Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XVI/108/12 Rady Gminy Dziadkowice

z dnia 28 grudnia 2012r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2012 rok

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18, ust. 2, pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167 poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 106, poz. 675; z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281; z 2012 r. poz. 567) oraz art. 211, art. 212, art. 216, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240; z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726; z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707) Rada Gminy Dziadkowice uchwala co nastepuje:

§ 1. Zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę 3.080 zł.

Zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 3.080 zł.

Zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie:

1. Dz. 758 Zwiększenia planu dochodów i wydatków budżetu 2012 r. wysokości 3.080 zł dokonano zgodnie z pismem nr ST3/4822/1/DWX/2012 Ministrerstwa Finansów z dnia 20 grudnia 2012 r. Dokonano zwiększenia rezerwy subwencji ogólnej. Ww. kwotę przeznacza się na bieżące utrzymanie dróg gminnych.

§ 4. Budżet po dokonanych zmianach wynosi :

1/ Dochody - 7.542.908 zł

w tym: dochody bieżące - 7.288.808 zł

dochody majątkowe - 254.100 zł.

2/ Wydatki - 7.534.896 zł

w tym: wydatki majątkowe - 1.131.291 zł

wydatki bieżące - 6.403.605 zł.

3/ Nadwyżkę budżetu w wysokości 8.012 zł przeznacza się na spłatę rat zaciągniętych kredytów i pożyczek.

4/ Łączna kwota przychodów wynosi 357.428 zł oraz łączna kwota rozchodów 365.440 zł.

§ 5. Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady


Adam Cwalina


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVI/108/12
Rady Gminy Dziadkowice
z dnia 28 grudnia 2012 r.

Plan dochodów budżetowych na 2012 rok po zmianach.

Rodzaj zadania: Poroz. z JST w złotych

Dział

Rozdział

§

Nazwa

Plan przed zmianą

Zmniejszenie

Zwiększenie

Plan po zmianach
(5+6+7)

1

2

3

4

5

6

7

8

bieżące

bieżące razem

4 800,00

0,00

0,00

4 800,00

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

0,00

0,00

0,00

0,00

majątkowe

majątkowe razem

5 200,00

0,00

0,00

5 200,00

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

0,00

0,00

0,00

0,00

Rodzaj zadania: Własne

Dział

Rozdział

§

Nazwa

Plan przed zmianą

Zmniejszenie

Zwiększenie

Plan po zmianach
(5+6+7)

1

2

3

4

5

6

7

8

bieżące

758

Różne rozliczenia

4 004 832,00

0,00

3 080,00

4 007 912,00

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

0,00

0,00

0,00

0,00

75802

Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

0,00

0,00

3 080,00

3 080,00

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

0,00

0,00

0,00

0,00

2750

Środki na uzupełnienie dochodów gmin

0,00

0,00

3 080,00

3 080,00

bieżące razem

6 012 460,00

0,00

3 080,00

6 015 540,00

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

128 316,00

0,00

0,00

128 316,00

majątkowe

majątkowe razem

248 900,00

0,00

0,00

248 900,00

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

0,00

0,00

0,00

0,00

Rodzaj zadania: Zlecone

Dział

Rozdział

§

Nazwa

Plan przed zmianą

Zmniejszenie

Zwiększenie

Plan po zmianach
(5+6+7)

1

2

3

4

5

6

7

8

bieżące

bieżące razem

1 268 468,00

0,00

0,00

1 268 468,00

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

0,00

0,00

0,00

0,00

Ogółem:

7 539 828,00

0,00

3 080,00

7 542 908,00

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

128 316,00

0,00

0,00

128 316,00

(*kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVI/108/12
Rady Gminy Dziadkowice
z dnia 28 grudnia 2012 r.

Plan wydatków budżetowych na 2012 rok po zmianach.

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dział

Rozdział

§

Plan

Z tego

Wydatki
bieżące

z tego:

Wydatki
majątkowe

z tego:

inwestycje i zakupy inwestycyjne

w tym:

zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.

wydatki
jednostek
budżetowych,

z tego:

dotacje na zadania bieżące

świadczenia na rzecz osób fizycznych;

wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji

obsługa długu

na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,

wynagrodzenia i składki od nich naliczane

wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;

1

2

3

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

Wydatki razem:

przed zmianą

130022

4800

4800

0

4800

0

0

0

0

0

125222

125222

1463

0

zmniejszenie

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

zwiększenie

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

po zmianach

130022

4800

4800

0

4800

0

0

0

0

0

125222

125222

1463

0


Rodzaj zadania: Własne

Dział

Rozdział

§

Plan

Z tego

Wydatki
bieżące

z tego:

Wydatki
majątkowe

z tego:

inwestycje i zakupy inwestycyjne

w tym:

zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.

wydatki
jednostek
budżetowych,

z tego:

dotacje na zadania bieżące

świadczenia na rzecz osób fizycznych;

wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji

obsługa długu

na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,

wynagrodzenia i składki od nich naliczane

wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;

1

2

3

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

600

Transport i łączność

przed zmianą

1072431

155749

132072

800

131272

23677

0

0

0

0

916682

916682

0

0

zmniejszenie

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

zwiększenie

3080

3080

3080

0

3080

0

0

0

0

0

0

0

0

0

po zmianach

1075511

158829

135152

800

134352

23677

0

0

0

0

916682

916682

0

0

60016

Drogi publiczne gminne

przed zmianą

1020872

128872

128872

800

128072

0

0

0

0

0

892000

892000

0

0

zmniejszenie

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

zwiększenie

3080

3080

3080

0

3080

0

0

0

0

0

0

0

0

0

po zmianach

1023952

131952

131952

800

131152

0

0

0

0

0

892000

892000

0

0

4270

Zakup usług remontowych

przed zmianą

94180

94180

94180

0

94180

0

0

0

0

0

0

0

0

0

zmniejszenie

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

zwiększenie

3080

3080

3080

0

3080

0

0

0

0

0

0

0

0

0

po zmianach

97260

97260

97260

0

97260

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Wydatki razem:

przed zmianą

6133326

5127257

4217705

2956170

1261535

152577

462792

144183

0

150000

1006069

1006069

37000

0

zmniejszenie

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

zwiększenie

3080

3080

3080

0

3080

0

0

0

0

0

0

0

0

0

po zmianach

6136406

5130337

4220785

2956170

1264615

152577

462792

144183

0

150000

1006069

1006069

37000

0


Rodzaj zadania: Zlecone

Dział

Rozdział

§

Plan

Z tego

Wydatki
bieżące

z tego:

Wydatki
majątkowe

z tego:

inwestycje i zakupy inwestycyjne

w tym:

zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.

wydatki
jednostek
budżetowych,

z tego:

dotacje na zadania bieżące

świadczenia na rzecz osób fizycznych;

wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji

obsługa długu

na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,

wynagrodzenia i składki od nich naliczane

wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;

1

2

3

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

Wydatki razem:

przed zmianą

1268468

1268468

376331

86957

289374

0

892137

0

0

0

0

0

0

0

zmniejszenie

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

zwiększenie

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

po zmianach

1268468

1268468

376331

86957

289374

0

892137

0

0

0

0

0

0

0

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-01-31
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe