Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXVII/153/12 Rady Miejskiej w Goniądzu

z dnia 28 grudnia 2012r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok

Tekst pierwotny

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit. c,d,e i oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142 , poz. 1591 , z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1586, z 2004 r., Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281) i art. 211 ust.1 , art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157, poz.1240, z 2010 r. Dz. U. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238 , poz. 1578, Nr 257, poz. 1726, z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększyć plan dochodów o kwotę 9 086 zł zgodnie z § 6 do niniejszej uchwały

2. Zwiększyć plan wydatków o kwotę 27 619 zł zgodnie z § 7 do niniejszej uchwały

3. Zmniejszyć plan wydatków o kwotę 18 533 zł zgodnie z § 8 do niniejszej uchwały

§ 2. Plan dochodów budżetu gminy wynosi 19 001 342 zł tego:

- dochody bieżące w wysokości 17 344 725 zł

- dochody majątkowe w wysokości 1 656 617 zł

§ 3. Plan wydatków budżetu gminy wynosi 19 170 266 zł , z tego :

- wydatki bieżące w wysokości 16 768 893 zł

- wydatki majątkowe w wysokości 2 401 373 zł

§ 4. Dochody budżetu Gminy w wysokości 241 951 zł pochodzące z refundacji środków Unii Europejskiej przeznacza się obligatoryjnie na spłatę pożyczek i kredytów na wyprzedzające finansowanie ( w wysokości 241 951 zł ) zaciągniętych w 2011 roku.

§ 5. Deficyt budżetu Gminy w wysokości 410 875 zł zostanie pokryty wolnymi środkami w wysokości 410 875 zł

§ 6. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 9 086 zł

Dział

Rozdział

Paragraf

Kwota

Treść

758

75802

2750
własne

9086

Zwiększenie planu dochodów bieżących o uzupełnienie subwencji ogólnej - środki na uzupełnienie dochodów gmin zgodnie z pismem Ministra Finansów ST3/4822/1/DWX/2012

Razem

9 086

§ 7. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 27 619 zł

Dział

Rozdział

Paragraf

Kwota

Treść

630

63003

4120
4260
własne

30
100

Zwiększenie planu wydatków bieżących na opłacenie składki na FP i opłacenie energii w Miejskim Ośrodku Wypoczynku i Rekreacji w Goniądzu

750

75023

4530
własne

800

Zwiększenie planu wydatków bieżących na opłacenie podatku VAT w urzędzie miejskim

801

80101

4010
4300
4440
4350
Własne

2900
6000
1669
200

Zwiększenie planu wydatków bieżących na wynagrodzenia osobowe, zakup opału, zakup usług pozostałych oraz odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla szkół podstawowych

801

80101

4017
4019
4217
4219
własne

532
91
47
9

Zwiększenie planu wydatków bieżących w związku z realizacją projektu pn." Sukces w edukacji dla każdego- rozwój zainteresowań i uzdolnień uczniów Szkoły Podstawowej w Goniądzu" w ramach programu operacyjnego kapitał ludzki realizowany przez Zespół Szkolno Przedszkolny Szkoły Podstawowej w Goniądzu ( zmiana warunków zatrudnienia pracowników realizujących projekt)

801

80110

4017
4019
4117
4119
4127
4129
własne

118
18
879
197
68
10

Zwiększenie planu wydatków bieżących w związku z realizacją projektu pn." Edukacja - każdy może osiągnąć sukces" w ramach programu operacyjnego kapitał ludzki realizowany przez Zespół Szkolno Przedszkolny Gimnazjum w Goniądzu ( zmiana warunków zatrudnienia pracowników realizujących projekt )

801

80195

4440
własne

314

Zwiększenie planu wydatków bieżących na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów

801

80104

4440
własne

4699

Zwiększenie planu wydatków bieżących na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla przedszkola

801

80110

4440
własne

722

Zwiększenie planu wydatków bieżących na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla gimnazjum

854

85401

4440
własne

128

Zwiększenie planu wydatków bieżących na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla świetlic szkolnych

900

90001

4210
własne

8088

Zwiększenie planu wydatków bieżących w ramach gospodarki ściekowej i ochrony wód

Razem

27 619

§ 8. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 18 533 zł

Dział

Rozdział

Paragraf

Kwota

Treść

801

80101

4177
4179
4247
4249

własne

532
91
47
9

Zmniejszenie planu wydatków bieżących w związku z realizacją projektu pn." Sukces w edukacji dla każdego- rozwój zainteresowań i uzdolnień uczniów Szkoły Podstawowej w Goniądzu" w ramach programu operacyjnego kapitał ludzki realizowany przez Zespół Szkolno Przedszkolny Szkoły Podstawowej w Goniądzu ( zmiana warunków zatrudnienia pracowników realizujących projekt )

801

80110

4177
4179
własne

1065
225

Zmniejszenie planu wydatków bieżących w związku z realizacją projektu pn." Edukacja - każdy może osiągnąć sukces" w ramach programu operacyjnego kapitał ludzki realizowany przez Zespół Szkolno Przedszkolny Gimnazjum w Goniądzu ( zmiana warunków zatrudnienia pracowników realizujących projekt )

801

80103

4440
własne

2733

Zmniejszenie planu wydatków bieżących na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla oddziałów przedszkolnych szkół podstawowych

801

80148

4010
4430
4440
własne

549
5000
194

Zmniejszenie planu wydatków bieżących w ramach stołówek szkolnych i przedszkolnych

900

90001

4010
4440
własne

8000
88

Zmniejszenie planu wydatków bieżących na wynagrodzenia i odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w ramach gospodarki ściekowej i ochrony wód

Razem

18 533

§ 9. Ustala się plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych: dochody 22 920 zł, wydatki 22 920 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 10. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały .

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Goniądza.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Piotr Gabriel Haffke


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVII/153/12
Rady Miejskiej w Goniądzu
z dnia 28 grudnia 2012 r.

Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych na rok 2012

Plan dochodów na 2012r.

Nazwa jednostki

§ 0690

§ 0750

§ 0830

§ 0920

§ 0960

Razem

SP Goniądz

120

6 000

5 000

200

5 000

16 320

SP Downary

0

0

1 000

100

400

1 500

SP Wroceń

0

0

0

0

0

0

SP Klewianka

0

0

0

0

0

0

Rozdz. 80101

120

6 000

6 000

300

5 400

17 820

Gimnazjum

100

0

0

0

3 300

3 400

Przedszkole

0

0

0

0

1 700

1 700

RAZEM

220

6 000

6 000

300

10 400

22 920

Plan wydatków na 2012r.

Nazwa jednostki

§ 4210

§ 4240

§ 4270

§ 4300

Razem

BO

BZ

SP Goniądz

14 050

0

0

2 270

16 320

0

0

SP Downary

1 500

0

0

0

1 500

0

0

SP Wroceń

0

0

0

0

0

0

0

SP Klewianka

0

0

0

0

0

0

0

Rozdz. 80101

15 550

0

0

2 270

17 820

0

0

Gimnazjum

3 400

0

0

0

3 400

0

0

Przedszkole

1 700

0

0

0

1 700

0

0

RAZEM

20 650

0

0

2 270

22 920

0

0

Przewodniczący Rady Miejskiej


Piotr Gabriel Haffke


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVII/153/12
Rady Miejskiej w Goniądzu
z dnia 28 grudnia 2012 r.

Dotacje

Dotacje

Dla jednostek sektora finansów publicznych

Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Lp.

Podmiot dotowany

Celowa

Podmiotowa

Przedmiotowa

Lp.

Nazwa zadania lub podmiot

Celowa

Podmiotowa

Przedmiotowa

1.

Gminny Ośrodek Kultury w Goniądzu

386 000

1.

Dotacja celowa z budżetu na sfinansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom

42 000

2.

Biblioteka Publiczna w Goniadzu

45 000

3.

Miasto Mońki

190 874

Razem

190 874

431 000

Razem

42 000

Przewodniczący Rady Miejskiej


Piotr Gabriel Haffke

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-01-31
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe