.000,00 zł na zakup usług pozostałych,

W dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa plan zwiększono o kwotę 2.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup paliwa.

W dziale 801 Oświata i wychowanie plan zwiększono o otrzymaną subwencję oświatową w kwocie 28.094,00 zł z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenie społeczne oraz zmniejszono plan w kwocie 28.094,00 zł na zakupach materiałów i wyposażenia w związku z oszczędnościami.

W dziale 851 Ochrona zdrowia plan zwiększono o kwotę 685,00 zł pochodzącą z wpływów za zezwolenia na sprzedaż alkoholu z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia.

W dziale 852 Pomoc społeczna zastosowano przesunięcie w kwocie 345,00 zł z zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie na GOPS na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń.

W dziale 900 Gospodarka ściekowa i ochrona środowiska plan został zmniejszony o kwotę 504.253,00 zł na wydatkach inwestycyjnych z zakresu gospodarki ściekowej i ochrony wód w związku z przesunięciem dotacji z WFOŚiGW na 2013 rok. W rozdziale pozostała działalność plan został zwiększony o kwotę 3.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup oleju grzewczego do Ośrodka Zdrowia.

Plan wydatków po naniesionych zmianach wynosi 24.007.520,00 zł.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-01-28
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe