reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIX.131.2012 Rady Gminy Szudziałowo

z dnia 28 grudnia 2012r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Szudziałowo na rok 2013

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit "d" oraz lit "i" ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, Nr 167 poz.1759, z 2005 r. Nr 172 poz.1441, Nr 175 poz. 1457, z 2006 r. Nr 17 poz. 128 , Nr 181 poz.1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458, z 2009 r. Nr 52 poz. 420, Nr 157 poz. 1241, z 2010 r. Nr 28 poz. 142 i 146, Nr 40 poz. 230, Nr 106 poz. 675, z 2011 r. Nr 21 poz. 113, Nr 117 poz. 679, Nr 134 poz. 777, Nr 149 poz. 887, Nr 217 poz. 1281, z 2012 r. poz. 567), ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz.1241) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. 2009 r. Nr 157, poz. 1240 i 1241 , z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238 poz. 1578, Nr 257, poz. 1726, z 2011 r. Nr 185 poz. 1092, Nr 201 poz. 1183, Nr 234 poz. 1386, Nr 240 poz. 1429, Nr 291 poz. 1707) - Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się :

1. Dochody budżetu w wysokości 10.090.469 zł , z tego :

- bieżące w wysokości 9.454.943 zł,

- majątkowe w wysokości 635.526 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 1

2. Wydatki budżetu w wysokości 9.372.469 zł , z tego :

- bieżące w wysokości 8.316.263 zł,

- majątkowe w wysokości 1.056.206 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 2

§ 2. Nadwyżkę budżetu gminy w wysokości 718.000 zł przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych rat kredytów i pożyczek.

§ 3. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 624.606 zł , oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 1.342.606 zł , zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 4. Wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy:

1. ogólną w wysokości - 26.000 zł,

2. celową w wysokości - 21.000 zł , z przeznaczeniem na realizację zadań zarządzania kryzysowego

§ 6. Limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na:

1. sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 400.000 zł ,

2. wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - w kwocie 624.606 zł.

§ 7. 1. Ustala się dochody w kwocie 30.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 28.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 2.000 zł na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania narkomanii.

3. Ustala się dochody w kwocie 8.000 zł i wydatki w kwocie 8.000 zł związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska.

4. Ustala się dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami w kwocie 250.000 zł , które przeznacza się na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami zgodnie z art.6 r ust. 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

§ 8. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 9. Upoważnia się Wójta do :

1. zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań określonych w § 6 Uchwały,

2. zaciągania zobowiązań:

a) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,

b) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,

3. dokonywania zmian w planie wydatków, w tym na wynagrodzenia ze stosunku pracy - z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,

4. dokonywania zmian w planie wydatków inwestycyjnych, polegających na przenoszeniu planowanych wydatków między zadaniami z wyłączeniem rozszerzania ich zakresu rzeczowego oraz wprowadzania nowych zadań,

5. przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków,

6. przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków,

7. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 10. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 roku i podlega publikacji Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

PRZEWODNICZĄCY


mgr inż. Leszek Olchowik


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIX.131.2012
Rady Gminy Szudziałowo
z dnia 28 grudnia 2012 r.
Zalacznik1.pdf

Dochody


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIX.131.2012
Rady Gminy Szudziałowo
z dnia 28 grudnia 2012 r.
Zalacznik2.pdf

Wydatki


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIX.131.2012
Rady Gminy Szudziałowo
z dnia 28 grudnia 2012 r.
Zalacznik3.pdf

Przychody i rozchody


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XIX.131.2012
Rady Gminy Szudziałowo
z dnia 28 grudnia 2012 r.
Zalacznik4.pdf

Wykaz zadań inwestycyjnych


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XIX.131.2012
Rady Gminy Szudziałowo
z dnia 28 grudnia 2012 r.
Zalacznik5.pdf

Dotacje

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

FC NIKMARK

Agencja Marketingowa

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama