reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 164/XXVI/12 Rady Miejskiej w Szczuczynie

z dnia 28 grudnia 2012r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2012 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. "d", oraz lit. "i" ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212,
art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Wprowadzić zmiany w planie dochodów zgodnie z załącznikiem nr 1:

a) zmniejszyć dochody o kwotę 71 274 zł,

b) zwiększyć dochody o kwotę 71 274 zł.

§ 2. Wprowadzić zmiany w planie wydatków zgodnie z załącznikiem nr 2:

a) zmniejszyć wydatki o kwotę 17 874 zł,

b) zwiększyć wydatki o kwotę 17 874 zł.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) po stronie planowanych dochodów 19.286.008 zł, z tego:

- dochody bieżące w wysokości 18.387.279 zł,

- dochody majątkowe w wysokości 898.729 zł.

2) po stronie planowanych wydatków 20.044.947 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 16.064.342 zł,

- wydatki majątkowe w wysokości 3.980.605 zł.

3) planowany deficyt budżetowy 758.939 zł przewidziany do sfinansowania kredytem długoterminowym
w kwocie 25.639 zł, pożyczką długoterminową z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w kwocie 200.000 zł oraz wolnymi środkami w kwocie 533.300 zł.

§ 4. Objaśnienie dokonanych zmian w budżecie stanowi załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Szczuczyna.

§ 6. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego oraz poprzez wywieszenie na tablicy informacyjnej w Urzędzie Miejskim.

Przewodniczący Rady


Witold Grunwald


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 164/XXVI/12
Rady Miejskiej w Szczuczynie
z dnia 28 grudnia 2012 r.

Zmiany w tabeli plan1)ów dochodów budżetu Gminy Szczuczyn w 2012 roku

§ 1. Zmniejszenie planowanych dochodów w budżecie o kwotę 71.274 zł oraz zwiększenie planowanych dochodów w budżecie o kwotę 71.274 zł, w tym:

Rodzaj:

Własne

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

700

Gospodarka mieszkaniowa

879 743,00

-5 000,00

874 743,00

70005

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

670 721,00

-5 000,00

665 721,00

0750

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

68 253,00

-5 000,00

63 253,00

750

Administracja publiczna

128 779,00

4 250,00

133 029,00

75011

Urzędy wojewódzkie

0,00

2,00

2,00

2360

Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

0,00

2,00

2,00

75023

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

94 830,00

4 000,00

98 830,00

0920

Pozostałe odsetki

47 000,00

4 000,00

51 000,00

75095

Pozostała działalność

33 949,00

248,00

34 197,00

0970

Wpływy z różnych dochodów

33 949,00

248,00

34 197,00

756

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

3 273 267,00

-16 193,00

3 257 074,00

75615

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

594 663,00

-54 893,00

539 770,00

0310

Podatek od nieruchomości

547 131,00

-56 493,00

490 638,00

0330

Podatek leśny

19 000,00

1 600,00

20 600,00

75616

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

1 175 919,00

43 200,00

1 219 119,00

0320

Podatek rolny

290 000,00

40 000,00

330 000,00

0340

Podatek od środków transportowych

140 000,00

3 200,00

143 200,00

75618

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

119 685,00

-4 500,00

115 185,00

0410

Wpływy z opłaty skarbowej

29 000,00

-4 500,00

24 500,00

758

Różne rozliczenia

9 286 408,00

8 316,00

9 294 724,00

75802

Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

0,00

8 316,00

8 316,00

2750

Środki na uzupełnienie dochodów gmin

0,00

8 316,00

8 316,00

801

Oświata i wychowanie

88 986,00

8 708,00

97 694,00

80101

Szkoły podstawowe

52 831,00

3 150,00

55 981,00

0750

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

21 800,00

-200,00

21 600,00

0970

Wpływy z różnych dochodów

29 619,00

3 350,00

32 969,00

80104

Przedszkola

2 221,00

3 190,00

5 411,00

0690

Wpływy z różnych opłat

2 000,00

800,00

2 800,00

0970

Wpływy z różnych dochodów

20,00

2 390,00

2 410,00

80110

Gimnazja

32 934,00

1 868,00

34 802,00

0970

Wpływy z różnych dochodów

31 307,00

1 868,00

33 175,00

80113

Dowożenie uczniów do szkół

1 000,00

500,00

1 500,00

0830

Wpływy z usług

1 000,00

500,00

1 500,00

852

Pomoc społeczna

874 584,00

0,00

874 584,00

85212

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

39 825,00

0,00

39 825,00

0980

Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego

5 000,00

-5 000,00

0,00

2360

Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

5 000,00

5 000,00

10 000,00

921

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

310 302,00

-81,00

310 221,00

92109

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

310 302,00

-81,00

310 221,00

0750

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

431,00

-81,00

350,00

Razem:

16 335 384,00

0,00

16 335 384,00

Rodzaj:

Zlecone

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

Razem:

2 950 624,00

0,00

2 950 624,00

Ogółem:

19 286 008,00

-71 274,00

19 286 008,00

71 274,00

Przewodniczący Rady


Witold Grunwald


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 164/XXVI/12
Rady Miejskiej w Szczuczynie
z dnia 28 grudnia 2012 r.

Zmiany w tabeli planów wydatków budżetu Gminy Szczuczyn w 2012 roku.

§ 1. Zmniejszenie planowanych wydatków w budżecie o kwotę 17 874 zł oraz zwiększenie planowanych wydatków w budżecie o kwotę17 874 zł, w tym:

Rodzaj:

Własne

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

600

Transport i łączność

818 297,00

0,00

818 297,00

60016

Drogi publiczne gminne

818 297,00

0,00

818 297,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

79 100,00

3 000,00

82 100,00

4300

Zakup usług pozostałych

100 326,00

-3 000,00

97 326,00

750

Administracja publiczna

2 364 435,00

-3 000,00

2 361 435,00

75023

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

1 931 504,00

-2 978,00

1 928 526,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

89 187,00

-11 478,00

77 709,00

4300

Zakup usług pozostałych

70 300,00

8 500,00

78 800,00

75095

Pozostała działalność

156 390,00

-22,00

156 368,00

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

4 278,00

-22,00

4 256,00

801

Oświata i wychowanie

6 350 807,00

1 200,00

6 352 007,00

80101

Szkoły podstawowe

3 368 774,00

3 200,00

3 371 974,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

76 500,00

230,00

76 730,00

4260

Zakup energii

140 235,00

2 000,00

142 235,00

4300

Zakup usług pozostałych

25 250,00

1 200,00

26 450,00

4370

Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.

3 200,00

20,00

3 220,00

4410

Podróże służbowe krajowe

4 000,00

-100,00

3 900,00

4480

Podatek od nieruchomości

150,00

-150,00

0,00

80113

Dowożenie uczniów do szkół

235 200,00

-2 000,00

233 200,00

4300

Zakup usług pozostałych

59 200,00

-2 000,00

57 200,00

854

Edukacyjna opieka wychowawcza

568 836,00

0,00

568 836,00

85415

Pomoc materialna dla uczniów

286 482,00

0,00

286 482,00

3240

Stypendia dla uczniów

230 529,00

-500,00

230 029,00

3260

Inne formy pomocy dla uczniów

55 953,00

500,00

56 453,00

926

Kultura fizyczna

133 803,00

1 800,00

135 603,00

92601

Obiekty sportowe

81 800,00

1 800,00

83 600,00

4260

Zakup energii

12 400,00

1 800,00

14 200,00

Razem:

17 094 323,00

0,00

17 094 323,00

Rodzaj:

Zlecone

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

750

Administracja publiczna

87 060,00

0,00

87 060,00

75011

Urzędy wojewódzkie

87 060,00

0,00

87 060,00

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

56 234,00

70,00

56 304,00

4120

Składki na Fundusz Pracy

1 455,00

9,00

1 464,00

4410

Podróże służbowe krajowe

900,00

-79,00

821,00

852

Pomoc społeczna

2 401 252,00

0,00

2 401 252,00

85212

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

2 305 200,00

0,00

2 305 200,00

3020

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

485,00

96,00

581,00

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

52 070,00

-30,00

52 040,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

6 607,00

-478,00

6 129,00

4300

Zakup usług pozostałych

2 800,00

-37,00

2 763,00

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

1 492,00

449,00

1 941,00

Razem:

2 950 624,00

0,00

2 950 624,00

Ogółem:

20 044 947,00

-17 874,00

20 044 947,00

17 874,00

Przewodniczący Rady


Witold Grunwald


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 164/XXVI/12
Rady Miejskiej w Szczuczynie
z dnia 28 grudnia 2012 r.

Objaśnienie dokonanych zmian w budżecie gminy na 2012 rok.

Po stronie dochodów wprowadzono zmiany m.in. z tytułu:

- zwiększenia dochodów z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - 2 zł,

- zwiększenia planowanych wpływów z tytułu odsetek od lokat i środków zgromadzonych na rachunkach bieżących w kwocie 4 000 zł,

- zwiększenia środków otrzymanych z PUP na refundację prac interwencyjnych w kwocie 248 zł,

- urealnienia wpływów z podatków lokalnych, opłaty skarbowej oraz dochodów oświatowych,

- otrzymania środków z rezerwy subwencji ogólnej w kwocie 8 316 zł,

- zmiany klasyfikacji budżetowej wpływów z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego w rozdziale 85212 z § 0980 do § 2360 w kwocie 5 000 zł,

- zmniejszenia dochodów dotyczących wynajmu świetlicy wiejskiej w kwocie 81 zł.

Po stronie wydatków wprowadzono zmiany m.in. z tytułu:

- przesunięć środków w rozdziale "drogi publiczne gminne" na zakup kruszywa na dojazd do tymczasowej targowicy ul. Sienkiewicza oraz na drogę do Bzur w kwocie 3 000 zł,

- przesunięć środków w rozdziale "urzędy wojewódzkie" w kwocie 79 zł na wynagrodzenia i pochodne,

- przesunięć środków finansowych w rozdziale "urzędy gmin' i "pozostała działalność" w kwocie 11 500 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie i remont uszkodzonego budynku administracyjnego UM po uderzeniu samochodu ciężarowego w kwocie 8 500 zł, zmniejszenie ZFŚS w kwocie 22 zł, wymianę okien w budynku mieszkalnym przy Szkole Podstawowej w Niedźwiadnej - 1 200 zł, oraz na zabezpieczenie wydatków dotyczących zużycia energii elektrycznej dotyczącej obiektów sportowych - 1 800 zł,

- przesunięć w dziale "oświata i wychowanie" z tytułu opłaty za rozmowy telefoniczne, energię elektryczną w Szkole Podstawowej w Szczuczynie - 2 020 zł oraz zakupu miału w Szkole Podstawowej w Niedźwiadnej - 230 zł,

- przesunięć w dziale "pomoc społeczna" w kwocie 545 zł w związku z dokonaniem korekty rocznej ZFŚS oraz koniecznością wypłaty ekwiwalentu za środki BHP,

- przesunięć w rozdziale "pomoc materialna dla uczniów" w kwocie 500 zł w związku z wypłatą zasiłku szkolnego.

Przewodniczący Rady


Witold Grunwald

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Lirefay

Liferay tworzy oprogramowanie, które pomaga przedsiębiorstwom kreować doświadczenia cyfrowe poprzez komputery, urządzenia mobilne i inne punkty kontaktu. 

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama