Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Porozumienie Zarządu Powiatu w Bielsku Podlaskim

z dnia 17 stycznia 2013r.

w sprawie przyjęcia do prowadzenia przez Gminę Miejską Hajnówka zadań publicznych w zakresie oświaty i wychowania powierzonych przez Powiat Bielski

Tekst pierwotny

zawarte pomiędzy Gminą Miejską Hajnówka z siedzibą w Hajnówce ul. Aleksego Zina 1, 17-200 Hajnówka, NIP: 543-00-10-466, reprezentowaną przez Burmistrza Miasta Hajnówki Jerzego Siraka, zwaną w dalszej treści porozumienia "Przejmującym", a Powiatem Bielskim NIP: 543-20-12-248 reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w Bielsku Podlaskim, 17-100 Bielsk Podlaski, ul. Mickiewicza 46, w imieniu którego działają:

1. Pan dr inż. Sławomir Jerzy Snarski - Starosta

2. Pan mgr Piotr Bożko - Wicestarosta

zwanym w dalszej treści porozumienia "Przekazującym".

§ 1. Zgodnie z § 2 uchwały Nr XVI/119/12 Rady Miasta Hajnówka z dnia 30 maja 2012 r. w sprawie przyjęcia do prowadzenia przez Gminę Miejską Hajnówka zadań publicznych w zakresie oświaty
i wychowania powierzonych przez zainteresowane Gminy i Powiaty oraz zgodnie z § 1 uchwały Nr XX/155/12 Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Miejską Hajnówka w sprawie przyjęcia do prowadzenia przez Gminę Miejską Hajnówka zadania publicznego w zakresie oświaty powierzonego przez Powiat Bielski, Przekazujący powierza Przejmującemu począwszy od dnia 1 stycznia 2013 r. realizację zadań związanych
z uczestniczeniem uczniów szkół, dla których organem prowadzącym jest Powiat Bielski w nauce religii prowadzonej przez Kościół Chrześcijan Baptystów w Międzyszkolnym Punkcie Katechetycznym Kościoła Chrześcijan Baptystów funkcjonującym przy Zespole Szkół Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Hajnówce.

§ 2. 1. Na realizację powierzonego zadania Przekazujący zobowiązuje się przekazać do 20 dnia każdego miesiąca na konto Urzędu Miasta Hajnówka, 17-200 Hajnówka, ul. Aleksego Zina 1, nr konta: 46 1020 1332 0000 1602 0276 4058, środki finansowe z tytułu refundacji częściowego wynagrodzenia nauczyciela skierowanego do nauczania religii przez władze zwierzchnie Kościoła Chrześcijan Baptystów.

2. Wysokość środków, o których mowa w ust. 1 wyliczona zostanie przez Przejmującego na podstawie iloczynu wynagrodzenia brutto (wraz z pochodnymi) nauczyciela religii Kościoła Chrześcijan Baptystów
i procentowego udziału uczniów szkół, dla których organem prowadzącym jest Powiat Bielski, w ogólnej liczbie uczniów uczęszczających na zajęcia w/w religii.

3. Przejmujący zobowiązuje się przedstawiać informację, stanowiącą podstawę wypłaty środków, o których mowa w ust. 1 i 2 Przekazującemu w okresach miesięcznych do 10 dnia każdego miesiąca o wysokości w/w kosztów.

§ 3. W sprawach nie uregulowanych niniejszym porozumieniem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 4. Porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2013 r.

§ 5. Wszelkie zmiany porozumienia wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 6. Porozumienie zostało sporządzone w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron oraz jeden celem przekazania do publikacji.

§ 7. Porozumienie zostaje zawarte na czas określony - do dnia 31 sierpnia 2014 roku.

§ 8. Porozumienie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

PRZEJMUJĄCY PRZEKAZUJĄCY

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-02-01
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe