Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr 164/XXI/13 Rady Gminy Zambrów

z dnia 25 stycznia 2013r.

w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Zambrów

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391), po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Zambrowie, Rada Gminy Zambrów uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Zambrów, stanowiący załącznik do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zambrów.

§ 3. Traci moc uchwała Nr 146/XIX/12 Rady Gminy Zambrów z dnia 13 grudnia 2012 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Zambrów.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.


Załącznik do Uchwały Nr 164/XXI/13
Rady Gminy Zambrów
z dnia 25 stycznia 2013 r.

REGULAMIN UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU NA TERENIE GMINY ZAMBRÓW

Rozdział 1.
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1. Określa się szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Zambrów, w szczególności dotyczące:

1. Wymagań w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości obejmujących:

1) prowadzenie selektywnego zbierania i odbierania następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru i tektury, metalu, tworzywa sztucznego, szkła i opakowań wielomateriałowych,

2) prowadzenie selektywnego zbierania i odbierania odpadów komunalnych ulegających biodegradacji w tym odpadów opakowaniowych ulegających biodegradacji, a także odpadów zielonych z ogrodów i parków,

3) prowadzenie selektywnego zbierania i odbierania powstających w gospodarstwach domowych: przeterminowanych leków i chemikaliów (farby, rozpuszczalniki, oleje odpadowe itd.), zużytych baterii i akumulatorów, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, mebli i innych odpadów wielkogabarytowych, odpadów budowlano-remontowych i rozbiórkowych, zużytych opon, tekstyliów oraz powstających w rodzinnych gospodarstwach rolnych opakowań po środkach ochrony roślin,

4) uprzątanie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z części nieruchomości służących do użytku publicznego,

5) mycie i naprawy pojazdów samochodowych poza myjniami i warsztatami naprawczymi.

2. Rodzaju i minimalnej pojemności pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych, warunków rozmieszczania tych pojemników i ich utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym, przy uwzględnieniu średniej ilości odpadów komunalnych wytwarzanych przez mieszkańców.

3. Częstotliwości i sposobu pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego.

4. Innych wymagań wynikających z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami.

5. Obowiązków osób utrzymujących zwierzęta domowe, mających na celu ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku.

6. Wymagań utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej, w tym także zakazu ich utrzymywania na określonych obszarach lub w poszczególnych nieruchomościach.

7. Wyznaczania obszarów podlegających obowiązkowej deratyzacji i terminów jej przeprowadzania.

§ 2. Ilekroć w regulaminie jest mowa o:

1. ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391, poz. 951),

2. nieruchomości - należy przez to rozumieć, zgodnie z art. 46 § 1 Kodeksu cywilnego:

a) nieruchomości gruntowe (zabudowane lub niezabudowane), które ze względu na przeznaczenie gospodarcze dzielą się na:

- nieruchomości rolne,

- nieruchomości leśne,

- inne nieruchomości zabudowane lub przeznaczone pod zabudowę,

b) nieruchomości budynkowe,

c) nieruchomości lokalowe (lokale mieszkalne i lokale użytkowe).

3. właścicielach nieruchomości - należy przez to rozumieć także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych, oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomościami mającymi obowiązek realizować obowiązki w zakresie utrzymania czystości i porządku, przy czym:

a) na terenie budowy wykonywanie obowiązków właściciela nieruchomości należy do wykonawcy robót budowlanych,

b) na terenie przystanków komunikacyjnych obowiązki uprzątnięcia i pozbycia się błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń, należą do przedsiębiorców użytkujących tereny służące komunikacji publicznej,

c) na drogach publicznych obowiązki utrzymania czystości i porządku (w tym zbieranie i pozbywanie się odpadów zgromadzonych w urządzeniach do tego przeznaczonych oraz utrzymanie tych urządzeń w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym, pozbywanie się błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń uprzątniętych z chodników przez właścicieli nieruchomości przyległych do drogi publicznej, uprzątnięcie i pozbycie się błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników, jeżeli zarząd drogi pobiera opłaty z tytułu postoju lub parkowania pojazdów na takim chodniku) należą do zarządu drogi,

d) na terenach pozostałych obowiązki utrzymania czystości i porządku należą do gminy, do obowiązków gminy należy także uprzątnięcie i pozbycie się błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników, jeżeli gmina pobiera opłaty z tytułu postoju lub parkowania pojazdów samochodowych na takim chodniku oraz zbieranie i pozbycie się odpadków zgromadzonych w urządzeniach do tego przeznaczonych umieszczonych na tym chodniku i utrzymanie tych urządzeń w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym,

4. posiadający lokal - jest to użytkownik, zastawnik, najemca, dzierżawca lokalu w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny,

5. korzystający z lokalu - posiadający tytuł prawny do lokalu lub korzystający z lokalu o nieuregulowanym stanie prawnym zgodnie z definicją zapisaną w ustawie z dnia 7 czerwca 2001 o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, w niniejszym Regulaminie termin utożsamiony z terminem dysponujący lokalem,

6. dysponujący lokalem - właściciel, lokator lub posiadający w rozumieniu definicji podanych wyżej,

7. budynek mieszkalny jednorodzinny - to zgodnie z treścią art. 3 pkt 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane - budynek wolno stojący albo budynek w zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej, służący zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowiący konstrukcyjnie samodzielną całość, w którym dopuszcza się wydzielenie nie więcej niż dwóch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu użytkowego o powierzchni całkowitej nieprzekraczającej 30 proc. powierzchni całkowitej budynku,

8. budynek zamieszkania zbiorowego - to zgodnie z zapisami § 3 pkt 5 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie - budynek przeznaczony do okresowego pobytu ludzi, w szczególności hotel, motel, pensjonat, dom wypoczynkowy, dom wycieczkowy, schronisko młodzieżowe, schronisko, internat, dom studencki, budynek koszarowy, budynek zakwaterowania na terenie zakładu karnego, aresztu śledczego, zakładu poprawczego, schroniska dla nieletnich, a także budynek do stałego pobytu ludzi, w szczególności dom dziecka, dom rencistów i dom zakonny,

9. zabudowa jednorodzinna - to zgodnie z zapisami § 3 pkt 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie - budynek mieszkalny jednorodzinny lub zespół takich budynków wraz z budynkami garażowymi i gospodarczymi,

10. zabudowa wielorodzinna - zabudowa, na którą składają się budynki wielorodzinne, a więc takie które nie spełniają definicji budynku jednorodzinnego zapisanej w § 3 pkt 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie,

11. zabudowa zagrodowa - to zgodnie z zapisami § 3 pkt 3 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie - budynki mieszkalne, gospodarcze i inwentarskie w rodzinnych gospodarstwach rolnych, hodowlanych lub ogrodniczych oraz w gospodarstwach leśnych, w tym w Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe,

12. budynek użyteczności publicznej - to zgodnie z zapisami § 3 pkt 6 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie - budynek przeznaczony dla administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, kultu religijnego, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, opieki zdrowotnej, opieki społecznej i socjalnej, obsługi bankowej, handlu, gastronomii, usług, turystyki, sportu, obsługi pasażerów w transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym lub wodnym, poczty lub telekomunikacji oraz inny ogólnodostępny budynek przeznaczony do wykonywania podobnych funkcji; za budynek użyteczności publicznej uznaje się także budynek biurowy i socjalny,

13. stawkach opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi - należy przez to rozumieć stawki ustalone uchwałą Rady Gminy Zambrów na podstawie upoważnienia zawartego w art. 6k ust. 1 ustawy,

14. zniżkach w opłatach - należy przez to rozumieć, zgodnie z treścią art. 6 ust 4 ustawy , zniżki w stosunku do opłaty za gospodarowanie zmieszanymi odpadami komunalnymi, udzielane właścicielom nieruchomości prowadzącym selektywną zbiórkę odpadów,

15. punkty selektywnego zbierania - należy to rozumieć w znaczeniu art. 3 ust. 2 pkt 6 ustawy, z tym że punkty takie mogą być stacjonarne i mobilne (punktem mobilnym jest także samochód, odbierające wyselekcjonowane odpady sprzed domów),

16. odpadach komunalnych - należy przez to rozumieć odpady powstające w gospodarstwach domowych, a także odpady nie zawierające odpadów niebezpiecznych pochodzące od innych wytwórców odpadów, które ze względu na swój charakter lub skład są podobne do odpadów powstających w gospodarstwach domowych; zgodnie z zapisem art. 3, ust. 3 pkt 4 ustawy o odpadach,

17. odpadach wielkogabarytowych - należy przez to rozumieć jeden ze strumieni odpadów komunalnych wymienionych w KPGO, charakteryzujący się tym, że jego składniki, ze względu na swoje rozmiary i masę, nie mogą być umieszczone w typowych pojemnikach przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych; do odpadów wielkogabarytowych nie zalicza się wszelkiego rodzaju odpadów z budów i remontów oraz odpadów, których waga jednostkowa przekracza 50 kg,

18. odpadach ulegających biodegradacji - należy przez to rozumieć odpady kuchenne, odpady zielone, papier i makulaturę nie opakowaniowe, opakowania z papieru i tektury, tekstylia oraz części z drewna, odpadów wielkogabarytowych i budowlanych, wymienione w KPGO pośród 18 strumieni składających się na odpady komunalne; zgodnie z treścią art.3 ust. 3 pkt. 7 ustawy o odpadach,

19. odpadach zielonych - należy przez to rozumieć frakcję odpadów roślinnych ulegających biodegradacji, powstających m. in. w wyniku pielęgnacji i uprawy ogrodów, parków i terenów zielonych; zgodnie z treścią art. 3 ust. 3 pkt 8b ustawy o odpadach,

20. odpadach opakowaniowych - należy przez to rozumieć opakowania z papieru i tektury, opakowania wielomateriałowe, opakowania z tworzyw sztucznych, opakowania ze szkła, opakowania z blachy stalowej i opakowania z aluminium, wymienione w KPGO pośród 18 strumieni składających się na odpady komunalne, zgodnie z treścią art. 3 ust. 3 ustawy o opakowaniach i odpadach opakowaniowych,

21. odpadach budowlano-remontowych i rozbiórkowych - rozumie się przez to frakcję odpadów pochodzących z remontów, budów i rozbiórek, na które nie trzeba uzyskać pozwoleń na budowę lub których nie trzeba zgłaszać do administracji budowlano - architektonicznej,

22. odpadach niebezpiecznych - należy rozumieć zgodnie z treścią art. 3 ust. 2 ustawy o odpadach w odniesieniu do frakcji składających się na odpady komunalne, a więc np.: baterie, akumulatory, świetlówki, resztki farb, lakierów, rozpuszczalników, środków do impregnacji drewna, olejów mineralnych i syntetycznych, benzyn, leków, opakowania po środkach ochrony roślin nawozach, opakowania po aerozolach, zużyte opatrunki pochodzące z domu,

23. nieczystościach ciekłych - należy to rozumieć ścieki gromadzone przejściowo w zbiornikach bezodpływowych,

24. zbiornikach bezodpływowych - należy to rozumieć instalacje i urządzenia przeznaczone do gromadzenia nieczystości ciekłych w miejscu ich powstania,

25. stacjach zlewnych- należy to rozumieć, instalacje i urządzenia zlokalizowane przy kolektorach sieci kanalizacyjnej służące do przyjmowania nieczystości ciekłych dowożonych pojazdami asenizacyjnymi z miejsc gromadzenia,

26. punkcie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych - należy przez to rozumieć, zlokalizowany na terenie gminy specjalnie w tym celu przygotowany i wyposażony obiekt, czynny codziennie w określonych godzinach, w których mieszkańcy mogą przekazywać podmiotowi uprawnionemu, wyselekcjonowane odpady; punktem selektywnej zbiórki odpadów komunalnych jest także pojemnik na odpady selektywne typu "dzwon",

27. harmonogramie - należy przez to rozumieć harmonogram odbioru odpadów komunalnych na terenie Gminy Zambrów, uwzględniający zapisy Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Zambrów dotyczące minimalnej częstotliwości odbioru odpadów,

28. przedsiębiorcach - podmiot realizujący zadania w zakresie odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz prowadzący działalność w zakresie wymienionym w art. 7 ustawy,

29. chowie zwierząt - rozumie się przez to wszelkie formy posiadania zwierząt gospodarskich bez względu na tytuł prawny oraz sposób ich utrzymywania i użytkowania,

30. zwierzętach domowych - należy rozumieć zgodnie z treścią art. 4 ust. 17 ustawy o ochronie zwierząt, każde zwierzę utrzymywane lub przeznaczone do utrzymywania przez człowieka, w szczególności w jego otoczeniu domowym, dla osobistej przyjemności i dla towarzystwa,

31. zwierzętach gospodarskich - należy przez to rozumieć zwierzęta utrzymywane w celach hodowlanych i produkcyjnych, zgodnie z treścią art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 29 czerwca 2007 r. o hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich,

32. zwierzętach bezdomnych - należy przez to rozumieć zwierzęta domowe lub gospodarskie, które uciekły, zabłąkały się lub zostały porzucone przez człowieka, a nie ma możliwości ustalenia ich właściciela lub innej osoby, pod której opieką trwale pozostawały,

33. poziomie redukcji masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania (dalej - redukcja) - należy rozumieć, zgodnie z zapisem art. 3c ustawy, obowiązek ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania:

1) do dnia 16 lipca 2013 r. - do nie więcej niż 50% wagowo całkowitej masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania,

2) do dnia 16 lipca 2020 r. - do nie więcej niż 35% wagowo całkowitej masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania

- w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r.

34. poziomie recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku (dalej - odzysk) - należy rozumieć zgodnie z art. 3b ustawy 1., obowiązek osiągnięcia do dnia 31 grudnia 2020 r.:

1) poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła w wysokości co najmniej 50% wagowo,

2) poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych w wysokości co najmniej 70% wagowo,

35. Regulaminie - rozumie się przez to niniejszy "Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Zambrów".

36. Sezon letni - obejmuje okres od 01 maja do 15 września.

37. Sezon zimowy - obejmuje okres 16 września do 30 kwietnia.

Rozdział 2.
WYMAGANIA W ZAKRESIE UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU
NA TERENIE NIERUCHOMOŚCI

§ 3. Właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku na terenie nieruchomości poprzez:

1) wyposażenie nieruchomości w pojemniki do zbierania odpadów komunalnych oraz utrzymywanie ich w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym,

2) oddzielne gromadzenie nieczystości ciekłych w postaci ścieków bytowych oraz gnojówki i gnojowicy, w przypadku prowadzenia działalności rolniczo - hodowlanej, którą należy wykorzystywać zgodnie z zapisami ustawy z dnia 10 lipca 2007 r. o nawozach i nawożeniu,

3) uprzątanie i zbieranie odpadów z nieruchomości,

4) prowadzenie selektywnego zbierania odpadów w sposób opisany w niniejszym Regulaminie,

5) zbieranie odpadów w sposób opisany w niniejszym Regulaminie,

6) przekazywanie odpadów zebranych selektywnie i pozostałych zmieszanych przedsiębiorcy w terminach wyznaczonych harmonogramem,

7) zagwarantowanie dojazdu do pojemników na odpady,

8) uprzątanie niezwłocznie po opadach: błota, śniegu, lodu z powierzchni chodników (od granicy nieruchomości do krawędzi chodnika), przy czym za taki chodnik uznaje się wydzieloną część drogi publicznej służącej dla ruchu pieszego położoną bezpośrednio przy granicy nieruchomości a także nieruchomości, w tym z podwórzy, przejść, bram, itp. oraz posypanie piaskiem chodnika; uprzątnięte błoto, śnieg, lód należy złożyć na skraju chodnika, tak by mogły je sprzątnąć służby utrzymujące w stanie czystości jezdnię; właściciel nieruchomości nie jest obowiązany do uprzątnięcia chodnika, na którym jest dopuszczalny płatny postój lub parkowanie samochodów; piasek użyty do tych celów należy usunąć z chodnika niezwłocznie po ustaniu przyczyn jego zastosowania,

9) uprzątanie piasku z chodnika w sposób jak wyżej,

10) likwidowanie śliskości na drogach publicznych, ulicach, placach w okresie mrozów i opadów śnieżnych, przy użyciu piasku zmieszanego ze środkami chemicznymi nie działającymi szkodliwie na tereny zieleni oraz drzewa, zgodnie z wymogami rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 27 października 2005 r. w sprawie rodzajów i warunków stosowania środków, jakie mogą być używane na drogach publicznych ulicach i placach,

11) usuwanie ze ścian budynków, ogrodzeń i innych obiektów, ogłoszeń, plakatów, napisów, rysunków itp., umieszczonych tam bez zachowania trybu przewidzianego przepisami prawa miejscowego,

12) niezwłoczne usuwanie z terenu nieruchomości materiału rozbiórkowego i resztek materiałów budowlanych, powstałych w wyniku budów i remontów,

13) mycie pojazdów samochodowych poza myjniami wyłącznie w miejscach dozwolonych, a więc:

- na terenie nieruchomości nie służącej do użytku publicznego tylko pod warunkiem, że powstające ścieki odprowadzane są do kanalizacji sanitarnej lub gromadzone w szczelnych zbiornikach bezodpływowych, w szczególności ścieki takie nie mogą być odprowadzane bezpośrednio do zbiorników wodnych lub do ziemi,

- na terenach służących do użytku publicznego tylko w miejscach do tego przygotowanych i specjalnie oznaczonych,

14) stosowanie oraz gromadzenie obornika i płynnych odchodów zwierzęcych na terenie gospodarstwa rolnego w miejscach spełniających wymogi przepisów ustawy z dnia 26 lipca 2000 r. o nawozach i nawożeniu (Dz. U. z 2000 r. Nr 81, poz. 991 z późn. zm.), czyli na podłożu utwardzonym i uszczelnionym w zbiornikach na odchody o pojemności umożliwiającej przechowywanie ich przez wymagany przepisami okres,

15) umieszczanie plakatów, reklam, ogłoszeń, nekrologów na urządzeniach do tego celu przeznaczonych,

16) postępowanie z odpadami innymi niż komunalne, powstającymi na terenie nieruchomości w wyniku prowadzenia działalności gospodarczej zgodnie z zasadami przewidzianymi w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2001 r. Nr 62, poz. 628 z późn. zm.).

§ 4. Na terenie Gminy Zambrów biorąc pod uwagę zasady utrzymania czystości porządku, zabrania się:

1) parkowania pojazdów mechanicznych na drogach publicznych i placach, poza miejscami dozwolonymi,

2) spalania odpadów na powierzchni ziemi oraz w instalacjach grzewczych budynków, a także w pojemnikach; dopuszcza się spalanie odpadów z drewna (trociny, wióry, ścinki), a także korek i korę oraz papier i tekturę, niezawierające substancji niebezpiecznych, impregnatów, folii itp. o ile nie jest to sprzeczne z zasadami współżycia społecznego,

3) wyrzucania odpadów komunalnych pochodzących z gospodarstw domowych, sklepów, punktów gastronomicznych i usługowych oraz innych nieruchomości, do koszy ulicznych oraz pojemników innych właścicieli,

4) umieszczania na pniach drzew oraz w ich koronie afiszy, reklam, nekrologów, ogłoszeń itp.;

5) indywidualnego wywożenia i wysypywania odpadów stałych szczególnie w miejsca do tego nieprzeznaczone,

6) wylewania nieczystości ciekłych poza wyznaczonymi do tego celu stacjami zlewnymi,

7) indywidualnego opróżniania zbiorników bezodpływowych przez właścicieli nieruchomości.

8) zajmowania pasa drogowego (chodniki, pobocza, jezdnie, rowy przydrożne) celem składowania odpadów lub materiałów budowlanych; na zajęcie pasa drogowego wymagana jest zgoda zarządcy drogi i pobierana jest za to opłata zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 1985 r. Nr 14, poz. 60 z późn. zm.),

9) na terenach, na których organizowane są imprezy masowe, zgromadzenia o charakterze publicznym, giełdy i targowiska wprowadza się obowiązek zapewnienia wystarczającej ilości urządzeń do zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny, utrzymywania czystości wokół nich oraz niezwłocznego usuwania urządzeń po zakończeniu oczyszczania terenu, obowiązek ten obciąża organizatora zgromadzenia, zarządcę giełdy lub targowiska,

10) wyposażenia nieruchomości w pojemniki metalowe do zbierania popiołu i żużlu, w których ogrzewanie pomieszczeń odbywa się poprzez spalanie węgla, drewna i innych stałych materiałów energetycznych;

Rozdział 3.
ZASADY OGÓLNE
W ZAKRESIE PROWADZENIA SELEKTYWNEGO ZBIERANIA I ODBIERANIA ODPADÓW

§ 5. Ustala się następujące zasady w zakresie prowadzenia selektywnego zbierania i odbierania odpadów:

1. Właściciel nieruchomości jest zobowiązany do zapewnienia pojemnika na odpady komunalne. Worki do prowadzenia selektywnej zbiórki dostarcza właścicielom nieruchomości przedsiębiorca;

2. Właściciel nieruchomości ma obowiązek umieścić pojemniki w miejscach gromadzenia odpadów komunalnych spełniających wymagania § 22 i § 23 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie ( Dz. U. Nr 75, poz. 690 z późn. zm.), a więc:

1) na działkach budowlanych należy przewidzieć miejsca na pojemniki służące do czasowego gromadzenia odpadów stałych, z uwzględnieniem możliwości ich segregacji,

2) miejsca do gromadzenia odpadów stałych przy budynkach wielorodzinnych powinny być dostępne dla osób niepełnosprawnych,

3) odległość miejsc na pojemniki i kontenery na odpady stałe, o których mowa wyżej, powinna wynosić co najmniej 10 m od okien i drzwi do budynków z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi oraz co najmniej 3 m od granicy z sąsiednią działką, zachowanie odległości od granicy działki nie jest wymagane, jeżeli osłony lub pomieszczenia stykają się z podobnymi urządzeniami na działce sąsiedniej,

4) w zabudowie jednorodzinnej, zagrodowej i rekreacji indywidualnej dopuszcza się zmniejszenie odległości określonych wyżej od okien i drzwi do 3 m, od granicy działki do 2 m, a także sytuowanie zadaszonych osłon lub pomieszczeń na granicy działek, jeżeli stykają się one z podobnymi urządzeniami na działce sąsiedniej bądź też przy linii rozgraniczającej od strony ulicy,

5) odległość miejsc na pojemniki i kontenery na odpady stałe, nie powinna wynosić więcej niż 80 m od najdalszego wejścia do budynku mieszkalnego wielorodzinnego, zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej.

3. Prowadzenie selektywnego zbierania następujących pięciu frakcji odpadów komunalnych: papieru i tektury (w tym opakowania, gazety, czasopisma, itd.), metalu, tworzywa sztucznego, szkła i odpadów opakowaniowych ze szkła, odpadów zielonych.

4. Prowadzenie selektywnego zbierania odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, w tym odpadów opakowaniowych ulegających biodegradacji, a także odpadów zielonych z ogrodów i parków; w zabudowie zagrodowej i jednorodzinnej, właściciele nieruchomości mogą korzystać z przydomowego kompostownika pod warunkiem, że jego wielkość pozwala na co najmniej dwuletni okres przetrzymania w nim kompostowanego materiału przekładanego warstwą gleby i dojrzałego kompostu; pozostali właściciele nieruchomości przekazują przedsiębiorcy odpady ulegające biodegradacji.

5. Właściciel nieruchomości, aby móc prowadzić selektywną zbiórkę odpadów ulegających biodegradacji do własnego kompostownika, ma obowiązek zarejestrować go w Gminie i podpisać zobowiązanie, że będzie realizował obowiązek w sposób zgodny z zasadami oraz wykorzystywał uzyskany materiał dla własnych potrzeb lub przekazywał do wykorzystania przedsiębiorcy.

6. Przeznaczone do selektywnego zebrania opakowania po żywności i inne, które uległy zabrudzeniu, należy przed złożeniem do worka umyć.

7. Z odpadów opakowaniowych posiadających zakrętki należy je odkręcić, można je ponownie nakręcić po zgnieceniu, tak by zachowały zmniejszoną objętość;

8. Opróżnione opakowania należy, jeśli rodzaj materiału na to pozwala, trwale zgnieść przed złożeniem do worka.

9. Selektywnie zebrane odpady przekazywane są przedsiębiorcy w workach.

10. Odpady zebrane selektywnie odbierane są przez przedsiębiorcę z miejsc wcześniej uzgodnionych z przedsiębiorcą zgodnie z dostarczonym harmonogramem;

11. Prowadzenie selektywnego zbierania powstających w gospodarstwach domowych: przeterminowanych leków i chemikaliów (farby, rozpuszczalniki, oleje odpadowe, itd.), zużytych baterii i akumulatorów, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, mebli i innych odpadów wielkogabarytowych, odpadów budowlano-remontowych i rozbiórkowych, zużytych opon, tekstyliów oraz powstających w rodzinnych gospodarstwach rolnych opakowań po środkach ochrony roślin.

12. Wymienione w ust. 11 odpady można przekazywać przedsiębiorcy zgodnie z harmonogramem lub dostarczyć je do gminnego punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.

13. Odpady wielkogabarytowe wystawiane są, tak jak pozostałe selektywnie zbierane, bez umieszczania ich w workach, pozostałe wymienione w ust. 11 należy wkładać do worków bezbarwnych, przezroczystych, tak by możliwa była identyfikacja ich zawartości.

14. Odpady budowlano-remontowe i rozbiórkowe, muszą zostać załadowane do odpowiedniego pojemnika przeznaczonego na tego typu odpady lub dostarczone do gminnego punktu zbiórki odpadów komunalnych;

15. Przedsiębiorca ma obowiązek w ramach zryczałtowanej opłaty odebrać wyłącznie te odpady budowlano-remontowe i rozbiórkowe, które powstały w wyniku prowadzenia drobnych robót nie wymagających pozwolenia na budowę ani zgłoszenia zamiaru prowadzenia robót do starosty.

§ 6. Ustala się następujące zasady odbioru odpadów komunalnych i opróżniania zbiorników bezodpływowych:

1. Opróżnianie zbiorników bezodpływowych odbywa się na podstawie zamówienia właściciela nieruchomości, złożonego do podmiotu uprawnionego, z którym podpisał umowę; zamówienie musi być zrealizowane w okresie 2 dni od złożenia.

2. Częstotliwość opróżniania zbiorników oczyszczalni przydomowych wynika z ich instrukcji eksploatacji.

3. Pojazdy specjalistyczne do odbioru odpadów komunalnych muszą spełniać wymogi opisane w § 3 rozporządzenia w sprawie wymagań technicznych jakie powinien spełniać podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, a ponadto:

1) pojazdy, o których mowa wyżej, winny codziennie wyjeżdżać z bazy czyste,

2) pojazdy do odbierania odpadów zebranych selektywnie powinny być przykryte siatką w taki sposób, aby nie powodowały podczas transportu zanieczyszczenia i zaśmiecenia terenu.

4. Pojazdy asenizacyjne muszą spełniać wymogi jakie winien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

5. Zanieczyszczenia powstające w wyniku załadunku i transportu odpadów komunalnych oraz nieczystości płynnych pracownicy podmiotu uprawnionego mają obowiązek natychmiast usunąć.

§ 7. Właściciel nieruchomości, na której prowadzona jest działalność handlowa, usługowa, gastronomiczna lub inna działalność gospodarcza, zobowiązany jest do:

1. wyposażenia nieruchomości w odpowiednią liczbę pojemników lub kontenerów do gromadzenia odpadów oraz w szczególności w okresie sezonu letniego codziennego ich opróżniania;

2. skutecznym zapobieganiu zanieczyszczaniu terenów przyległych odpadami powstającymi w wyniku funkcjonowania działalności gospodarczej;

3. selektywnego gromadzenia odpadów.

Rozdział 4.
CZĘSTOTLIWOŚĆ POZBYWANIA SIĘ ODPADÓW KOMUNALNYCH

§ 8. Ustala się następującą częstotliwość odbioru odpadów komunalnych z terenu nieruchomości i zamieszkałych przez mieszkańców:

1. Zmieszane odpady komunalne - odbiór - co 2 tygodnie. Pojemność pojemników na opady: 0,12 m3, 0,24 m3, 0,44 m3lub 0,66 m3.

2. Szkło opakowaniowe - odbiór - raz w miesiącu. Szkło zbierane w pojemnikach 0,12 m3lub workach.

3. Papier, tektura - odbiór - raz w miesiącu. Papier, tektura, makulatura zbierane w pojemnikach
0,12 m3lub workach.

4. Metale - odbiór - raz w miesiącu. Metale zbierane w pojemnikach 0,12 m3lub workach.

5. Tworzywa sztuczne - odbiór - raz w miesiącu. Tworzywa sztuczne zbierane w pojemnikach 0,12 m3lub workach.

6. Odpady zielone - odbiór - 8 razy w roku, raz w miesiącu według harmonogramu określonego przez Gminę Zambrów. Dopuszczalne jest odbieranie odpadów zielonych w workach oraz możliwość kompostowania na terenie nieruchomości, jeżeli nie powoduje to uciążliwości dla otoczenia.

7. Worki na odpady zbierane selektywnie przez mieszkańców nieruchomości na swój koszt dostarczy podmiot odbierający odpady komunalne.

8. Odpady wielkogabarytowe odbierane są dwa razy w roku - przed sezonem letnim i przed sezonem zimowym, bądź na bieżąco w gminnym punkcie zbiórki odpadów problematycznych.

9. odpady budowlane i zielone z pielęgnacji ogrodów będą odbierane na indywidualne zgłoszenie;

§ 9. Właściciele nieruchomości, w przypadku gdy okresowo przebywa zwiększona liczba osób (wynajem pokojów itp.) zobowiązani są do wyposażenia nieruchomości w dodatkowe pojemniki na odpady.

Rozdział 5.
RODZAJE I MINIMALNA POJEMNOŚĆ POJEMNIKÓW PRZEZNACZONYCH DO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH NA TERENIE NIERUCHOMOŚCI. WARUNKI ROZMIESZCZANIA POJEMNIKÓW I ICH UTRZYMANIA W ODPOWIEDNIM STANIE SANITARNYM, PORZĄDKOWYM I TECHNICZNYM.

§ 10. Określa się rodzaje i pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania zmieszanych odpadów komunalnych na terenie nieruchomości.

1. Właściciel nieruchomości ma obowiązek wyposażyć nieruchomość w pojemniki na zmieszane odpady komunalne. Worki do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych dostarcza przedsiębiorca odbierający odpady.

2. Przewiduje się następujące pojemniki do zbierania zmieszanych odpadów komunalnych na terenie Gminy Zambrów:

1) kosze uliczne o pojemności od 50 do 70 l,

2) pojemniki na odpady o pojemności 120 l, 240 l, 440 l i 660 l,

3) worki o pojemności 120 l.

3. Odpady komunalne należy gromadzić w pojemnikach lub kontenerach uwzględniającej normę wytwarzania zmieszanych odpadów komunalnych, zgodnie z którą mieszkaniec wytwarza nie mniej niż 20 l odpadów miesięcznie, jednak co najmniej jeden pojemnik 120 l na każdą nieruchomość; odpady segregowane należy gromadzić w workach o pojemności co najmniej 120 l.

§ 11. Określa się rodzaje i pojemność worków przeznaczonych do selektywnego zbierania odpadów przez właścicieli nieruchomości i dysponujących lokalami:

1. Worki i pojemniki muszą spełniać wymagania rozporządzenia w sprawie wymagań technicznych jakie powinien spełniać podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości,

2. pojemność worków winna wynosić do 120 l,

3. Do selektywnego gromadzenia odpadów należy stosować worki o następujących kolorach:

1) NIEBIESKI z przeznaczeniem na makulaturę,

2) CZERWONY z przeznaczeniem na metale,

3) ŻÓŁTY z przeznaczeniem na tworzywa sztuczne,

4) ZIELONY z przeznaczeniem na odpady ulegające biodegradacji,

5) BIAŁY z przeznaczeniem na szkło i opakowania szklane bezbarwne.

4. Przeterminowane leki należy wydzielić ze strumienia odpadów komunalnych i przekazać je do specjalistycznych pojemników znajdujących się w aptekach na terenie Gminy Zambrów.

5. Zużyte baterie i akumulatory należy wydzielić ze strumienia odpadów komunalnych i przekazywać je do specjalistycznych pojemników znajdujących się w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, w urzędach, szkołach i świetlicach.

6. Odpady budowlane należy gromadzić w specjalistycznych pojemnikach lub kontenerach, uniemożliwiających pylenie.

§ 12. Określa się rodzaje pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów na terenach przeznaczonych do użytku publicznego:

1. na chodnikach, przystankach komunikacji publicznej, peronach kolejowych, w parkach:

1) kosze uliczne o pojemności od 40 do 70 l,

2) przed sklepami wielkopowierzchniowymi i szkołami - zestawy pojemników przeznaczone do selektywnej zbiórki opakowań ze szkła, tworzyw sztucznych, metali, papieru i tektury; o pojemności od 440 l do 1100 l, oznakowane opisowo i znakiem graficznym.

§ 13. Ustala się następujące zasady doboru objętości zbiorników bezodpływowych:

- właściciel nieruchomości nie mający możliwości włączenia jej do systemu kanalizacji sanitarnej, zapewnia utrzymanie czystości i porządku na jej terenie przez pobudowanie i dostosowanie wielkości zbiornika bezodpływowego do ilości osób stale lub czasowo przebywających na jej terenie, w taki sposób by jego opróżnianie było konieczne nie częściej niż raz w tygodniu bez dopuszczenia do przepełnienia - przyjmując zużycie wody według wodomierza lub jako równe 3 m3/osobę/miesiąc.

§ 14. Ustala się standardy utrzymania pojemników i miejsc zbierania i gromadzenia odpadów przed ich odebraniem przez przedsiębiorcę w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym:

1. Właściciele nieruchomości mają obowiązek utrzymywać pojemniki w stanie czystości,

2. Pojemnik powinien być szczelny z pokrywą,

3. Pojemniki na odpady powinny być ustawione na w miejscu widocznym, na wyrównanej utwardzonej powierzchni, zabezpieczonej przed zbieraniem się na niej wody i błota,

4. Miejsca gromadzenia odpadów należy utrzymywać w stanie czystości poprzez ich zamiatanie i uprzątanie.

§ 15. Ustala się zasady rozmieszczania pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów i gromadzenia nieczystości płynnych:

1. podczas lokalizowania miejsc gromadzenia odpadów komunalnych należy uwzględniać przepisy rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z późn zm.),

2. Pojemniki należy wystawiać w dniu odbioru, zgodnie z harmonogramem, na chodnik lub ulicę przed wejściem na teren nieruchomości,

3. szczelny zbiornik bezodpływowy nieczystości ciekłych lub oczyszczalnia przydomowa muszą być zlokalizowane w sposób umożliwiający dojazd do nich pojazdu asenizacyjnego przedsiębiorcy w celu ich opróżnienia.

§ 16. Pojemniki do gromadzenia odpadów komunalnych i zbiorniki bezodpływowe muszą być eksploatowane zgodnie z ich przeznaczeniem, z zachowaniem zasad bezpieczeństwa.

§ 17. 1. Zabrania się gromadzenia w pojemnikach na odpady komunalne śniegu, lodu, gruzu, popiołu, żużla, szlamów, substancji toksycznych, żrących, wybuchowych, przeterminowanych leków, zużytych olejów, resztek farb, rozpuszczalników, lakierów i innych odpadów niebezpiecznych oraz odpadów innych pochodzących z działalności gospodarczej.

2. Do przydomowych kompostowników i worków przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów ulegających biodegradacji można wrzucać odpady i odpady zielone, z wyjątkiem pochodzących z pielęgnacji drzew i krzewów.

3. Zabrania się odprowadzania płynnych odchodów zwierzęcych z obornika do zbiorników bezodpływowych, w których gromadzone są nieczystości płynne pochodzenia bytowego.

Rozdział 6.
OBOWIĄZKI OSÓB UTRZYMUJĄCYCH ZWIERZĘTA DOMOWE, MAJĄCYCH NA CELU OCHRONĘ PRZED ZAGROŻENIEM LUB UCIĄŻLIWOŚCIĄ DLA LUDZI

§ 18. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe są zobowiązane do zachowania bezpieczeństwa i środków ostrożności, zapewniających ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do użytku publicznego, ponoszą też pełną odpowiedzialność za zachowanie tych zwierząt.

§ 19. Do obowiązków właścicieli utrzymujących zwierzęta domowe należy:

1. w odniesieniu do psów:

1) na terenie gminy każdego psa należy prowadzić na uwięzi oraz z nałożonym kagańcem,

2. w odniesieniu do wszystkich zwierząt domowych:

1) należy prowadzić stały i skuteczny dozór,

2) zwolnienie zwierząt domowych z uwięzi dopuszczalne jest wyłącznie na terenach zielonych, w sytuacji, gdy właściciel ma możliwość sprawowania kontroli nad ich zachowaniem, nie dotyczy ono psów ras uznanych za agresywne,

3) natychmiastowe usuwanie, przez właścicieli, zanieczyszczeń pozostawionych przez zwierzęta domowe w obiektach i na innych terenach przeznaczonych do użytku publicznego, a w szczególności na chodnikach, jezdniach, placach, parkingach, terenach zielonych, itp.,

4) niedopuszczanie do zakłócania ciszy i spokoju przez zwierzęta domowe.

3. niniejsze postanowienia dotyczą także zwierząt nieudomowionych, utrzymywanych w charakterze zwierząt domowych.

Rozdział 7.
WYMAGANIA ODNOŚNIE UTRZYMYWANIA ZWIERZĄT GOSPODARSKICH
NA TERENACH WYŁĄCZONYCH Z PRODUKCJI ROLNICZEJ

§ 20. 1. Utrzymywanie zwierząt gospodarskich jest zabronione na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej, oznaczonych w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego.

2. Zakaz utrzymywania zwierząt gospodarskich dotyczy także zwartych terenów, zajętych przez budownictwo wielorodzinne, jednorodzinne, ogrody działkowe.

3. Na pozostałych terenach wyłączonych z produkcji rolnej, dopuszcza się utrzymywanie zwierząt gospodarskich pod następującymi warunkami:

1) posiadania budynków gospodarskich przeznaczonych do hodowli zwierząt spełniających wymogi ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z późn. zm.),

2) wszelka uciążliwość hodowli dla środowiska w tym emisje będące jej skutkiem zostaną ograniczone do obszaru nieruchomości, na której jest prowadzona.

4. Prowadzący chów zwierząt gospodarskich na terenach wymienionych w ust. 3, zobowiązani są przestrzegać zapisów § 3 niniejszego Regulaminu, a ponadto:

1) przestrzegać przepisów sanitarno-epidemiologicznych,

2) składować obornik w odległości, co najmniej 10 m od linii rozgraniczającej nieruchomości, na terenie płaskim, tak by odcieki nie mogły przedostawać się na teren sąsiednich nieruchomości,

3) przeprowadzać deratyzację pomieszczeń, w których prowadzona jest hodowla zwierząt, dwa razy do roku wiosną i jesienią, realizowaną przez podmiot uprawniony.

Rozdział 8.
OBSZARY PODLEGAJĄCE OBOWIĄZKOWEJ DERATYZACJI
ORAZ TERMINY JEJ PRZEPROWADZANIA

§ 21. Właściciele nieruchomości zabudowanych budynkami wielorodzinnymi zobowiązani są do przeprowadzania, co najmniej raz w roku, deratyzacji na terenie nieruchomości. Obowiązek ten, w odniesieniu do właścicieli budynków jednorodzinnych, może być realizowany tylko w miarę potrzeby.

§ 22. W przypadku wystąpienia gryzoni, stwarzającej zagrożenie sanitarne, Wójt Gminy Zambrów określi, w uzgodnieniu z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym, obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji oraz, poprzez zarządzenie, termin jej przeprowadzenia.

§ 23. Koszty przeprowadzenia deratyzacji obciążają właścicieli nieruchomości.

§ 24. W przypadku terenów użyteczności publicznej obowiązek ten spoczywa na Gminie Zambrów.

Rozdział 9.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 25. Upoważnieni przez Wójta Gminy w Zambrów pracownicy oraz jednostki upoważnione do kontroli na mocy odrębnych przepisów, są uprawnieni do wykonywania czynności kontrolnych w zakresie stosowania postanowień Regulaminu. Pracownicy przeprowadzający kontrolę legitymować się będą wobec użytkowników nieruchomości dokumentem upoważniającym do kontroli..

§ 26. Urząd Gminy Zambrów będzie inicjował działania, jak również będzie popierał inicjatywy mieszkańców mające na celu poprawę czystości i porządku oraz należytego stanu sanitarno-higienicznego i estetycznego Gminy.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-01-30
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe