Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XV/90/12 Rady Gminy Turośl

z dnia 31 grudnia 2012r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust 1 i ust. 2 pkt 4, 9 lit. d i e ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591; z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz.1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz.1568; z 2004 r. Nr 102 poz.1055, Nr 116 poz.1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175 poz.1457; z 2006 r. Nr 17 poz.128, Nr 181 poz.1337, z 2007 r. Nr 48, poz.327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz.1218; z 2008 r. Nr 180, poz.1111, Nr 223, poz. 1458 i z 2009 r. Nr 52, poz.420, Nr 157, poz.1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz.146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675; z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679 i Nr 134, poz. 777, Nr 21, poz. 113, Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz.567/ oraz art. 211, 212, 216 ust. 1, pkt 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /Dz. U. Nr 157, poz. 1240; z 2010r. Nr 28, poz. 146, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 96, poz. 620, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726; z 2011r. Nr 185, poz. 1092 i Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707/ uchwala się, co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 83.448 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 283.540 zł. oraz zmniejsza się plan wydatków o kwotę200.092 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2. Na wniosek Wójta Gminy Turośl rozdysponowuje się rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 40.000 zł.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) Plan dochodów ogółem 19.172.528 zł.

a) plan dochodów bieżących - 17.988.033 zł.

b) plan dochodów majątkowych - 1.184.495 zł.

2) Plan wydatków ogółem 19.067.528 zł.

a) plan wydatków bieżących - 17.506.030 zł.

b) plan wydatków majątkowych - 1.561.498 zł.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady


Sławomir Milewski


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XV/90/12
Rady Gminy Turośl
z dnia 31 grudnia 2012 r.

infoRgrafika

infoRgrafika

Przewodniczący Rady


Sławomir Milewski


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/90/12
Rady Gminy Turośl
z dnia 31 grudnia 2012 r.

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

Przewodniczący Rady


Sławomir Milewski

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-02-05
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe