Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Zarządzenie nr 129/2012 Wójta Gminy Sejny

z dnia 31 grudnia 2012r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Sejny na 2012 rok

Tekst pierwotny

Na podstawieart. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych
(Dz. U. Nr 157 poz. 1240 i 1241; z 2010r. Nr 28 poz. 146, Nr 96 poz. 620, Nr 123 poz. 835, Nr 152 poz. 1020, Nr 238 poz. 1578, Nr 257 poz. 1726; z 2011r. Nr 185 poz. 1092 i Nr 201 poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707), Wójt Gminy Sejny zarządza co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu, tj. zwiększa się dochody o kwotę
2 695 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu w tym:

1) zmniejsza się wydatki o kwotę 3 000 zł.,

2) zwiększa się wydatki o kwotę 3 000 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Plan dochodów ogółem: 12 378 772 zł., w tym:

- bieżące w kwocie 10 626 701 zł.

- majątkowe w kwocie 1 752 071 zł.

2. Plan wydatków ogółem: 11 960 077 zł., w tym:

- bieżące w kwocie 9 856 038 zł.

- majątkowe w kwocie 2 104 039 zł.

§ 3. Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie gminy na 2012 rok przedstawia załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Wójt Gminy


Jan Skindzier


Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 129/2012
Wójta Gminy Sejny
z dnia 31 grudnia 2012 r.

ZMIANY W DOCHODACH BUDŻETU GMINY SEJNY NA 2012 ROK

Rodzaj:

Własne

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

758

Różne rozliczenia

3 698 498,00

2 695,00

3 701 193,00

75802

Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

0,00

2 695,00

2 695,00

2750

Środki na uzupełnienie dochodów gmin

0,00

2 695,00

2 695,00

Razem:

10 251 758,00

2 695,00

10 254 453,00

Rodzaj:

Zlecone

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

Razem:

2 124 319,00

0,00

2 124 319,00

OGÓŁEM:

12 376 077,00

2 695,00

12 378 772,00

Wójt Gminy


Jan Skindzier


Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 129/2012
Wójta Gminy Sejny
z dnia 31 grudnia 2012 r.

ZMIANY W WYDATKACH BUDŻETU GMINY SEJNY NA 2012 ROK

Rodzaj:

Własne

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

600

Transport i łączność

636 442,00

0,00

636 442,00

60016

Drogi publiczne gminne

231 342,00

0,00

231 342,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

110 000,00

2 000,00

112 000,00

4300

Zakup usług pozostałych

27 902,00

-900,00

27 002,00

4430

Różne opłaty i składki

11 000,00

-1 100,00

9 900,00

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

727 645,00

0,00

727 645,00

90003

Oczyszczanie miast i wsi

89 510,00

0,00

89 510,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

24 258,00

1 000,00

25 258,00

4300

Zakup usług pozostałych

28 000,00

-1 000,00

27 000,00

Razem:

9 835 758,00

0,00

9 835 758,00

Rodzaj:

Zlecone

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

Razem:

2 124 319,00

0,00

2 124 319,00

OGÓŁEM:

11 960 077,00

0,00

11 960 077,00

Wójt Gminy


Jan Skindzier


Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 129/2012
Wójta Gminy Sejny
z dnia 31 grudnia 2012 r.

OBJAŚNIENIA DO ZMIAN W BUDŻECIE GMINY NA 2012 ROK

1) W załączniku Nr 1:

Zwiększa się dochody własne w dziale 758 Różne rozliczenia w rozdziale 75802 na podstawie pisma Ministra Finansów znak: ST3/4822/1/DWX/2012 z dnia 20 grudnia 2012r. informującego o przyznaniu środków z rezerwy subwencji ogólnej. Powyższe środki przyjmuje się tylko po stronie dochodów, ze względu na wpływ pisma dnia 27 grudnia 2012r. tj. po sesji Rady Gminy.

2) W załączniku Nr 2:

Zmniejsza się wydatki własne w dziale 600 Transport i łączność w rozdziale 60016 w §§ 4300 i 4430 w związku z potrzebą zwiększenia środków w tym samym rozdziale na zakup materiałów i wyposażenia.

Zmniejsza się wydatki własne w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w rozdziale 90003 w § 4300 w związku z potrzebą zwiększenia środków w tym samym rozdziale na zakup materiałów i wyposażenia.

Wójt Gminy


Jan Skindzier

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-01-31
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe