Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-II.4131.5.2013.JŁ Wojewody Podlaskiego

z dnia 29 stycznia 2013r.

stwierdzające nieważność części uchwały Nr XX/129/12 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lipsk

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458,
z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675 oraz z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz.1281, z 2012 r., poz.567)

stwierdzam nieważność

§ 4 ust. 1 w części: "oraz kosić trawę i chwasty" uchwały Nr XX/129/12 Rady Miejskiej
w Lipsku z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku
na terenie Gminy Lipsk.

U Z A S A D N I E N I E

W dniu 28 grudnia 2012 r. Rada Miasta Lipsk podjęła uchwałę Nr XX/129/12 w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lipsk, która dnia 7 stycznia 2013 r.wpłynęła do organu nadzoru.

Przeprowadzona analiza wykazała, iż zapis § 4 ust. 1 w części: "oraz kosić trawę i chwasty" przedmiotowej uchwały został podjęty z istotnym naruszeniem prawa, w związku z powyższym w dniu 23 stycznia 2013 r. wszczęte zostało postępowanie nadzorcze w sprawie stwierdzenia , w części, jego nieważności.

Rada Miasta w Lipsku w § 4 ust. 1niniejszej uchwały postanowiła nałożyć na właścicieli nieruchomości obowiązek koszenia trawy i chwastów.

W ocenie organu nadzoru, regulacja ustanawiająca wobec właścicieli przedmiotowy obowiązek stanowi przekroczenie upoważnienia ustawowego zawartego w art. 4 ust. 2 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r., poz. 391), które upoważnia radę gminy do regulacji szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie gminy dotyczących uprzątania błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z części nieruchomości służących do użytku publicznego. Ponadto
art. 5 ust. 1 ww. ustawy, stanowiący rozwinięcie art. 4 ust. 2 pkt 1, nie zawiera w swojej dyspozycji możliwości rozciągnięcia zakresu pojęciowego utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości na czynności takie jak koszenie trawy i chwastów. Zapisy przedmiotowej ustawy pozwalają natomiast na uregulowanie sposobu pozbywania się odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, co oznacza że w regulaminie rada może uregulować kwestie pozbywania się już ściętej trawy czy chwastów stanowiących taki odpad.

Stanowisko organu nadzoru potwierdza także orzecznictwo. W wyroku z dnia 12 października 2007 r. (II SA/Wr 310/07) Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu, stwierdza m.in.: "(…) w ramach powyższego upoważnienia ustawowego (art. 4 ustawy) gmina nie mogła ustanowić wobec właścicieli nieruchomości wymogu (…) wykaszania chwastów i trawy (…)."

Mając powyższe na uwadze zważyć należy, iż zadaniem organu stanowiącego jest
uchwalenie w ramach przedmiotowego aktu prawa miejscowego m.in. wymagań, dotyczących utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości, lecz wyłącznie w zakresie wynikającym z katalogu określonego w art. 4 ust. 2 pkt 1-8 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Jest to katalog zamknięty, a mając na uwadze obowiązujący w prawie administracyjnym zakaz stosowania tzw. interpretatio extensiva czyli wykładni rozszerzającej zapisów kompetencyjnych ustawy oraz domniemania kompetencji, rada nie może zamieścić w regulaminie zapisów uchylanych niniejszym rozstrzygnięciem. Nakładanie bowiem na właścicieli nieruchomości obowiązków wykraczających poza delegację ustawową wkracza w sferę praw i wolności obywatelskich zastrzeżoną dla aktów wyższego rzędu. Wszelkie odstępstwa od katalogu zawartego w ww. przepisie stanowią istotne naruszenie przepisów prawa.

Biorąc powyższe pod uwagę, orzeczono jak w sentencji.

Na niniejsze rozstrzygnięcie służy Gminie prawo wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku, za pośrednictwem Wojewody Podlaskiego, w terminie 30 dni od daty jego doręczenia.

Otrzymuje:

Rada Miejska w Lipsku

z up. Wojewody Podlaskiego
Dyrektor Wydziału Nadzoru i Kontroli


Lidia Stupak

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-01-30
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe