Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Zarządzenie nr 0050/283/2012 Burmistrza Supraśla

z dnia 7 grudnia 2012r.

w sprawie zmian do budżetu gminy na 2012 rok

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 257 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) oraz § 13 pkt 3 uchwały Rady Miejskiej Nr XV/125/2012 z dnia 31 stycznia 2012 r. w sprawie budżetu gminy na 2012 rok, zarządzam co następuje:

§ 1. Zmniejsza się plan dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 4.864 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zwiększa i zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 37.370 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) Plan dochodów po zmianach 29.322.047 zł, z tego:

a) bieżące w kwocie 28.476.351 zł,

b) majątkowe w kwocie 845.696 zł,

2) Plan wydatków po zmianach 31.477.483 zł, z tego:

a) bieżące w kwocie 26.473.438 zł,

b) majątkowe w kwocie 5.004.045 zł,

§ 4. Źródłem pokrycia deficytu budżetu gminy w wysokości 2.155.436 zł są przychody pochodzące z:

1) planowanych do zaciągnięcia kredytów w kwocie 1.261.951 zł,

2) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikajacej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 893.485 zł.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Burmistrz Supraśla


Radosław Dobrowolski


Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 0050/283/2012
Burmistrza Supraśla
z dnia 7 grudnia 2012 r.

Zmiany planu dochodów in wydatków budżetowych

infoRgrafika


Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 0050/283/2012
Burmistrza Supraśla
z dnia 7 grudnia 2012 r.

Zmiany planu wydatków budżetowych

infoRgrafika

infoRgrafika

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-01-31
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe