Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXVII/159/2012 Rady Miejskiej w Suchowoli

z dnia 27 grudnia 2012r.

w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 6 ust. 2 i 4 ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2012 r. poz. 391 oraz poz. 951) oraz 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 159 z późn. zm.)[1]) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Określa się górne stawki opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, z zastrzeżeniem § 2, w wysokości:

1) za jednokrotne odebranie niesegregowanych odpadów komunalnych z jednego pojemnika o objętości 120 dm3- 40 zł (netto);

2) za jednokrotne odebranie niesegregowanych odpadów komunalnych z jednego pojemnika o objętości 240 dm3- 70 zł (netto);

3) za jednokrotne odebranie niesegregowanych odpadów komunalnych z jednego pojemnika o objętości 1100 dm3- 250 zł (netto);

4) za jednokrotne odebranie 1 m3niesegregowanych odpadów komunalnych z jednego pojemnika KP-5, KP-7, KP-10 - 200 zł (netto);

2. Określa się górne stawki opłat za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, w wysokości: 30 zł (netto) za 1 m3.

§ 2. 1. W przypadku gdy odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny, górne stawki opłat za usługi, o których mowa w § 1 ust. 1, określa się w wysokości:

1) za jednokrotne odebranie zmieszanych odpadów po przeprowadzeniu segregacji, z jednego pojemnika o objętości 120 dm3- 30 zł (netto);

2) za jednokrotne odebranie zmieszanych odpadów po przeprowadzeniu segregacji, z jednego pojemnika o objętości 240 dm3- 50 zł (netto);

3) za jednokrotne odebranie zmieszanych odpadów po przeprowadzeniu segregacji, z jednego pojemnika o objętości 1100 dm3- 170 zł (netto);

4) za jednokrotne odebranie 1m3zmieszanych odpadów po przeprowadzeniu segregacji, z jednego pojemnika KP-5, KP-7, KP-10- 150 zł (netto);

2. W przypadku gdy odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny, górne stawki opłat za usługi, o których mowa w § 1 ust. 1, dotyczące odbierania selektywnie zebranych odpadów określa się w wysokości:

1) za jednokrotne odebranie wysegregowanych odpadów komunalnych z jednego pojemnika o objętości 60 dm3- 5 zł (netto);

2) za jednokrotne odebranie wysegregowanych odpadów komunalnych z jednego pojemnika o objętości 110 lub 120 dm3- 10 zł (netto);

3) za jednokrotne odebranie wysegregowanych odpadów komunalnych (np. odpadów z remontu) z jednego pojemnika o objętości 1100 dm3- 20 zł (netto);

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Suchowoli.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego z mocą obowiązującą od 1 lipca 2013 r..


[1]) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281oraz z 2012 r. poz. 567.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-01-29
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe