| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIX/151/12 Rady Gminy Czeremcha

z dnia 28 grudnia 2012r.

w sprawie ustalenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów

Na podstawie art. 90 f ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532 i Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280 i Nr 181, poz. 1292, z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370 i Nr 235, poz. 1618, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458, Nr 157, poz. 1241 i Nr 219, poz. 1705, z 2010 r. Nr 44, poz. 250, Nr 54, poz. 320, Nr 127, poz. 857 i Nr 148, poz. 991, z 2011 r. Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654, Nr 139, poz. 814, Nr 149, poz. 887 i Nr 205, poz. 1206 oraz z 2012 r. poz. 941 i 979) Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1. Ustala się ,,Regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Czeremcha", stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Traci moc Uchwała Nr XVI/159/05 Rady Gminy Czeremcha z dnia 12 kwietnia 2005 r. w sprawie ustalenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2005 r. Nr 125, poz. 1508, z 2006 r. Nr 271, poz. 2715, z 2010 r. Nr 244, poz. 2971).

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Czeremcha.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2013r.

Przewodnicząca Rady


mgr Nadzieja Sulima


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIX/151/12
Rady Gminy Czeremcha
z dnia 28 grudnia 2012 r.

REGULAMIN
UDZIELANIA POMOCY MATERIALNEJ O CHARAKTERZE SOCJALNYM DLA UCZNIÓW ZAMIESZKAŁYM NA TERENIE GMINY CZEREMCHA

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

§ 1. Regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Czeremcha, zwanym dalej regulaminem, jest wprowadzany na podstawie art. 90 f ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm. ) W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy tej ustawy.

§ 2. 1. Pomoc materialna o charakterze socjalnym może być udzielana zamieszkałym na terenie Gminy Czeremcha:

1) uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych, słuchaczom publicznych kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych - do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia;

2) wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków umożliwiających dzieciom i młodzieży, o których mowa w art. 16 ust. 7 ustawy, a także dzieciom i młodzieży upośledzonym umysłowo ze sprzężonymi niepełnosprawnościami realizację odpowiednio obowiązku szkolnego i obowiązku nauki - do ukończenia realizacji obowiązku nauki;

3) uczniom szkół niepublicznych nieposiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych - do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki;

4) słuchaczom niepublicznych kolegiów nauczycielskich i nauczycielskich kolegiów języków obcych - do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia.

§ 3. 1. Świadczeniami pomocy materialnej o charakterze socjalnym są:

1) stypendium szkolne,

2) zasiłek szkolny.

Rozdział 2.
Tryb i sposób udzielania stypendium szkolnego i zasiłku szkolnego

§ 4. Stypendium szkolne może być udzielone uczniowi, o którym mowa w § 2, zamieszkałemu na terenie Gminy Czeremcha, znajdującemu się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie.

§ 5. Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż kwota, o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2004r. Nr 64, poz. 593 ze zm.).

§ 6. 1. Warunkiem ubiegania się o przyznanie stypendium szkolnego dla ucznia jest złożenie wniosku o przyznanie stypendium szkolnego wraz ze stosownymi zaświadczeniami lub oświadczeniami o wysokości dochodów.

2. Świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym są przyznawane na:

1) wniosek rodziców, prawnych opiekunów lub pełnoletniego ucznia,

2) wniosek odpowiednio dyrektora szkoły, kolegium nauczycielskiego, nauczycielskiego kolegium języków obcych, kolegium pracowników służb społecznych lub ośrodka, o którym mowa w § 2 pkt. 2.

3) świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym mogą być również

przyznawane z urzędu.

§ 7. 1. Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego składa się w Urzędzie Gminy Czeremcha na dziennik podawczy do dnia 15 września danego roku szkolnego, a w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych - do 15 października danego roku szkolnego.

2. W uzasadnionych przypadkach, wniosek o przyznanie stypendium szkolnego może być złożony po upływie terminu, o którym mowa w ust. 1.

§ 8. 1. Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi znajdującemu się w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego, na wniosek o przyznanie zasiłku szkolnego wraz z udokumentowaniem okoliczności opisanych we wniosku.

2. Wniosek o przyznanie zasiłku szkolnego składa się w Urzędzie Gminy Czeremcha na dziennik podawczy w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie tego zasiłku.

Rozdział 3.
Formy pomocy materialnej o charakterze socjalnym

§ 9. 1. Stypendium szkolne może być udzielane uczniowi w formie:

1) całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, w szczególności udziału w wyrównawczych zajęciach edukacyjnych i innych przedsięwzięciach realizowanych przez szkołę, także udziału w pozaszkolnych zajęciach edukacyjnych np. sportowych, artystycznych, nauce języków obcych itp.,

2) pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w szczególności zakup podręczników i innych pomocy naukowych itp.,

3) zwrocie kosztów zakupu:

a) podręczników, lektur, słowników, encyklopedii, atlasów, materiałów szkolnych i papierniczych,

b) stroju sportowego i dresu / bluzy i spodni sportowych/ 1 raz na półrocze/,

c) obuwia sportowego /nie częściej niż 2 razy na półrocze/,

d) artykułów sportowych zgodnie z potrzebami i zainteresowaniami ucznia,

e) plecaka lub tornistra,

f) komputera z oprogramowaniem, monitora, drukarki i skanera, komputerowych programów edukacyjnych oraz innych urządzeń komputerowych wykorzystywanych do nauki, kosztów ich naprawy oraz abonamentu na Internet,

g) okularów korygujących wzrok,

h) biurka, fotela lub krzesła do biurka, lampki

4) pokrycia kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych;

5) świadczenia pieniężnego, jeżeli organ przyznający uzna, że żadna z wyżej wymienionych form nie jest celowa i nie ma uzasadnienia.

2. Stypendium szkolne może być udzielone w jednej lub kilku formach jednocześnie.

§ 10. 1. Zasiłek szkolny może być przyznany w formie:

1) świadczenia pieniężnego na pokrycie wydatków związanych z procesem edukacyjnym,

2) pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym.

2. Zasiłek szkolny może być przyznany raz lub kilka razy w roku, niezależnie od otrzymywanego stypendium.

Rozdział 4.
Sposób ustalania wysokości stypendium szkolnego i zasiłku szkolnego oraz formy płatności pomocy materialnej o charakterze socjalnym.

§ 11. 1. Wysokość pomocy materialnej o charakterze socjalnym zależy od sytuacji materialnej uczniów i ich rodzin, a także występujących w rodzinie okoliczności tj.: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

2. Maksymalna wysokość stypendium szkolnego nie może przekraczać miesięcznie kwoty stanowiącej dwu-krotność kwoty, o której mowa w art.6 ust.6 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. Nr 228, poz. 2255 z późn. zm.).

3. Stypendium szkolne miesięcznie nie może być niższe niż 80 % kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt.2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. Nr 228, poz. 2255 z późn. zm.).

4. Wysokość zasiłku szkolnego nie może przekroczyć jednorazowo kwoty stanowiącej pięciokrotność kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych.

5. Wójt ustala wysokość pomocy materialnej w granicach określonych w ust. 2 i 3 w każdej sprawie indywidualnie, kierując się: sytuacją dochodową ucznia i jego rodziny, ustaloną zgodnie z § 5 i innymi okolicznościami wymienionymi w § 12 ust.1.

6. Przy ustalaniu propozycji wysokości zasiłku szkolnego Wójt kieruje się indywidualną oceną skutków zdarzenia losowego, uzasadniającego złożenie wniosku.

§ 12. 1. Stypendium szkolne jest przyznawane na okres nie dłuższy niż:

1) dla uczniów od września do czerwca w danym roku szkolnym,

2) słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych - od października do czerwca.

2. Stypendium szkolne może być realizowane w okresach innych niż miesięczne lub jednorazowo, z tym, że wartość stypendium szkolnego w danym roku szkolnym nie może przekroczyć łącznie dziesięciokrotności miesięcznego stypendium szkolnego w pełnej wysokości, a w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych - dziesięciokrotności miesięcznego stypendium szkolnego w pełnej wysokości.

§ 13. 1. Stypendium socjalne przyznane w formie, o której mowa w § 9 ust. 1 pkt. 2, realizowane jest poprzez dostarczenie za pośrednictwem szkół uczniom książek i pomocy naukowych, które zostały zgłoszone przez uczniów i zaakceptowane przez szkoły.

2. Pomoc materialna o charakterze socjalnym przyznawana w formie świadczenia pieniężnego realizowana będzie przez przekazanie wnioskodawcy środków pieniężnych po wcześniejszym udokumentowaniu poniesionych wydatków na cele edukacyjne rachunkami, fakturami bądź innymi dowodami w formie wypłaty gotówkowej w kasie Banku PKO BP S.A. Białystok delegatura Czeremcha lub przelewu na wskazany rachunek bankowy.

§ 14. Wójt przyznaje lub odmawia przyznania stypendium szkolnego lub zasiłku szkolnego w drodze decyzji administracyjnej.

§ 15. Przyznanie i wypłata pomocy materialnej o charakterze edukacyjnym następuje po otrzymaniu przez Gminę Czeremcha dotacji na ten cel, o której mowa w art. 90r ust.1 ustawy o systemie oświaty.

Rozdział 5.
Postanowienia końcowe

§ 16. 1. Uczeń traci prawo do otrzymywania stypendium, jeżeli:

1) nie realizuje obowiązku szkolnego,

2) został skreślony z listy uczniów,

3) ustały przyczyny, które stanowiły podstawę przyznania stypendium.

2. Uczeń otrzymujący stypendium szkolne, a w przypadku ucznia niepełnoletniego jego rodzice lub prawni opiekunowie oraz dyrektor szkoły są zobowiązani zawiadomić w terminie 7 dni organ przyznający stypendium o ustaniu przyczyn, które stanowiły podstawę przyznania stypendium szkolnego.

3. Stypendium szkolne wstrzymuje się lub cofa w przypadku ustania przyczyn, określonych w §16 ust. 1.

Przewodnicząca Rady


mgr Nadzieja Sulima

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Łukasz Warchoł

Prawnik, ekspert w dziedzinie postępowania egzekucyjnego.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »