Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XVII/103/12 Rady Gminy Janów

z dnia 28 grudnia 2012r.

w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Janów

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. Nr 391) oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 159 z późn. zm.)[1]) , po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sokółce Rada Gminy Janów uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Janów, który stanowi załącznik do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Traci moc uchwała Nr XXVI/141/06 Rady Gminy Janów z dnia 23 marca 2006 r. w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Janów (Dz. Urz. Woj. Podl. Nr 120, poz. 1138).

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady


Stanisław Bakun


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVII/103/12
Rady Gminy Janów
z dnia 28 grudnia 2012 r.

REGULAMIN UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU NA TERENIE GMINY JANÓW

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

§ 1. 1. Regulamin określa szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Janów dotyczące:

1) wymagań w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości obejmujących:

a) prowadzenie we wskazanym zakresie selektywnego zbierania i odbierania odpadów komunalnych, w tym powstających w gospodarstwach domowych przeterminowanych leków i chemikaliów, zużytych baterii i akumulatorów, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, mebli i innych odpadów wielkogabarytowych, odpadów budowlanych i rozbiórkowych oraz zużytych opon, a także odpadów zielonych,

b) uprzątanie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z części nieruchomości służących do użytku publicznego,

c) mycie i naprawy pojazdów samochodowych poza myjniami i warsztatami naprawczymi;

2) rodzaju i minimalnej pojemności pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych, warunków rozmieszczania tych pojemników i ich utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym, przy uwzględnieniu:

a) średniej ilości odpadów komunalnych wytwarzanych w gospodarstwach domowych bądź w innych źródłach,

b) liczby osób korzystających z tych pojemników;

3) częstotliwości i sposobu pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego;

4) innych wymagań wynikających z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami;

5) obowiązków osób utrzymujących zwierzęta domowe, mających na celu ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku;

6) wymagań utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej, w tym także zakazu ich utrzymywania na określonych obszarach lub w poszczególnych nieruchomościach;

7) wyznaczania obszarów podlegających obowiązkowej deratyzacji i terminów jej przeprowadzania.

§ 2. Ilekroć w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Janów, zwanym dalej " Regulaminem" jest mowa o:

1) podmiocie odbierającym odpady - rozumie się przez to gminną jednostkę organizacyjną lub przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, wpisanego do rejestru działalności regulowanej, o którym mowa w art. 9b ust. 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, prowadzonego przez Wójta Gminy Janów;

2) nieruchomości - rozumie się przez to zgodnie z art. 46 § 1 kodeksu cywilnego, część powierzchni ziemi stanowiącą odrębny przedmiot własności, jak również budynki trwale z gruntem związane lub część takich budynków;

3) właścicielach nieruchomości - rozumie się przez to także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomościami mające obowiązek realizować obowiązki w zakresie utrzymania czystości i porządku;

4) harmonogramie - rozumie się przez to plan odbioru odpadów komunalnych na terenie Gminy Janów podany do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty;

5) punkcie selektywnego zbierania odpadów komunalnych - rozumie się przez to wyznaczone przez Gminę Janów miejsce odbioru i gromadzenia odpadów zbieranych selektywnie.

§ 3. 1. Gmina Janów od 1 lipca 2013 roku zapewnia odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

2. Właściciele nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz Gminy Janów, wykonując obowiązek dotyczący pozbywania się zebranych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych oraz nieczystości ciekłych w sposób zgodny z przepisami ustawy i przepisami odrębnymi, są obowiązani do udokumentowania w formie umowy korzystania z usług wykonywanych przez podmiot odbierający odpady - przez okazanie takich umów i dowodów uiszczania opłat za te usługi.

Rozdział 2.
Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości.

§ 4. Właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku na terenie nieruchomości poprzez:

1) wyposażenie nieruchomości w opisane w niniejszym Regulaminie, w Rozdziale 2, pojemniki i worki służące do zbierania odpadów komunalnych oraz utrzymania tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym;

2) przyłączenie nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej, lub jeżeli brak sieci kanalizacyjnej, do zbiornika bezodpływowego lub przydomowej oczyszczalni ścieków bytowych;

3) przyłączenie nieruchomości do nowej sieci kanalizacyjnej w terminie do 6 miesięcy od dnia przekazania jej do eksploatacji;

4) oddzielne gromadzenie nieczystości ciekłych w postaci ścieków bytowych oraz gnojówki i gnojowicy, w przypadku prowadzenia działalności rolniczo - hodowlanej, którą należy wykorzystywać zgodnie z zapisami ustawy z dnia 10 lipca 2007r. o nawozach i nawożeniu (Dz. U. Nr 147, poz. 1033 z późn. zm.);

5) uprzątanie i zbieranie odpadów z powierzchni nieruchomości;

6) prowadzenie selektywnego zbierania i przekazywania odpadów komunalnych, w sposób opisany w Regulaminie;

7) zbieranie odpadów niepodlegających selekcji do pojemników o wielkości i liczbie uzależnionej od liczby mieszkańców nieruchomości;

8) uprzątanie, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji, z terenu nieruchomości wraków pojazdów mechanicznych;

9) dbanie o czystość i estetykę budynków i ogrodzeń;

10) uprzątniecie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z części nieruchomości służących do użytku publicznego:

a) uprzątnięcie przez właścicieli nieruchomości, niezwłocznie po opadach: śniegu, lodu i usunięcia śliskości nawierzchni chodnika oraz usuwania błota i innych zanieczyszczeń z chodnika położonego wzdłuż nieruchomości, przy czym za chodnik uznaje się także wydzieloną część drogi publicznej służącą dla ruchu pieszego położoną bezpośrednio przy granicy nieruchomości,

b) obowiązek oczyszczania ze śniegu i lodu winien być realizowany przez odgarnięcie w miejsce nie powodujące zakłóceń w ruchu pieszych lub pojazdów (przy krawędzi jezdni) i podjęcie działań w celu usunięcia lub co najmniej ograniczenia śliskości chodnika, piasek użyty do tych celów powinien być usunięty niezwłocznie po ustaniu przyczyn jego zastosowania;

11) usuwanie ze ścian budynków, ogrodzeń i innych obiektów, ogłoszeń, plakatów, napisów, rysunków itp., umieszczonych tam bez wymaganego zezwolenia;

12) utrzymanie czystości na obszarach nieruchomości leśnych;

13) niezwłoczne usuwanie z terenu nieruchomości odpadów rozbiórkowych i budowlanych, powstałych w wyniku budów i remontów lokali oraz budynków.

§ 5. 1. Mycie pojazdów samochodowych poza myjniami na terenie nieruchomości może odbywać się wyłącznie:

1) pod warunkiem niezanieczyszczania środowiska i odprowadzania powstających ścieków do kanalizacji sanitarnej lub zbiornika bezodpływowego;

2) gdy mycie dotyczy nadwozia samochodu.

2. Naprawy pojazdów samochodowych poza warsztatami samochodowymi mogą odbywać się na terenie nieruchomości pod warunkiem, że nie są uciążliwe dla sąsiednich nieruchomości, a powstające odpady będą gromadzone w sposób umożliwiający ich usunięcie zgodnie z przepisami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

§ 6. 1. Każda nieruchomość, na której wytwarzane są odpady komunalne, jest miejscem prowadzenia selektywnego zbierania odpadów w zakresie określonym w niniejszym Regulaminie.

2. Właściciele nieruchomości są obowiązani do prowadzenia selektywnej zbiórki następujących rodzajów odpadów:

1) tworzywa sztuczne, w tym butelki typu PET oraz opakowania chemii gospodarczej;

2) szkło białe opakowaniowe;

3) szkło kolorowe opakowaniowe;

4) puszki aluminiowe i metale;

5) papier;

6) odpady zielone;

7) odpady niebezpieczne i odpady problemowe pochodzące z gospodarstw domowych takie jak przeterminowane leki i chemikalia, farby i lakiery;

8) zużyte baterie i akumulatory;

9) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny;

10) meble i inne odpady wielkogabarytowe;

11) odpady budowlane i rozbiórkowe;

12) zużyte opony;

13) styropian;

14) folie (rolnicze, ogrodnicze, budowlane);

15) opakowania wielomateriałowe typu Tetrapak;

16) odpady komunalne ulegające biodegradacji, w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji.

3. Wysegregowane na terenie nieruchomości odpady należy zbierać do pojemników i worków umiejscowionych na terenie nieruchomości.

4. Odpady zbierane selektywnie i odbierane bezpośrednio z terenu nieruchomości to:

1) tworzywa sztuczne, w tym butelki typu PET oraz opakowania chemii gospodarczej;

2) szkło białe opakowaniowe;

3) szkło kolorowe opakowaniowe;

4) papier;

5) puszki aluminiowe i metale.

5. Odpady zebrane selektywnie z wyłączeniem wymienionych w ust. 4 mieszkańcy przekazują samodzielnie i na własny koszt do:

1) punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych;

2) do punktów skupu zorganizowanych przez gminną jednostkę organizacyjną lub przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne;

3) do mobilnego punktu zbiórki odpadów niebezpiecznych i problemowych;

4) do punktów sprzedaży zobowiązanych do przyjęcia określonych rodzajów odpadów takich, jak np. zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, akumulatory.

6. Prowadzenie selektywnego zbierania odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, w tym odpadów opakowaniowych ulegających biodegradacji, a także odpadów zielonych z ogrodów i parków jest obowiązkowe we wszystkich rodzajach zabudowy, z tym że w zabudowie zagrodowej i jednorodzinnej, w sytuacji gdy nieruchomość posiada powierzchnię minimum 500 m2, właściciele nieruchomości mogą korzystać z przydomowego kompostownika, pozostali właściciele nieruchomości przekazują odpady biodegradowalne do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

Rozdział 3.
Rodzaj i minimalna pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnyxh na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych, warunki rozmieszczania tych pojemników i ich utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym

§ 7. Właściciel jest zobowiązany do wyposażenia swej nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych, np. poprzez ich zakup, wydzierżawienie lub w sposób ustalony w drodze umowy z gminną jednostka organizacyjną lub przedsiębiorcą odbierającymi odpady komunalne.

§ 8. 1. Ustala się następujące rodzaje pojemników i worków przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych:

1) pojemniki na odpady o pojemności 60 litrów (L);

2) pojemniki na odpady o pojemności 120 L;

3) pojemniki na odpady o pojemności 240 L;

4) pojemniki na odpady o pojemności 1100 L;

5) pojemniki (KP 5, KP 7, KP 10) o pojemności od 5 do 10 m3;

6) pojemniki z tworzywa sztucznego oznaczone odpowiednimi kolorami w stosunku do każdego rodzaju odpadu selektywnie zbieranego, o rozmiarach 30, 60, 90, 120 i 1500L;

7) kosze uliczne o pojemności od 20 do 70 L;

8) worki o pojemności od 80 do 120 L (odpady zbierane selektywnie) o następującej kolorystyce:

a) worek żółty - do zbierania tworzyw sztucznych (butelek PET oraz opakowań po chemii gospodarczej),

b) worek niebieski- do zbierania papieru, tektury,

c) worek czerwony- do zbierania puszek metalowych oraz innego drobnego złomu metali, d) worek biały- do zbierania szkła bezbarwnego,

d) worek biały- do zbierania szkła bezbarwnego,

e) worek zielony- do zbierania szkła kolorowego.

2. Pojemniki, o których mowa w ust. 1 powinny posiadać konstrukcję umożliwiającą ich opróżnianie za pomocą typowych systemów załadowczych (grzebieniowy, bramowy, hakowy, widłowy, HDS - opcjonalnie).

3. Pojemniki poddaje się obligatoryjnemu czyszczeniu i myciu, nie rzadziej niż raz w roku oraz bieżącej naprawie i konserwacji.

§ 9. 1. Ustala się następujące minimalne pojemności pojemników na odpady zmieszane, przy częstotliwości wywozu co najmniej raz w miesiącu dla nieruchomości:

1) 40 L na mieszkańca, jednak co najmniej 1 pojemnik 120 L na każdą nieruchomość, na której zamieszkują mieszkańcy;

2) dla szkół wszelkiego typu 3 L na każdą osobę;

3) dla żłobków i przedszkoli 3 L na każdą osobę;

4) dla lokali handlowych 40 L na każde 10 m2 powierzchni całkowitej lokalu, lecz nie mniej niż jeden pojemnik 120 L na jeden lokal;

5) dla punktów handlowych poza lokalem 40 L na każdego zatrudnionego, jednak co najmniej jeden pojemnik 120 L na każdy punkt;

6) dla internatów, hoteli, pensjonatów, domów opieki 30 L na jedno łóżko;

7) dla zakładów rzemieślniczych, usługowych i produkcyjnych w odniesieniu do pomieszczeń biurowych i socjalnych pojemnik 120 L na każdych dziesięciu zatrudnionych,

8) dla lokali gastronomicznych 20 Ll na jedno miejsce konsumpcyjne;

9) dla urzędów, instytucji i innych 5 L na każdego pracownika i 5 L na każdych 10 interesantów;

10) dla targowisk na jedno stanowisko co najmniej 25 L pojemnika;

11) dla cmentarzy co najmniej 3 m3 na 0,5 ha powierzchni cmentarza.

2. W przypadku budynków wielorodzinnych należy ustawić kontener na odpady zmieszane o minimalnej pojemności będącej iloczynem liczby mieszkańców i normatywnej pojemności 40L na jednego mieszkańca.

3. Właściciele nieruchomości, na których organizowane są imprezy masowe lub organizatorzy imprez mają obowiązek zapewnienia wystarczającej liczby pojemników lub kontenerów do gromadzenia odpadów w liczbie jeden pojemnik 120 L na 30 osób, a także szaletów przenośnych w liczbie 1 szt. na 200 osób uczestniczących w imprezie.

4. Miejsca publiczne, w szczególności drogi publiczne, ciągi handlowo usługowe, przystanki komunikacji, parki, place zabaw powinny być obowiązkowo wyposażone w zamocowane na stałe kosze uliczne, zgodnie z następującymi zasadami:

1) odległość pomiędzy koszami rozstawionymi na głównych ciągach komunikacyjnych i w parkach nie może przekraczać 200 m;

2) na przystankach komunikacji publicznej kosze należy lokalizować w pobliżu wiaty, a jeśli jej nie ma - to w sąsiedztwie oznaczenia przystanku

§ 10. 1. Dla potrzeb selektywnej zbiórki odpadów komunalnych stosuje się w zabudowie wielorodzinnej należy pojemniki o pojemności minimalnej 5 L na 1 mieszkańca przy czym nie mniejszej niż 1 m3 (dla szkła i papieru), 1,5 m3 dla tworzyw sztucznych dla każdego punktu zbierania, przy wywozie raz w miesiącu.

2. Na terenach użyteczności publicznej pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów opakowaniowych jest zobowiązana ustawić Gmina.

3. Podmiot odbierający odpady zbierane selektywnie będzie sprawdzał i oceniał stopień zanieczyszczenia zawartości worków i pojemników z tymi odpadami. Przy stwierdzeniu zanieczyszczeń w worku lub w pojemniku odpady nie będą odbierane.

§ 11. Wymagania w zakresie urządzeń przeznaczonych do gromadzenia nieczystości ciekłych:

1) nieczystości ciekłe, nie odprowadzane do sieci kanalizacyjnej bądź przydomowej oczyszczalni ścieków, powstające na terenie nieruchomości muszą być gromadzone w zbiornikach odpowiadających wymaganiom wynikającym z przepisów odrębnych w szczególności ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.);

2) właściciel nieruchomości obowiązany jest do zawarcia umowy z gminną jednostkę organizacyjną lub przedsiębiorcą posiadającym zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych;

3) właściciel nieruchomości zobowiązany jest do przechowywania i okazywania umowy, o której mowa w pkt 2 oraz dowodów wpłat za pozbywanie się zebranych na terenie nieruchomości nieczystości ciekłych przez okres 1 roku.

Rozdział 4.
Częstotliwość i sposoby pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości oraz terenów przeznaczonych do użytku publicznego.

§ 12. 1. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do pozbywania się odpadów komunalnych z terenu nieruchomości w sposób systematyczny, gwarantujący zachowanie czystości i porządku na nieruchomości.

2. Odpady komunalne zmieszane powinny być odbierane z terenu nieruchomości z częstotliwością odbioru nie rzadziej niż raz na miesiąc.

3. Odpady komunalne zbierane selektywnie takie jak:

1) tworzywa sztuczne,

2) szkło białe opakowaniowe,

3) szkło kolorowe opakowaniowe,

4) papier,

5) puszki aluminiowe i metale,

podlegają odbieraniu przez podmiot odbierający odpady z częstotliwością odbioru nie rzadziej niż raz w miesiącu.

4. Niewystawienie worków lub pojemników do miejsc umożliwiających odbiór zgodnie z obowiązującym harmonogramem odbioru odpadów komunalnych skutkuje nieodebraniem odpadów.

5. Odpady zielone, które będą zbierane na terenie nieruchomości mogą być:

1) składowane na przydomowym kompostowniku;

2) dostarczane samodzielnie i na własny koszt do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

6. Rodzaje odpadów, które mieszkańcy zobowiązani są dostarczać samodzielnie i na własny koszt do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych:

1) odpady niebezpieczne i odpady problemowe pochodzące z gospodarstw domowych takie jak przeterminowane leki i chemikalia, farby i lakiery;

2) zużyte baterie i akumulatory pochodzące z gospodarstw domowych lub do uprawnionych punktów odbioru w/w odpadów na terenie gminy (m.in. punktów sprzedaży akumulatorów), zużyte baterie mogą być również zbierane i odbierane w systemach zbiorki prowadzonych przez organizacje odzysku na terenach placówek edukacyjnych;

3) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny lub w systemie określonym przepisami w punktach sprzedaży przy zakupie nowego sprzętu;

4) meble i inne odpady wielkogabarytowe;

5) odpady budowlane i rozbiórkowe (nieodpłatnie przyjmowane są jednorodne odpady poremontowe i budowlane takie jak gruz);

6) zużyte opony;

7) styropian, opakowania wielomateriałowe typu Tetrapak,

8) folie rolnicze .

7. Kosze uliczne będą opróżniane z minimalną częstotliwością 2 razy w tygodniu lub codziennie w czasie imprez masowych.

8. Organizatorzy imprez masowych zobowiązani są do zapewnienia odbioru odpadów i opróżniania przenośnych toalet codziennie oraz niezwłocznie po zakończeniu imprezy

§ 13. 1. Podczas lokalizowania miejsc gromadzenia odpadów komunalnych należy uwzględniać przepisy § 22 i § 23 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z późn. zm.).

2. Na terenie nieruchomości pojemniki na odpady oraz worki z wyselekcjonowanymi odpadami należy ustawiać w miejscu wyodrębnionym, dostępnym dla pracowników podmiotu odbierającego odpady bez konieczności otwierania wejścia na teren nieruchomości lub, gdy takiej możliwości nie ma, należy wystawiać je w dniu odbioru, zgodnie z harmonogramem, na chodnik lub ulicę przed wejściem na teren nieruchomości. Dopuszcza się także wjazd na teren nieruchomości pojazdów podmiotu uprawnionego w celu odbioru odpadów zgromadzonych w pojemnikach.

3. Pojemniki na odpady powinny być ustawione, na terenie nieruchomości, w miejscu widocznym, na wyrównanej, w miarę potrzeb utwardzonej powierzchni, zabezpieczonej przed zbieraniem się na niej wody i błota.

§ 14. Ograniczenia wynikające z konieczności zachowania zasad bezpieczeństwa i właściwej eksploatacji urządzeń do gromadzenia odpadów komunalnych:

1) zabrania się gromadzenia w pojemnikach na odpady komunalne śniegu, lodu, gorącego popiołu i żużla, gruzu budowlanego, szlamów, odpadów płynnych, substancji toksycznych, żrących, a także odpadów z działalności gospodarczej;

2) zabrania się gromadzenia odpadów pochodzących z gospodarstw domowych w koszach na odpady ustawianych przy drogach publicznych, przystankach komunikacyjnych oraz innych terenach użytku publicznego;

3) odpady znajdujące się poza pojemnikami nie będą odbierane;

4) w przypadku selektywnego zbierania odpadów w systemie workowym należy oddawać podmiotowi odbierającemu odpady jedynie zapełnione worki.

§ 15. 1. w przypadku selektywnego zbierania odpadów w systemie workowym należy oddawać podmiotowi odbierającemu odpady jedynie zapełnione worki.

2. Nieczystości ciekłe muszą być usuwane z terenu nieruchomości z częstotliwością i w sposób gwarantujący niewystępowanie wypływów ze zbiornika, wynikających z jego przepełnienia.

3. Do wywozu nieczystości płynnych z szamb wyznacza się punkt zlewny na terenie oczyszczalni ścieków w Janowie.

Rozdział 5.
Inne wymagania wynikające z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami.

§ 16. 1. Gospodarka odpadami w województwie opiera się na wskazanych w Planie Gospodarki Odpadami Województwa Podlaskiego na lata 2012-2017 regionach gospodarki odpadami (RGO). Odpady komunalne zmieszane, odpady z pielęgnacji terenów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczone do składowania mogą być zagospodarowywane tylko i wyłącznie w ramach danego regionu.

2. Powstające w gospodarstwach domowych odpady ulegające biodegradacji powinny być w pierwszej kolejności wykorzystywane przez mieszkańców we własnym zakresie np. poprzez kompostowanie w przydomowych kompostownikach w zabudowie jednorodzinnej i terenach wiejskich.

3. Jednym z systemów selektywnej zbiórki odpadów opakowaniowych może być zbiórka odpadów opakowaniowych po napojach przez jednostki handlowe, jako opakowania jednostkowe objęte kaucją.

4. Odpady zebrane selektywnie należy gromadzić i transportować w sposób zapobiegający ich zmieszaniu.

Rozdział 6.
Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, mających na celu ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego do wspólnego użytku

§ 17. 1. Osoby będące właścicielami lub opiekunami psów i innych zwierząt domowych są zobowiązane do sprawowania właściwej opieki nad tymi zwierzętami, w szczególności nie pozostawiania ich bez nadzoru oraz przez utrzymywanie zwierząt w sposób uniemożliwiający wydostanie się z nieruchomości.

2. Zwierzęta domowe nie mogą stwarzać uciążliwości dla okolicznych mieszkańców (np. niedopuszczanie do zakłócania ciszy nocnej przez psy).

3. Na tereny użyteczności publicznej psy mogą być wyprowadzane tylko na smyczy, a agresywne na smyczy i w kagańcu. Zwolnienie psa ze smyczy jest dozwolone tylko w miejscach mało uczęszczanych i pod warunkiem, że pies ma kaganiec, a jego opiekun ma możliwość sprawowania bezpośredniej kontroli nad nim.

4. Właściciele zwierząt domowych są zobowiązani do usunięcia spowodowanych przez nie zanieczyszczeń na klatkach schodowych lub w innych pomieszczeniach budynków służących do użytku publicznego, a także na terenach użyteczności publicznej takich jak chodniki, parki, skwery, zieleńce itp. Do usunięcia zanieczyszczeń każdy właściciel zwierzęcia domowego winien zaopatrzyć się w stosowne torebki.

5. Nieruchomości, na terenie których przebywają psy agresywne oraz mogące stwarzać zagrożenie powinny być wyposażone w widoczną, estetyczną tabliczkę z napisem ostrzegawczym: "Uwaga pies".

6. Posiadacze psów są zobowiązani stworzyć takie warunki, aby psy nie zagrażały osobom trzecim, a w szczególności dotyczy to właścicieli nieruchomości przylegających bezpośrednio do chodników i innych miejsc uczęszczanych przez pieszych.

7. Psy wałęsające się bezpańsko bez nadzoru właściciela będą podlegały odłowieniu. W przypadku niemożliwości ustalenia właściciela, pies zostanie oddany do schroniska.

Rozdział 7.
Wymagania utrzymania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej

§ 18. 1. Utrzymywanie zwierząt gospodarskich na nieruchomościach położonych w granicach administracyjnych gminy Janów na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej nie może stwarzać uciążliwości dla okolicznych mieszkańców takich jak: hałas, zapach, itp. oraz zagrożeń dla środowiska.

2. Na terenach w granicach administracyjnych gminy Janów wyłączonych z produkcji rolniczej, dopuszcza się utrzymywanie zwierząt gospodarskich pod następującymi warunkami:

1) wszelkie zwierzęta gospodarskie utrzymywane na nieruchomości muszą zostać zabezpieczone przed opuszczeniem tej nieruchomości;

2) właściciele nieruchomości są zobowiązani do utrzymania obejść gospodarczych w należytej czystości i porządku i odpowiednim stanie sanitarnym.

Rozdział 8.
Obszary podlegające deratyzacji i terminy jej przeprowadzania.

§ 19. 1. Deratyzacji podlegają wszystkie nieruchomości położone na terenie gminy Janów.

2. W nieruchomościach powinna być przeprowadzona deratyzacja co najmniej raz na dwa lata.

3. W przypadku wystąpienia populacji gryzoni, stwarzającej zagrożenie sanitarne, Wójt Gminy Janów określi w uzgodnieniu z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Sokółce obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji oraz wyznaczy termin jej przeprowadzenia.

4. Właściciele nieruchomości są zobowiązani przeprowadzić deratyzację na własny koszt i we własnym zakresie.

Rozdział 9.
Postanowienia końcowe.

§ 20. Właściciel nieruchomości ma obowiązek umożliwienia wstępu na teren jego nieruchomości osobom upoważnionym przez Wójta Gminy Janów w celu przeprowadzenia kontroli realizacji przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz postanowień Regulaminu.


[1]) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281 oraz z 2012 r. poz. 567.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-02-05
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe