Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XV/93/12 Rady Gminy Turośl

z dnia 31 grudnia 2012r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Turośl na 2013 rok

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 , pkt 9 lit. "d" oraz lit. "i" ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym / Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591; z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz.1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz.1568; z 2004 r. Nr 102 poz.1055, Nr 116 poz.1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175 poz.1457; z 2006 r. Nr 17 poz.128, Nr 181 poz.1337, z 2007 r. Nr 48, poz.327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz.1218; z 2008 r. Nr 180, poz.1111, Nr 223, poz. 1458 i z 2009 r. Nr 52, poz.420, Nr 157, poz.1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz.146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675; z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679 i Nr 134, poz. 777, Nr 21, poz. 113, Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz.567/, art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych /Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146 Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578; z 2011r. Nr 178, poz. 1061, Nr 197, poz. 1170, z 2012 r. poz. 986/ oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242 i art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych / Dz. U. Nr 157, poz. 1240; z 2010r. Nr 28, poz. 146, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 96, poz. 620, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726; z 2011r. Nr 185, poz. 1092 i Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707/ Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 17.473.237 zł, w tym:

1) dochody bieżące w kwocie 17.279.114 zł.,

2) dochody majątkowe w kwocie 194.123 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 21.089.754 zł, w tym:

1) wydatki bieżące w kwocie 16.524.977 zł.

2) wydatki majątkowe w kwocie 4.564.777 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Limity wydatków na zadania inwestycyjne w 2013 roku zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 3. Ustala się deficyt budżetu w wysokości 3.616.517 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganych pożyczek z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie w ramach PROW 2007 - 2013 w kwocie 2.950.000 zł. oraz kredytu długoterminowego w wysokości 666.517

§ 4. Przychody budżetu w kwocie 4.650.000 zł. i rozchody budżetu w kwocie 1.033.483 zł. stanowią załącznik nr 4.

§ 5. W budżecie tworzy się następujące rezerwy:

1) ogólną w wysokości 58.000 zł.

2) celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego - 42.000 zł.

§ 6. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie - 700.000 zł.

2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 666.517 zł

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów - w kwocie 1.033.483 zł

4) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - w kwocie 2.950.000 zł.

§ 7. Kwotę wydatków przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z zawartą umowa, z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Gminę w kwocie 20.000 zł.

§ 8. Ustala się dochody w kwocie 64.250 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 64.250 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki, rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii

§ 9. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 10. Ustala się środki pochodzące z opłaty produktowej w kwocie 300 zł. na realizację zadań związanych z gospodarką odpadami.

§ 11. Ustala się dochody w kwocie 1.200 zł. i wydatki w kwocie 1.200 zł. związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska.

§ 12. Ustala się wydatki w kwocie 4.050 zł. związane z realizacją zadań określonych w ustawie o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

§ 13. Ustala się wydatki w kwocie 4.000 zł. związane z realizacją zadań określonych w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

§ 14. Dochody w kwocie 350.000 zł. z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami przeznacza się
na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami zgodnie z art.6r ust. 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

§ 15. Upoważnia się Wójta do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań określonych w § 6 uchwały,

2) udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do łącznej kwoty 20.000 zł..

3) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2014) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2014 roku,

4) dokonywania zmian w planie wydatków polegających na przenoszeniu wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działu łącznie z wydatkami na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz wydatkami majątkowymi.

§ 16. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 17. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady


Sławomir Milewski


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XV/93/12
Rady Gminy Turośl
z dnia 31 grudnia 2012 r.

Plan dochodów na 2013 r.

Rodzaj zadania: Własne w złotych

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

Przewodniczący Rady


Sławomir Milewski


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/93/12
Rady Gminy Turośl
z dnia 31 grudnia 2012 r.

Plan wydatków na 2013 r.

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

Przewodniczący Rady


Sławomir Milewski


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XV/93/12
Rady Gminy Turośl
z dnia 31 grudnia 2012 r.

Wykaz zadań inwestycyjnych na 2013 r.

Lp.

Dział

Rozdz.

§

Nazwa zadania inwestycyjnego

Łączne koszty finansowe

Planowane wydatki na 2013 r.

Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu

1

010

01010

6057
6059

Wodociągowanie gminy Turośl (I etap)

5.230.000

3.933.825

Gmina Turośl

2

630

63003


6050

Przebudowa Ośrodka Sportowo
Rekreacyjnego w Ptakach

2.200.000

20.000

Gmina Turośl

3

600

60078

6050

Przebudowa drogi gminnej Krusza - Charubin

1.500.000

300.000

Gmina Turośl

4

900

90095

6050

Budowa klatki schodowej przy Ośrodku Zdrowia w Turośli

70.000

70.000

Gmina Turośl

5.

921

92109

6050

Adaptacja wiatraka na potrzeby edukacji kulturalnej

40.000

40.000

Gmina Turośl


RAZEM


9.040.000


4.363.825

Przewodniczący Rady


Sławomir Milewski


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XV/93/12
Rady Gminy Turośl
z dnia 31 grudnia 2012 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2013 r.

Lp.

Treść

Klasyfikacja
§

Kwota

1

2

3

4

Przychody ogółem:

4 650 000,00

1

Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzacych z budżetu Unii Europejskiej

903

2 950 000,00

2

Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym

952

1 700 000,00

Rozchody ogółem:

1 033 483,00

1

Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów

992

1 033 483,00

Przewodniczący Rady


Sławomir Milewski


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XV/93/12
Rady Gminy Turośl
z dnia 31 grudnia 2012 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Turośl na 2013 rok

Dotacje

Dla jednostek sektora fin. publ.

Dla jednostek spoza sektora fin. publ.

Lp

Podmiot dotowany

Celowa

Podmiotowa

Przedmiotowa

Lp

Nazwa zadania lub podmiot

Celowa

Podmiotwa

Przedmiotowa

1

Gminny Ośrodek Kultury w Turośli

-

373.248

-

-

-

-

-

-

2

Biblioteka Publiczna Gminy Turośl w Turośli

-

194.068

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.

Fundacja "Kraina Mlekiem Płynąca" w Małym Płocku

2.500

-

-

-

-

-

-

-

2.

Uczniowski Klub sportowy "Orlęta" przy SP w Ptakach

6.000

-

-

Razem

-

567.316

-

-

-

8.000

-

-

Przewodniczący Rady


Sławomir Milewski

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-02-05
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe