Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XIX/125/2012 Rady Gminy Korycin

z dnia 28 grudnia 2012r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Korycin na 2012 rok

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. "d" oraz lit. "i" ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157 poz.1241 z 2010 r. Nr 28 poz. 142 i 146, Nr 40 poz. 230 i Nr 106, poz. 675 z 2011 r, Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281 z 2012 r. poz. 567) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z 2009 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96 poz. 620, Nr 123 poz. 835 Nr 152, poz. 1020 Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726, z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234 poz. 1386 Nr 240 poz. 1429 i Nr 291, poz. 1707) Rada Gminy Korycin uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr X/63/2011 Rady Gminy Korycin z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Korycin na 2012 rok (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2012 r. poz. 233) wprowadza się następujące zmiany:

1) Dokonuje się zmian w planie dochodów zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały;

2) Dochody budżetu gminy określone w § 1 uchwały wynoszą 13 444 266 zł z tego:

a) bieżące w wysokości 10 952 019 zł,

b) majątkowe w wysokości 2 492 247 zł;

3) . Dokonuje się zmian w planie wydatków zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały;

4) . Wydatki budżetu gminy określone w § 2 uchwały wynoszą 13 400 925 zł, z tego:

a) bieżące w wysokości 10 296 221 zł,

b) majątkowe w wysokości 3 104 704 zł;

5) . Nadwyżka budżetu gminy określona w § 5 Uchwały Nr X/63/2011 Rady Gminy Korycin z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Korycin na 2012 rok zmieniona Uchwałą Nr XII/75/2012 Rady Gminy Korycin z dnia 1 marca 2012 r wynosi 43 341 zł, i przeznaczona zostanie na planowaną spłatę rat kredytów i pożyczek w kwocie 43 341 zł.

6) . Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr X/63/2011 Rady Gminy Korycin z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Korycin na 2012 rok zmieniony Uchwałą Nr XII/75/2012 Rady Gminy Korycin z dnia 1 marca 2012 r , Uchwałą Nr XIII/84/2012 Rady Gminy Korycin z dnia 7 maja 2012 r. i Uchwałą Nr XIV/98/2012 Rady Gminy Korycin z dnia 12 czerwca 2012 r. Uchwałą Nr XV/101/2012 Rady Gminy Korycin z dnia 24 października 2012 r, Zarządzeniem Nr 75/2012 Wójta Gminy Korycin z dnia 28 września 2012 r, Uchwałą Nr XVI/104/2012 Rady Gminy Korycin z dnia 23 października 2012 r oraz Uchwałą Nr XVII/111/2012 Rady Gminy Korycin z dnia 28 listopada 2012 r - "Limity wydatków na zadania inwestycyjne w 2012 r." otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

7) . Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr X/63/2011 Rady Gminy Korycin z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Korycin na 2012 rok zmieniony Uchwałą Nr XII/75/2012 Rady Gminy Korycin z dnia 1 marca 2012 r oraz Uchwałą Nr XIV/98/2012 Rady Gminy Korycin z dnia 12 czerwca 2012 r - "Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych" otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 2. Objaśnienia do zmian w budżecie Gminy Korycin na 2012 rok stanowi załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady


Józef Gliński


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIX/125/2012
Rady Gminy Korycin
z dnia 28 grudnia 2012 r.

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

Przewodniczący Rady


Józef Gliński


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIX/125/2012
Rady Gminy Korycin
z dnia 28 grudnia 2012 r.

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

Przewodniczący Rady


Józef Gliński


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIX/125/2012
Rady Gminy Korycin
z dnia 28 grudnia 2012 r.

infoRgrafika

infoRgrafika

Przewodniczący Rady


Józef Gliński


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XIX/125/2012
Rady Gminy Korycin
z dnia 28 grudnia 2012 r.

infoRgrafika

Przewodniczący Rady


Józef Gliński


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XIX/125/2012
Rady Gminy Korycin
z dnia 28 grudnia 2012 r.

Objaśnienia do zmian w budżecie gminy Korycin na 2012 r.

Zmiany w treści uchwały dotyczą:

I. Określenia zmian w planie dochodów. Zmiany te dotyczą:

1. W dziale 010 - "Rolnictwo i łowiectwo" dokonuje się zmiany planu dochodów poprzez przesunięcie planowanych dochodów pomiędzy rozdziałami i paragrafami o ogólną kwotę 1 000 zł

2. W dziale 600 - "Transport i łączność" dokonuje się zmniejszenia planu dochodów o kwotę 3 000 zł

3. W dziale 700 - "Gospodarka mieszkaniowa" dokonuje się:

a) zmniejszenia planu dochodów o kwotę 76 174 zł w związku z mniejszymi niż pierwotnie planowano dochodami ze sprzedaży składników majątkowych (70 174 zł) oraz innych dochodów (6 174 zł).

b) zwiększenia planu dochodów o kwotę 21 010 zł wynikającą z większych niż pierwotnie planowano dochodów budżetu z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych, z tytułu odsetek z tytułu nieterminowych płatności, z tytułu otrzymanych darowizn oraz z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie gruntu;

4. W dziale 750 - "Administracja publiczna" dokonuje się:

a) zmniejszenia planu dochodów o kwotę 500 zł w związku z mniejszymi niż pierwotnie planowano dochodami budżetu z tytułu darowizn

b) zwiększenia planu dochodów o kwotę 2 510 zł w związku z realizacją wcześniej nieplanowanych dochodów (otrzymane ściągnięte koszty egzekucyjne w związku z windykacją należności podatkowych oraz inne opłaty);

5. W dziale 756 - "Dochody osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem" dokonuje się zmniejszenia planu dochodów budżetu o kwotę 86 000 zł. Powyższe dotyczy zmniejszenia planu dochodów budżetu z tytułu opłaty eksploatacyjnej (zmniejszenie o 85 000 zł) oraz podatku od działalności gospodarczej opłacanego w formie karty podatkowej (zmniejszenie o 1 000 zł)

6. W dziale 758 - "Różne rozliczenia" dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 33 904 zł wynikającą z:

a) zwiększenia subwencji oświatowej o kwotę 25 588 zł

b) podziału środków rezerwy subwencji ogólnej w budżecie państwa i przyznaniu części tej kwoty Gminie Korycin w wysokości 8 316 zł (wyliczenia tej kwoty dokonano algorytmem: ilość dzieci uczęszczających w 2011 roku do różnego typu jednostek wychowania przedszkolnego razy liczba 77)

7. W dziale 852 - "Pomoc społeczna" dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 700 zł;

8. W dziale 900 - "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" dokonuje się:

a) zwiększenia planu dochodów o kwotę 25 000 zł w związku z większymi niż pierwotnie planowano dochodami budżetu pochodzącymi z refundacji wynagrodzeń za pracowników skierowanych do pracy przez powiatowy urząd pracy

b) zmniejszenia planu dochodów o kwotę 2 500 zł w związku z mniejszymi niż pierwotnie planowano dochodami z tytułu opłat za ścieki przyjmowane do gminnej oczyszczalni ścieków.

II. Określenia zmian w planie wydatków. Zmiany te dotyczą:

1. W dziale 010 - "Rolnictwo i łowiectwo" dokonuje się zmniejszenia planu wydatków o kwotę 4 250 zł;

2. W dziale 600 - "Transport i łączność" dokonuje się zmniejszenia planu wydatków o kwotę 14 600 zł;

3. W dziale 700 - "Gospodarka mieszkaniowa" dokonuje się zmniejszenia planu wydatków o kwotę 990 zł oraz dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 5 000 zł;

4. W dziale 750 - "Administracja publiczna" - dokonuje się zmniejszenia planu wydatków o kwotę 13 160 zł. Powyższe dotyczy wydatków na szkolenia pracowników, wypłatę świadczeń niezaliczanych do wynagrodzeń, zakupu usług pozostałych oraz wynagrodzeń agencyjno-prowizyjnych;

5. W dziale 757 - "Obsługa długu publicznego" dokonuje się zmniejszenia planu wydatków związanych z obsługo zadłużenia Gminy (odsetki od kredytów i pożyczek) w kwocie 40 000 zł;

6. W dziale 801 - "Oświata i wychowanie" dokonuje się zmniejszenia planu wydatków o kwotę 17 000 zł tytułem wydatków na opłaty dotyczące pokrycia kosztów pobytów dzieci z terenu Gminy Korycin w przedszkolach w Białymstoku (zmniejszenie liczby uczęszczających dzieci);

III. Nadania nowego brzmienia załącznikowi nr 3 - Limity wydatków na zadania inwestycyjne w 2012 r. Zmiana polega na uaktualnieniu wydatków inwestycyjnych związanych z zakupem nieruchomości w Milewszczyźnie (zmniejszenie limitu o kwotę 490 zł)

IV. Nadania nowego brzmienia załącznikowi nr 4 Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych. Zmiana polega na zwiększeniu planowanych przychodów i kosztów o kwotę 2 000 zł.

Przewodniczący Rady


Józef Gliński

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-02-01
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe