Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr 134/XXII/13 Rady Gminy Grajewo

z dnia 22 stycznia 2013r.

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 11, art.50 ust. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362, Nr 202. poz. 1551, Nr 219, poz. 1706, Nr 221, poz 1738; z 2010 r. Nr 28, poz146, Nr 40, poz. 229, Nr 81, poz. 527, Nr 125, poz. 842, Nr 217, poz. 1427; z 2011 r. Nr 81, poz. 440, Nr 106, poz. 622; Nr 149, poz. 887; z 2012 r. poz. 579 i 823) uchwala się co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr 130/XXI/12 Rady Gminy Grajewo z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania wprowadza się następującą zmianę: skreśla się § 5 uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Grajewo.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady


Jan Dąbrowski

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-01-29
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe