Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XVII/123/2012 Rady Gminy Filipów

z dnia 28 grudnia 2012r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 229, Nr 106, poz. 675, Nr 40, poz. 230, z 2011 r. Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 21, poz. 113, Nr 217, poz. 1281, Nr 149, poz. 887, z 2012 r. poz. 567) oraz art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 123, poz. 835, Nr 52, poz. 1020, Nr 96, poz. 620, Nr 152, poz. 1020, Nr 96, poz. 620, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726, z 2011 r. Nr 201, poz. 1183, Nr 185, poz. 1092, Nr 234, poz. 1386, Nr 291, poz. 1707, Nr 240, poz. 1429) uchwala się, co następuje:

§ 1. Dokonać zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych na 2012 rok:

1) zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę 179.655 zł oraz zmniejszyć o kwotę 6.326 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,

2) zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 228.354 zł oraz zmniejszyć o kwotę 55.025 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 3. Zestawienie udzielanych dotacji z budżetu gminy w 2012 roku stanowi załącznik Nr 4 do uchwały.

§ 4. Plan finansowy dochodów i wydatków na wydzielonym rachunku dochodów Zespołu Szkół w 2012 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 5. Budżet gminy po dokonanych zmianach na 2012 rok wynosi:

1. Plan dochodów budżetowych ogółem - 17.741.640 zł;

- bieżące - 13.574.555 zł,

- majątkowe - 4.167.085 zł.

2. Plan wydatków budżetowych ogółem - 19.141.384 zł;

- bieżące - 13.054.410 zł,

- majątkowe - 6.086.974 zł.

3. Deficyt budżetu w kwocie 1.399.744 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu:

1) wolnych środków w kwocie 188.739 zł wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych,

2) zaciągnięcia kredytu długoterminowego w kwocie 1.211.005 zł.

§ 6. Ustala się dochody w kwocie 41.237 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 44.239 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 1.100 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 7. Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie stanowi załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady


Ireneusz Wawrzyn


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVII/123/2012
Rady Gminy Filipów
z dnia 28 grudnia 2012 r.

Zmiana planu dochodów budżetu gminy na 2012 rok

Rodzaj:

Własne

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

010

Rolnictwo i łowiectwo

3 918 947,00

92 468,00

4 011 415,00

01010

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

3 917 647,00

92 468,00

4 010 115,00

6290

Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł

369 645,00

92 468,00

462 113,00

750

Administracja publiczna

84 500,00

3 613,00

88 113,00

75023

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

84 500,00

3 613,00

88 113,00

0920

Pozostałe odsetki

5 000,00

3 613,00

8 613,00

756

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

3 106 015,00

30 175,00

3 136 190,00

75615

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

1 284 328,00

35 000,00

1 319 328,00

0310

Podatek od nieruchomości

1 264 179,00

35 000,00

1 299 179,00

75618

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

64 169,00

- 4 825,00

59 344,00

0460

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej

5 000,00

- 5 000,00

0,00

0480

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu

41 062,00

175,00

41 237,00

758

Różne rozliczenia

6 466 493,00

48 299,00

6 514 792,00

75801

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

3 583 670,00

40 522,00

3 624 192,00

2920

Subwencje ogólne z budżetu państwa

3 583 670,00

40 522,00

3 624 192,00

75802

Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

0,00

7 777,00

7 777,00

2920

Subwencje ogólne z budżetu państwa

0,00

7 777,00

7 777,00

801

Oświata i wychowanie

22 191,00

- 1 326,00

20 865,00

80146

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

17 282,00

- 1 326,00

15 956,00

2701

Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł

17 282,00

- 1 326,00

15 956,00

852

Pomoc społeczna

659 084,00

100,00

659 184,00

85212

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

7 500,00

100,00

7 600,00

0980

Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego

6 500,00

100,00

6 600,00

Razem:

14 730 566,00

173 329,00

14 903 895,00

Na ogólne dochody w wysokości 17.741.640 zł złożyły się:

1. Dochody bieżące w kwocie 13.574.555 zł, w tym:

- wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu - 41.237 zł,

- wpływy pochodzące z kar i opłat za korzystanie ze środowiska - 29.000 zł.

2. Dochody majątkowe w kwocie 4.167.085 zł, w tym:

- dotacje na zadania inwestycyjne - 3.588.002 zł,

- dochody z tytułu sprzedaży prawa użytkowania wieczystego - 894 zł,

- dochody z tytułu sprzedaży majątku - 11.076 zł.

- dotacje na finansowanie wydatków realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 105.000 zł.


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVII/123/2012
Rady Gminy Filipów
z dnia 28 grudnia 2012 r.

Zmiana planu wydatków budżetu gminy na 2012 rok

Rodzaj:

Własne

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

010

Rolnictwo i łowiectwo

4 228 362,00

92 968,00

4 321 330,00

01010

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

4 221 862,00

92 968,00

4 314 830,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

0,00

500,00

500,00

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

4 018 717,00

92 468,00

4 111 185,00

600

Transport i łączność

1 428 369,00

17 409,00

1 445 778,00

60014

Drogi publiczne powiatowe

250 000,00

- 28 327,00

221 673,00

6300

Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

250 000,00

- 28 327,00

221 673,00

60016

Drogi publiczne gminne

1 178 369,00

45 736,00

1 224 105,00

4300

Zakup usług pozostałych

149 948,00

45 736,00

195 684,00

700

Gospodarka mieszkaniowa

53 000,00

2 000,00

55 000,00

70005

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

53 000,00

2 000,00

55 000,00

4300

Zakup usług pozostałych

50 000,00

2 000,00

52 000,00

710

Działalność usługowa

125 000,00

- 2 000,00

123 000,00

71014

Opracowania geodezyjne i kartograficzne

30 000,00

- 2 000,00

28 000,00

4300

Zakup usług pozostałych

30 000,00

- 2 000,00

28 000,00

750

Administracja publiczna

1 706 317,00

7 777,00

1 714 094,00

75023

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

1 338 398,00

7 777,00

1 346 175,00

4300

Zakup usług pozostałych

133 500,00

7 777,00

141 277,00

801

Oświata i wychowanie

4 642 529,00

19 302,00

4 661 831,00

80101

Szkoły podstawowe

2 598 261,00

- 698,00

2 597 563,00

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

85 330,00

- 698,00

84 632,00

80113

Dowożenie uczniów do szkół

356 359,00

20 000,00

376 359,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

91 062,00

20 000,00

111 062,00

851

Ochrona zdrowia

117 964,00

175,00

118 139,00

85154

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

44 064,00

175,00

44 239,00

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

4 500,00

175,00

4 675,00

854

Edukacyjna opieka wychowawcza

291 597,00

- 23 302,00

268 295,00

85401

Świetlice szkolne

101 065,00

698,00

101 763,00

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

2 880,00

698,00

3 578,00

85415

Pomoc materialna dla uczniów

190 532,00

- 24 000,00

166 532,00

3240

Stypendia dla uczniów

175 772,00

- 24 000,00

151 772,00

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

568 306,00

46 000,00

614 306,00

90015

Oświetlenie ulic, placów i dróg

218 128,00

11 000,00

229 128,00

4260

Zakup energii

91 000,00

11 000,00

102 000,00

90095

Pozostała działalność

257 991,00

35 000,00

292 991,00

4480

Podatek od nieruchomości

231 491,00

35 000,00

266 491,00

921

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

1 402 500,00

13 000,00

1 415 500,00

92109

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

1 264 000,00

13 000,00

1 277 000,00

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

20 000,00

13 000,00

33 000,00

Razem:

16 130 310,00

173 329,00

16 303 639,00

Na w/w wydatki składają się:

1. Wydatki bieżące w kwocie 13.054.410 zł, z tego:

1) wydatki jednostek budżetowych - 8.940.052 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 5.368.930 zł,

- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych - 3.571.122 zł,

2) dotacje na zadania bieżące - 382.200 zł,

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 3.601.198 zł,

4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 30.960 zł,

5) wydatki na obsługę długu - 100.000 zł.

2. Wydatki majątkowe w kwocie 6.086.974 zł:

1) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 989.000 zł.


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVII/123/2012
Rady Gminy Filipów
z dnia 28 grudnia 2012 r.

Wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w 2012 roku

Nazwa zadania inwestycyjnego i jego lokalizacja

Dział rozdział

Środki wynikające z planu wydatków w 2012 r.

w tym:

Środki własne budżetu

Środki z Woj. Podlaskiego

Środki z innych źródeł

Środki z WFOSiGW

Kredyty i pożyczki

1. Budowa kanalizacji sanitarnej w Filipowie - etap II

Dz. 010 rozdz.01010

1 034 416,00

1 034 416,00

2. Budowa oczyszczalni ścieków

Dz. 010 rozdz.01010

65 000,00

65 000,00

0,00

3. Modernizacja sieci wodociągowej oraz budowa nowej linii

Dz. 010 rozdz.01010

25 000,00

25 000,00

0,00

4. Wykonanie projektu oraz budowa przydomowych oczyszczalni ścieków

Dz. 010 rozdz.01010

2 975 699,00

0,00

462 113,00

2 513 586,00

5. Wymiana pomp w hydrofornii w Motulach Starych

Dz. 010 rozdz.01010

11 070,00

11 070,00

6. Pomoc finansowa dla Powiatu Suwalskiego na budowę drogi Czostków-Huta ok. 1,200 km

Dz. 600 rozdz. 60014

221 673,00

221 673,00

7. Modernizacja drogi Olszanka w kierunku Zusna 1,620 km

Dz. 600 rozdz. 60016

149 000,00

109 000,00

40 000,00

8. Przebudowa drogi gminnej z nawierzchni żwirowej na bitumiczną przez wieś Zusno ok. 2,080 km

Dz. 600 rozdz. 60016

400 000,00

400 000,00

9. Przebudowa dróg gminnych

Dz. 600 rozdz. 60016

30 000,00

30 000,00

10. Zagospodarowanie brzegu wzdłuż rzeki Rospuda wraz z opracowaniem dokumentacji na odwodnienie terenu

Dz. 630 rozdz. 63003

7 366,00

7 366,00

11. Plan zagospodarowania przestrzennego w Garbasie Pierwszym oraz zmiana studium w Motulach Starych

Dz.710 rozdz.71004

64 000,00

64 000,00

12. Wymiana pieca CO w budynku urzędu gminy.

Dz. 750 rozdz. 75023

41 000,00

41 000,00

13. Drzwi garażowe do budynku urzędu gminy

Dz. 750 rozdz. 75023

15 750,00

15 750,00

14. Budowa Gminnego Centrum Kultury w Filipowie

Dz. 926 rozdz. 92601

1 022 000,00

210 995,00

811 005,00

15. Urządzenie placu rekreacyjno - sportowego w Filipowie

Dz. 926 rozdz. 92695

25 000,00

25 000,00

Ogółem środki na inwestycje w 2012 roku

6 086 974,00

825 854,00

40 000,00

462 113,00

3 548 002,00

1 211 005,00


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XVII/123/2012
Rady Gminy Filipów
z dnia 28 grudnia 2012 r.

Zestawienie planowanych dotacji udzielanych z budżetu gminy w 2012 roku

Jednostki sektora finansów publicznych

Jednostki spoza sektora finansów publicznych

Klasyfikacja

Podmiot dotowany

celowa

Podmiotowa

Klasyfikacja

Nazwa zadania

Celowa

dział

rozdział

§

dział

rozdział

§

600

60014

6300

Powiat Suwalski

221 673,00

851

85154

2820

zorganizowanie zajęć terapełtycznych dla osób uzależnionych od alkoholu z terenu Gminy Filipów

1 800,00

754

75404

3000

Komenda Wojewódzka Policji

20 000,00

851

85154

2820

zorganizowanie obozu terapełtycznego dla osób uzależnionych i współuzależnionych z terenu Gminy Filipów

2 400,00

921

92109

2480

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu

235 000,00

852

85295

2820

dystrybucja żywności dla rodzin najuboższych z terenu Gminy Filipów

4 500,00

921

92116

2480

Gminna Biblioteka Publiczna

138 500,00

Razem

241 673,00

373 500,00

Razem

8 700,00


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XVII/123/2012
Rady Gminy Filipów
z dnia 28 grudnia 2012 r.

Zmiana planu finansowego dochodów i wydatków na wydzielonym rachunku dochodów Zespołu Szkół na 2012 rok

Stan środków obrotowych na początek roku

4 164,00

801

Oświata i wychowanie

4 164,00

80101

Szkoły podstawowe

4 164,00

Stan środków obrotowych na koniec roku

0,00

801

Oświata i wychowanie

0,00

80101

Szkoły podstawowe

0,00

80148

Stołówki szkolne i przedszkolne

0,00

Przychody

164 024,00

801

Oświata i wychowanie

164 024,00

80148

Stołówki szkolne i przedszkolne

110 000,00

80101

Szkoły podstawowe

54 024,00

Koszty

168 188,00

801

Oświata i wychowanie

168 188,00

80101

Szkoły podstawowe

58 188,00

80148

Stołówki szkolne i przedszkolne

110 000,00


Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XVII/123/2012
Rady Gminy Filipów
z dnia 28 grudnia 2012 r.

Objaśnienie zmian w budżecie gminy na 2012 rok.

Ad zał. Nr 1. Dokonane zmiany w planie dochodów związane są ze:

- zwiększeniem wykonania planu wkładu mieszkańców za przydomowe oczyszczalnie ścieków,

- zwiększeniem dochodu z tytułu odsetek od lokat terminowych,

- dostosowaniem planu dochodów od osób prawnych, osób fizycznych z tytułu podatków i opłat lokalnych,

- zmniejszeniem wpływu z tytułu opłaty eksploatacyjnej za wydobycie żwiru,

- zwiększeniem wpływu dochodów za wydanie koncesji na sprzedaż alkoholu,

- przyznaniem przez Ministerstwo Finansów subwencji uzupełniającej dochody gmin,

- zwiększeniem przez Ministerstwo Finansów subwencji oświatowej,

- zmniejszeniem środków na dokszałcanie nauczycieli w związku z przeliczeniem kursu euro,

- zwiększeniem wykonania dochodu z tytułu zwrotu świadczeń rodzinnych.

Ad zał. Nr 2. Zmiany w planie wydatków wynikają z:

- zwiększeniem wydatków na zakup materiałów związanych z budową kanalizacji sanitarnej w Filipowie,

- zwiększenia nakładów inwestycyjnych (wpłaty mieszkańców) na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków,

- zmniejszenia pomocy finansowej dla powiatu w związku z roztrzygnięciem przetargowym budowanej drogi,

- zwiększenia wydatków związanych z budową oraz remontem dróg gminnych,

- zwiększenia wydatków na utrzymanie lokali mieszkalnych,

- zwiększeniem wydatków na zakup paliwa oraz części do autobusów szkolnych,

- zwiększeniem wykonania planu związanego z wydawaniem koncesji alkoholowych,

- zmniejszeniem wypłacanych stypendiów szkolnych,

- zwiększeniem wydatków na zakup oświetlenia ulicznego,

- zwiększenia planu podatku od nieruchomości mienia stanowiącego własność gminy,

- zwiększenia wydatków związanych z podłączeniem budynku centrum kultury do kotłowni gminnej.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-02-05
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe