| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIX/118/12 Rady Gminy Nowe Piekuty

z dnia 19 grudnia 2012r.

w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązującej na terenie Gminy Nowe Piekuty

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 106, poz. 675, Nr 40, poz. 230; z 2011 r. Nr 117, poz. 679, Nr 21, poz. 113, Nr 217, poz. 1281, Nr 149, poz. 887; Dz. U. z 2012 r. poz. 567) art. 6n ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jedn. Dz.U. z 2012 r., poz. 391), uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

2. W celu weryfikacji danych zawartych w deklaracji o której mowa §1 ust. 1, właściciele nieruchomości mogą zostać zobowiązani do dostarczenia do Urzędu Gminy następujących dokumentów:

1) oświadczenia o faktycznym zamieszkiwaniu bądź niezamieszkiwaniu danej osoby,

2) zaświadczenia ze szkoły/uczelni (ksero ważnej legitymacji lub indeksu),

3) dokumentów potwierdzających zamieszkanie na terenie innej gminy, kraju lub w innym niż miejsce zameldowania na terenie Gminy Nowe Piekuty.

§ 2. Deklarację o której mowa w §1, właściciele nieruchomości zobowiązani są złożyć w Urzędzie Gminy Nowe Piekuty, ul. Główna 8 18-212 Nowe Piekuty, w następujących terminach:

1) do 31 marca 2013 r. - dla pierwszej deklaracji,

2) w ciągu 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub w ciągu 14 dni od zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Nowe Piekuty.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dni jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Andrzej Radziszewski


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIX/118/12
Rady Gminy Nowe Piekuty
z dnia 19 grudnia 2012 r.

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

WFY Group

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »