Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Białymstoku

z dnia 30 stycznia 2013r.

o nieprzeprowadzeniu wyborów uzupełniających do Rady Gminy Narewka w okręgu wyborczym nr 4 zarządzonych na dzień 17 marca 2013 r

Tekst pierwotny

Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1 i 8 w związku z art.193 ust.2 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw ( Dz. U. Z 2010 r. Nr 176, poz. 1190 i z 2011 r. Nr 34, poz. 172) w związku z art. 16 ust.3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Kodeks wyborczy ( Dz. U. Nr 21, poz. 113 ze zmianami) Komisarz Wyborczy w Białymstoku postanawia, co następuje:

1. Wybory uzupełniające do Rady Gminy Narewka w okręgu wyborczym nr 4 zarządzone na dzień 17 marca 2013 r. nie zostaną przeprowadzone z powodu nie zgłoszenia w wyznaczonym kalendarzem wyborczym terminie (tj. do dnia 28 stycznia 2013 r.) do Komisarza Wyborczego w Białymstoku zawiadomień o utworzeniu komitetów wyborczych i zamiarze zgłaszania kandydatów na radnego. W tej sytuacji mandat radnego w tym okręgu wyborczym pozostaje nieobsadzony.

2. Wybory uzupełniające do Rady Gminy Narewka w okręgu wyborczym nr 4 zostaną powtórzone między 6 a 9 miesiącem, licząc od dnia 17 marca 2013 r.

3. Niniejsze obwieszczenie podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego oraz podaniu do publicznej wiadomości przez rozplakatowanie na terenie okręgu wyborczego nr 4 oraz w Urzędzie Gminy Narewka.

Komisarz Wyborczy w Białymstoku


Bogdan Łaszkiewicz

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-02-01
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe