| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVI/134/12 Rady Gminy Brańsk

z dnia 28 grudnia 2012r.

w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz.1759; z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010r. Nr 28, poz.142, Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz.230, Nr 106, poz. 675; z 2011r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz.679, Nr 134, poz.777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz.1281; z 2012r. poz. 567) oraz art. 6 l ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391 i 951), Rada Gminy Brańsk uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się terminy, częstotliwość i tryb uiszczania na rzecz Gminy Brańsk opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na zamieszkałych nieruchomościach z terenu administracyjnego Gminy Brańsk.

§ 2. 1. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciele (rozumie się przez to także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością) zamieszkałychnieruchomości uiszczają na rzecz Gminy Brańsk raz na kwartał, w terminach:

a) za I kwartał - do 30 marca danego roku;

b) za II kwartał - do 30 czerwca danego roku;

c) za III kwartał - do 30 września danego roku;

d) za IV kwartał - do 30 listopada danego roku.

2. Termin wniesienia pierwszej opłaty, o której mowa w § 2 pkt. 1, upływa w dniu 30 września 2013 roku i obejmuje okres od dnia 1 lipca 2013 roku do dnia 30 września 2013 roku.

3. W przypadku powstania lub zmiany obowiązku wnoszenia opłat w trakcie kwartału opłata powinna być wniesiona w wysokości proporcjonalnej do końca kwartału uwzględniającej cały miesiąc , w którym powstała lub uległ zmianie obowiązek.

§ 3. Opłatę o której mowa w § 2 uiszcza się bez wezwania, przelewem lub gotówką na rachunek bankowy Gminy Brańsk - BS Brańsk 81 806300010010010001010001, lub gotówką w kasie Urzędu Gminy Brańsk ul. Rynek 8, pokój nr 2.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Brańsk.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego, z mocą obowiązywania od 1 lipca 2013 r.

Przewodniczący Rady Gminy


Feliks Aleksander Wróblewski

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Urszula Wójcik

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »