Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Sprawozdanie Starosty Bielskiego

z dnia 28 stycznia 2013r.

z prac Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego w 2012 roku

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 38a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz.U. 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.[1]) ) w celu realizacji zadań Starosty w zakresie zwierzchnictwa nad powiatowymi służbami, inspekcjami i strażami oraz zadań określonych w ustawach w zakresie porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli została utworzona Komisja Bezpieczeństwa i Porządku dla Powiatu Bielskiego. W jej skład wchodzą:

- Sławomir Jerzy Snarski - Starosta Bielski jako Przewodniczący Komisji,

- Piotr Bożko - Wicestarosta Bielski,

- Ryszard Anusiewicz - Sekretarz Powiatu,

- Adam Miron Łęczycki - Przewodniczący Rady Powiatu,

- Jan Bartoszuk - Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej,

- Tomasz Wyszkowski - Naczelnik Wydziału Kryminalnego,

- Andrzej Samusiewicz - Zastępca Naczelnika Wydziału Prewencji,

- Krzysztof Zwoliński - Prokurator Rejonowy w Bielsku Podlaskim,

- Jan Opaliński - Kierownik Referatu ds. Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego.

W 2012 roku Komisja Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego obradowała dwa razy. Tematami pracy komisji w 2012 roku było:

- Ocena stanu zagrożenia pożarowego w powiecie bielskim w 2011 roku,

- Ocena stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie powiatu bielskiego w I półroczu 2012 roku.

Pierwsze posiedzenie odbyło się 23 maja 2012 roku. Tematem posiedzenia była "Ocena stanu zagrożenia pożarowego w powiecie bielskim w 2011 roku ". Referował Pan bryg. Jan Bartoszuk - Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej.

Priorytety działań Państwowej Straży Pożarnej i Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego na terenie powiatu bielskiego na 2011 rok określił Starosta Bielski w dokumencie "Cele i kierunki działania Państwowej Straży Pożarnej Krajowego Systemu Ratowniczo - Gaśniczego (KSRG) na obszarze powiatu bielskiego na 2011 rok".

W roku 2011 działania Państwowej Straży Pożarnej i Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego na obszarze powiatu ukierunkowane były na: doskonaleniu funkcjonowania organizacji podmiotów ratowniczych w ramach KSRG na szczeblu powiatu poprzez organizowanie ćwiczeń podmiotów ratowniczych, modernizacji systemów łączności i informatyki w kontekście warunków organizacyjno-technicznych, zakup sprzętu specjalistycznego dla JRG, doskonalenie kadr na potrzeby PSP oraz innych jednostek ochrony przeciwpożarowej.

W 2011 roku jednostki ochrony przeciwpożarowej powiatu bielskiego uczestniczyły w 547 akcjach ratowniczo-gaśniczych, co w porównaniu do roku 2010 stanowi wzrost ilości zdarzeń o 20 tj. o 4%. Z ogólnej ilości zdarzeń odnotowano 157 pożarów, co stanowi około 29% ogólnej ilości interwencji oraz 382 miejscowe zagrożenia co stanowi 70% ogólnej ilości interwencji, odnotowano 8 alarmów fałszywych, tj,. około 1% wszystkich zdarzeń. Pożary stanowią grupę zdarzeń, w której nastąpił wzrost o 19 tj. o 14%. Ilość miejscowych zagrożeń pozostała na podobnym poziomie tj. 382 zdarzenia nastąpił wzrost o 0,3%. W grupie alarmy fałszywe odnotowano taka samą ilość tj. 8 alarmów. Znaczący wzrost ilości zdarzeń nastąpił tylko na terenie miasta Bielsk Podlaski o17 %.oraz na terenie gmin Rudka i Wyszki o 11%. Natomiast na terenie miasta Brańsk odnotowano mniej zdarzeń o 35%. oraz gminy Brańsk o 28% jak również gminy Orla spadek o 21%. Najwięcej zdarzeń na terenie powiatu bielskiego odnotowuje się na terenie miasta i gminy Bielsk Podlaski, łączna ilość 68% wszystkich zdarzeń. Na terenie pozostałych 6 gmin łączna ilość zdarzeń wyniosła 32%.

Komenda Powiatowa PSP w sposób ciągły prowadzi doskonalenie sił operacyjnych powiatu bielskiego organizując ćwiczenia aplikacyjne i dowódczo-sztabowe z epizodem praktycznym z innymi podmiotami ratowniczymi. W 2011 roku zorganizowano ćwiczenia tj: w dniu 8 czerwca 2011 r. na drodze krajowej nr.66 ( Bielsk Podlaski ul. Białowieska) odbyły się Wojewódzkie Ćwiczenia Ratownicze pod kryptonimem AUTOKAR 2011 z udziałem Państwowej Straży Pożarnej, Ochotniczych Straży Pożarnych, Policji, WSKR w Białymstoku, Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Bielsku Podlaskim, Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej, Powiatowego i Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w Bielsku Podlaskim oraz innych podmiotów. Ćwiczeniom, w których wzięło udział ponad 80 strażaków i 34 przedstawicieli innych służb przyglądali się władze województwa z wojewodą M. Żywno na czele oraz przedstawiciele Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w Białymstoku. Celem ćwiczeń było doskonalenie możliwości potencjału ratowniczego powiatów: bielskiego, białostockiego, siemiatyckiego, hajnowskiego oraz wysokomazowieckiego w zakresie organizacji działań ratowniczych w złożonych sytuacjach po wystąpieniu katastrof drogowych o charakterze zdarzeń mnogich. Manewry odbyły się w ramach przygotowań służb do działań ratowniczych przed turniejem EURO 2012.

Poprawa bezpieczeństwa pożarowego stanowi istotny element bezpieczeństwa lokalnej społeczności w tym celu na terenie miasta były przeprowadzane czynności kontrolno-rozpoznawcze głównie w zakładach produkcyjnych i obiektach użyteczności publicznej.

Czynności kontrolno - rozpoznawcze prowadzone były w oparciu o roczny plan pracy oraz ustalenia i uzgodnienia z innymi podmiotami i instytucjami, a także wytycznymi jednostek nadrzędnych. Najwięcej kontroli przeprowadzono:

obiekty użyteczności publicznej - 59,

produkcyjnych i magazynowych - 33,

zamieszkania zbiorowego - 5,

gospodarstwa rolne - 3.

Ponadto działalność kontrolno-rozpoznawcza głównie ukierunkowana była na obiekty użyteczności publicznej.

Przeprowadzono kontrole w obiektach, które cyklicznie poddawane są ocenie stanu przestrzegania przepisów przeciwpożarowych takich jak:

obiekty organizujące imprezy karnawałowe,

obiekty letniego wypoczynku dzieci i młodzieży,

obszary leśne.

W 2011 roku przeprowadzono 129 kontroli w wyniku których skontrolowano 110 obiektów. W trakcie kontroli stwierdzono 87 nieprawidłowości, wydano 32 decyzji administracyjnych nakazujących usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości.

Z myślą o bezpieczeństwie lokalnych mieszkańców jak też osób przejeżdżających i przebywających na terenie powiatu bielskiego w dalszym ciągu realizowano zakupy sprzętowe usprawniające prowadzenie działań ratowniczo - gaśniczych. Zakupiono miedzy innymi:

- nowoczesne sanie pływające dostosowane do wymogów i potrzeb wynikających z doświadczeń ratowników. Popularnie zwane "deską lodową" pozwalają dotrzeć do osób znajdujących się na tafli lodu.

- kadłub sań posiada płozy ślizgowe, ułatwiające poruszanie się po lodzie. Budowa komorowa i trzy hermetyczne komory wypornościowe powodują jej niezatapialność.

- dążąc do zapewnienia odpowiedniego poziomu wyszkolenia medycznego w ramach Funduszu Wojewódzkiego Wsparcia PSP Urząd Miejska Bielsk Podlaski przeznaczył 3.500zł. na zakup fantomu do nauki resuscytacji krążeniowo - oddechowej. Fantom stanowi odzwierciedlenie fizjologii i anatomii przeciętnej dorosłej osoby i został tak zaprojektowany, aby umożliwić realistyczny trening podstawowych umiejętności z zakresu resuscytacji krążeniowo-oddechowej. Szczególnie pomocne w realizacji tej funkcji są następujące cechy manekina: naturalna blokada dróg oddechowych, reakcja na zabiegi sztucznego oddychania i zewnętrznego masażu serca, klatka piersiowa unosząca się przy zabiegu sztucznego oddychania, realistyczne elementy umożliwiające zlokalizowanie miejsca prawidłowego przyłożenia dłoni i ucisku, świetlne potwierdzenie prawidłowości wykonywanych ucisków.

- w 2011 roku został zakupiony samochód ciężki SCANIA z napędem terenowym i zbiornikiem wodnym o pojemności 5 tyś. litrów wraz z kompletnym wyposażeniem. Koszt całkowity samochodu - 950 tyś. został zrealizowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego programu Narodowa Strategia Spójności. Termin realizacji przetargu nastąpił w maju 2012 roku. Całokształt zadań realizowanych w 2011 roku wpłynie na ogólną poprawę stanu ochrony przeciwpożarowej powiatu bielskiego.

Drugie posiedzenie odbyło się 29 sierpnia 2012 roku. Tematem posiedzenia była ,,Ocena stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie powiatu bielskiego w I półroczy 2012 roku". Referował Pan mł. insp. Wojciech Rutkowski - Komendant Powiatowy Policji w Bielsku Podlaskim, który został zaproszony do udziału w pracach komisji.

Na terenie działania KPP w Bielsku Podlaskim w okresie sześciu miesięcy 2012 roku zaistniało 26 wypadków drogowych (w porównaniu analogicznego okresu roku ubiegłego wzrost nastąpił o 8 wypadków drogowych ) w wyniku których śmierć na miejscu poniosło 8 osób (w porównaniu do roku 2011 nastąpił wzrost o 4 osoby zabite) , a obrażeń ciała doznało 23 osoby (w porównaniu do roku 2011 wzrost o - 1 osobę). Kolizji drogowych zarejestrowano 186 (w porównaniu analogicznego okresu ubiegłego roku odnotowano spadek o - 41) , gdzie wystąpiły wyłącznie straty materialne.W okresie sześciu miesięcy 2012 roku zagrożone miejsca na terenie miasta Bielsk Podlaski to ulica Mickiewicza, skrzyżowanie ulic Mickiewicza i Żwirki i Wigury. Na pozostałych drogach powiatu bielskiego zdarzenia drogowe występowały w różnych miejscach i nie wyodrębniono miejsc szczególnie niebezpiecznych.

Oprócz obsługi wypadków i kolizji drogowych policjanci WRD realizując cel strategiczny w zakresie poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym jakim jest sukcesywne zmniejszanie liczby osób zabitych w wypadkach drogowych w 2012 roku przeprowadzili na terenie Powiatu Bielskiego działania pod kryptonimami: Prędkość , Bezpieczna dziewiętnastka, Bezpieczna Podróż, Truck - Bus, Pasy, Alkohol i Narkotyki, Niechronieni Uczestnicy Ruchu Drogowego, Bezpieczny Weekend , Bezpieczny Wypoczynek Dzieci i Młodzieży", Trzeźwy poranek, Trzeźwe popołudnie i Trzeźwa Niedziela.

Ponadto na terenie działania tut. KPP policjanci WRD brali czynny udział przy zabezpieczaniu uroczystości i imprez, w tym masowych typu: przemarsze, procesje, rajdy, imprezy sportowe, dni Bielska Podlaskiego, otwarcie sezonu motocyklowego. Brali też udział w programach prewencyjnych takich jak: Bezpieczne ferie czy Bezpieczna droga do szkoły/domu. Prowadzili egzaminy na kartę rowerowa i motorowerową, w których udział brały dzieci i młodzież ze szkół Bielska Podlaskiego oraz gmin Powiatu Bielskiego.

W okresie 6 miesięcy 2012 roku funkcjonariusze WRD zastosowali w stosunku do uczestników ruchu 3959 środków prawnych w tym pouczyli 170 , nałożyli ogółem 3742 mandatów karnych , sporządzili 47 wnioski o ukaranie do Sadu Rejonowego II Wydziału Karnego w Bielsku Podlaskim, 453 dowodów rejestracyjnych i 59 uprawnień do kierowania pojazdami. Badaniu na zawartość alkoholu w organizmie poddano 6975 kierujących ujawniając 123 kierujących będących w stanie nietrzeźwości lub po użyciu alkoholu.

Reasumując Komendant stwierdził, iż wszystkie wymienione działania oraz przedsięwzięte środki mają na celu zminimalizowanie ilości zdarzeń drogowych na terenie powiatu bielskiego. W miejsca zagrożone są dyslokowane patrole WRD z Komendy Powiatowej Policji w Bielsku Podlaskim, a także patrole WRD Komendy Wojewódzkiej Policji Białymstoku , oraz są organizowane wspólne działania z Podlaskim Oddziałem Straży Graniczne Placówką w Dubiczach Cerkiewnych, oraz Inspekcją Transportu Drogowego Odziałem w Bielsku Podlaskim celem poprawy bezpieczeństwa podróżujących.

Następnie Pan Komendant przedstawił stan bezpieczeństwa w najbardziej dokuczliwych społecznie kategoriach przestępstw i wykroczeń.

Policjanci w omawianym okresie przeprowadzlii łącznie: 2419 interwencje ( poprzednio 2700), z czego w terenie miejskim zgłoszono 1704 interwencji ( poprzednio 1856), średni czas reakcji na zgłoszenie wyniósł 6;48 , przy zakładanych 7 minutach. W terenie pozamiejskim przeprowadzono 715 interwencji ( poprzednio 745), średni czas reakcji na zgłoszenie wyniósł 16;05 przy zakładanych 17 minutach.

Wśród tych interwencji było 242 zgłoszenia dotyczące ruchu drogowego. W terenie miejskim zgłoszono 131 interwencje, średni czas reakcji wyniósł 7;58 minuty i został nieznacznie przekroczony. W terenie pozamiejskim zgłoszono 111 interwencji dot. rd, średni czas reakcji wyniósł 15;56 minuty.

W wyniku przeprowadzanych interwencji domowych i w miejscach publicznych osadzono do wytrzeźwienia w Pomieszczeniu dla Osób Zatrzymanych tut. KPP - 120, poprzednio 114, 15 rodzin objęto procedurą "Niebieskiej Karty" ( poprzednio 46).

W kategorii przestępstw p-ko mieniu dominują kradzieże złomu z opuszczonych zabudowań, kradzieże paliwa, akumulatorów, rowerów. Systematycznie likwidujemy kolejne grupy zajmujące się tym procederem, lecz z uwagi na atrakcyjne ceny złomu i ceny paliw na stacjach benzynowych w krótkim czasie zawiązują się kolejne grupy. Podobny problem maja także inne jednostki.

Po wystąpieniu Pana Komendanta został zatwierdzony plan pracy Komisji na 2013 rok.

Starosta Bielski


Sławomir Jerzy Snarski


[1]) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 92, poz. 753 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675 oraz z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-01-31
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe