Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXVII/184/13 Rady Miasta Bielsk Podlaski

z dnia 29 stycznia 2013r.

w sprawie sprostowania nazw ulic w mieście Bielsk Podlaski

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz.1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675 oraz z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 567) Rada Miasta Bielsk Podlaski uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr IX/59/85 Miejskiej Rady Narodowej w Bielsku Podlaskim z dnia 1 sierpnia 1985r. w sprawie ustalenia aktualnych nazw ulic w Bielsku Podlaskim (Dz. Urz. Woj. Biał. Nr 11, poz. 173) w załączniku do uchwały "Spis Ulic w Bielsku Podlaskim" wprowadza się następujące zmiany:

1) w poz. 69 wyrazy "Adama Narutowicza" zastępuje się wyrazami "Gabriela Narutowicza";

2) w poz. 87 wyrazy "Mikołaja Rejtana" zastępuje się wyrazami "Tadeusza Rejtana".

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Bielsk Podlaski.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady


Kazimierz Henryk Leszczyński

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-02-05
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe