Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Sprawozdanie nr 1 Starosty Grajewskiego

z dnia 29 stycznia 2013r.

z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w 2012 r

Tekst pierwotny

W celu realizacji zadań Starosty Grajewskiego w zakresie zwierzchnictwa nad powiatowymi służbami, inspekcjami i strażami oraz zadań określonych w ustawach w zakresie porządku publicznego
i bezpieczeństwa obywateli, w oparciu o postanowienia art. 38a ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.
o samorządzie powiatowym ( Dz. U. z 2001 roku, Nr 142, poz. 1592 z późniejszymi zmianami), została utworzona Komisja Bezpieczeństwa i Porządku.

W 2012 r. w składzie osobowym komisji nastąpiła jedna zmiana. Do składu komisji wszedł Pan bryg. Andrzej Jabłoński w zamian za Pana bryg. Andrzeja Sobolewskiego i komisja pracowała
w następującym składzie:

Jarosław Augustowski - Starosta - Przewodniczący Komisji,

Pan Stanisław Kossakowski - Przewodniczący Rady Powiatu Grajewskiego,

Pan Dariusz Latarowski - Radny Rady Powiatu Grajewskiego,

Pani Bożena Perkowska - psycholog,

Ksiądz Tomasz Chludziński,

Pan mł. insp. Marek Przybyszewski - Komendant Powiatowy Policji w Grajewie,

Pani nadkom. Wioletta Żelazna - Naczelnik Sekcji Prewencji Komendy Powiatowej Policji
w Grajewie,

Pan Adam Kiełczewski - Burmistrz Grajewa,

Pan bryg. Andrzej Jabłoński - Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej
w Grajewie,

Pan Antoni Milewski - Naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obywatelskich Starostwa Powiatowego.

W posiedzeniach komisji uczestniczyli również (w zależności od realizowanej tematyki) burmistrzowie i wójtowie z terenu powiatu, kierownicy powiatowej administracji zespolonej, komendanci straży miejskiej i gminnej oraz kierownicy placówek pomocy społecznej.

Zadania Komisji Bezpieczeństwa i Porządku określone zostały w art.38a ust 2 w/w ustawy
i należą do nich:

1. Ocena zagrożeń porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli na terenie powiatu.

2. Opiniowanie programów działania pracy Policji i innych powiatowych służb, inspekcjii straży, a także jednostek organizacyjnych wykonujących na terenie powiatu zadaniaz zakresu porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli.

3. Przygotowanie projektu powiatowego programu zapobiegania przestępczości oraz porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli.

4. Opiniowanie projektów innych programów współdziałania Policji i innych powiatowych służb, inspekcji i straży, oraz jednostek organizacyjnych wykonujących na terenie powiatu zadania
z zakresu porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli.

5. Opiniowanie projektu budżetu powiatu - w zakresie, o którym mowa pkt 1.

6. Opiniowanie projektów aktów prawa miejscowego i innych dokumentów w sprawach związanych z wykonywaniem zadań, o których mowa w pkt 1, 2 i 4.

7. Opiniowanie zleconych przez starostę, innych niż wymienione w pkt 2 i pkt 4-6 zagadnień dotyczących porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli.

Komisja Bezpieczeństwa i Porządku w 2012 r. odbyła 4 posiedzenia. Frekwencja na posiedzeniach wyniosła średnio 90%. Na każdym posiedzeniu komisji przedstawiana jest bieżąca informacja i ocena dotycząca bezpieczeństwa publicznego, ochrony przeciwpożarowej oraz innych zagrożeń występujących, bądź mogących wystąpić na terenie powiatu. Ponadto tematami posiedzeń były m.in. następujące zagadnienia:

W dniu 30.03.2012 r.

- Analiza zagrożeń na terenie powiatu, w tym potencjalne zagrożenia związane z migracją kibiców
i organizowaniem tzw. stref kibica w ramach Turnieju "EURO 2012."

Z analizy ryzyka wynikało znikome zagrożenie na terenie powiatu w związku
z organizacją mistrzostw Europy w piłce nożnej "EURO 2012." Służby ratownicze poinformowały
o przygotowaniach do imprezy tj. planowanych kontrolach miejsc parkingowych i lokali gastronomiczno - hotelowych przy głównych trasach przejazdowych kibiców, opiniowanie ewentualnych wnioskówo organizację imprez masowych w celu wspólnego oglądania transmisji telewizyjnych itp. Zgłoszono problem mniejszych obsad osobowych, szczególnie w Policji w związku z możliwością oddelegowania funkcjonariuszy do większych miast na czas trwania imprezy.

W dniu 27.06.2013 r.

- Działania na rzecz bezpiecznego wypoczynku letniego "Bezpieczne Wakacje 2012."

Omówiono stan przygotowań i plan działań prewencyjno-kontrolnych na rzecz bezpiecznego wypoczynku letniego "Bezpieczne Wakacje 2012"

Analizując problematykę bezpiecznego wypoczynku dzieci i młodzieży podkreślić należy bardzo duże zaangażowanie w tym zakresie powiatowych służb, inspekcji i straży. Dotychczasowa ich praca prewencyjno - kontrolna przynosi pozytywne rezultaty i od lat nie notuje się na terenie powiatu wypadków w trakcie zorganizowanego wypoczynku.

W dniu 08.08.2013 r.

- Podsumowano akcję "EURO 2012" - omówiono rodzaj zrealizowanych zadań związanych
z zabezpieczeniem "EURO 2012", stwierdza się, że na terenie powiatu w okresie trwania imprezy nie zanotowano zdarzeń wymagających interwencji służb ratowniczych.

- Omówiono procedury i standardy prowadzenia akcji ratowniczych oraz zasady i zadaniawynikające z posiadanych systemów alarmowania (SWA) i wczesnego ostrzegania (SWO).

W dniu 27.11.2013 r.

- Stan bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie powiatu i planowane działaniamające na celu minimalizowanie skutków ewentualnych zagrożeń, w tym przede wszystkim zagrożenia okresu zimowego. Ochrona ludzi i możliwości udzielania pomocy i wsparcia ludziom bezdomnym i innym osobom szczególnie narażonym na skutki zimyoraz ochrona infrastruktury krytycznej.

- Dokonano oceny pracy Komendy Powiatowej Policji w Grajewie w 2012 r. Wysoko oceniono tę pracę. Starosta Grajewski podziękował za uzyskane wysokie wskaźniki obowiązujące w służbie,
a odzwierciedlające konkretne działania i razem z Burmistrzem Grajewa, za szczególne osiągnięcia
w służbie na rzecz poprawy bezpieczeństwa publicznego, wyróżnili dwóch funkcjonariuszy listami gratulacyjnymi i nagrodami rzeczowymi.

Z przedstawionych analiz i informacji wynika, że na terenie powiatu nie występuje problem bezdomności. Istnieje możliwość umieszczenia osób w noclegowniach np. Ełku i Łomży. Największym przy tym problemem jest namówienie zagrożonych osób do skorzystania z tej formy pomocy. Natomiast dużym problemem sygnalizowanym przez policję, pogotowie ratunkowe i szpital są osoby będące pod wpływem alkoholu. Problem potęguje fakt, że w powiecie grajewskim, ani żadnym ościennym, nie ma izby wytrzeźwień.

W 2012 r. funkcjonariusze Policji uratowali życie lub zdrowie paru osobom, które narażone były na wychłodzenie organizmu mogące skończyć się tragicznie.

Z analizowanych przez komisję w/w zagadnień wynika, że w 2012 r. na terenie powiatu nie wystąpiły bezpośrednie zagrożenia dla ludzi i mienia w dużych rozmiarach. Nie wystąpiły również zdarzenia mające charakter masowy.

Służby ratownicze powiatu posiadają odpowiednie procedury postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia. Służby te w 2012 r., podobnie jak w latach ubiegłych, prowadziły monitoring, działania prewencyjno - profilaktyczne, kontrole oraz ćwiczenia.

Podejmowane różnorodne programy, akcje i działania planowe, mające na celu poprawę bezpieczeństwa mieszkańców powiatu, przynoszą pożądane efekty w postaci spadku ilości najcięższych przestępstw, lecz niektóre rodzaje przestępstw i zagrożeń pozostają na tym samym poziomie. Podkreślić należy dużą wykrywalność przestępstw, która w niektórych dziedzinach wynosi nawet 100%. Wysoka skuteczność organów ścigania (wykrywalność i nieuchronność kary) na pewno "zniechęca" potencjalnych sprawców do popełniania czynów zabronionych.

Przedsięwzięcia profilaktyczne w zakresie poprawy bezpieczeństwa prowadzi przede wszystkim Komenda Powiatowa Policji w Grajewie oraz Państwowa Straż Pożarna we współpracy z innymi służbamii jednostkami jak np. Nadleśnictwem w Rajgrodzie. Starostwo Powiatowe wspomaga te programy np. poprzez zakup materiałów informacyjnych i propagandowych oraz dofinansowanie programów artystyczno-profilaktycznych dla młodzieży z zakresu profilaktyki uzależnień.

W 2012 r. (podobnie jak latach ubiegłych) zakupiono dla dzieci i młodzieży artykuły odblaskowe, których używanie poprawi ich widoczność, a tym samym bezpieczeństwo. Zakupiono i rozprowadzono wśród młodzieży również inne artykuły z nadrukami prewencyjnymi np. długopisy.

Reasumując, w ocenie komisji, stan bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie powiatu jest dobry. Jak wynika z prowadzonych analiz wzrasta również poczucie bezpieczeństwa publicznego wśród mieszkańców powiatu. Nie zwalnia to jednak samorządów i odpowiedzialnych za stan bezpieczeństwa obywateli instytucji i służb z obowiązku podejmowania bardziej wytężonych
i skutecznych działań mających na celu poprawę tego stanu.

Serdecznie dziękuję wszystkim członkom komisji za aktywny udział w jej pracy
w 2012 r. oraz bezpośrednim realizatorom szerokiego wachlarza zadań w zakresie poprawy bezpieczeństwa publicznego mieszkańców.

Z posiedzeń komisji sporządzane są protokoły, które podpisuje przewodniczący.

W 2012 r. do komisji nie wpłynęły skargi, uwagi i wnioski od obywateli, instytucji bądź organizacji pozarządowych działających na terenie powiatu.

Na tym sprawozdanie zakończono.

Starosta Grajewski


Jarosław Augustowski

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-01-31
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe